တတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ သင္ျပနည္းသင္တန္း ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္စတင္မည္

တတိယတန္းသင္႐ိုးသစ္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ သင္ျပနည္းသင္တန္း ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္စတင္မည္

လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲမည့္ တတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္အတြက္ ဧၿပီ ၁ ရက္က စကာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အဆင့္ သင္ျပနည္းသင္တန္းေပး မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ ဇြန္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ကစတင္ကာ အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္ တတိယတန္းကို သင္႐ိုးသစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားမည္ျဖစ္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ေက်ာင္းမဖြင့္မီ သင္႐ိုးသစ္ သင္ျပနည္းသင္တန္း ေပးရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနသည္။

တတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ သင္ျပနည္းသင္တန္းကို ဗဟို အဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သင္ တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အ ဆင့္သင္တန္းမ်ားကို တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုး စိုက္ရာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဧၿပီ ၁ မွ ၁၀  ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဗဟိုအဆင့္သင္တန္းက ပ ညာေရးေကာလိပ္ေတြက ဆရာ၊ ဆရာမေတြပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔က ဗဟိုအဆင့္မွာ တက္ၿပီးေတာ့ ေနာက္အဆင့္ေတြမွာ သင္တန္း ျပန္ေပးရမွာ။ ဇြန္လမတိုင္မီ Grade-3 အတြက္ မူလတန္း ဆရာ၊ ဆရာမအားလံုး၊ Grade- 6 အတြက္ အလယ္တန္းဆရာ၊ ဆရာမအားလံုး သင္တန္းေပးၿပီး သားျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမွာ’’ ဟု အ ေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာသည္။

တတိယတန္း သင္႐ိုးသစ္ သင္ျပနည္း ဗဟိုအဆင့္သင္တန္း ကို ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ကစတင္ကာ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ သင္တန္း ငါးရက္ ႏႈန္းျဖင့္ သံုးႀကိမ္ခြဲကာ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေထာက္ၾကန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသင္ တန္းေက်ာင္းတြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဗဟိုအဆင့္ၿပီးပါက အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္လက္ေတြ႕ သင္ၾကားမည့္ မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမအားလံုးကို တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အ ဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္သင္တန္းမ်ား တြင္ ပို႔ခ်ရန္ အေျခခံပညာဦးစီး ဌာနက စီစဥ္ထားသည္။

အေျခခံပညာအတန္းမ်ား ကို တစ္ႏွစ္တစ္တန္းႏႈန္း သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းသစ္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္သင္ ၾကားေနၿပီး တတိယတန္းႏွင့္ ဆ႒ မတန္းကို ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ သင္႐ိုးသစ္ျဖင့္ သင္ၾကား မည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံပညာမူလတန္းသင္ ႐ိုးၫႊန္းတမ္းသစ္မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အ ထက္တန္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသစ္ မ်ားအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) တို႔က ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနကို နည္းပညာႏွင့္ဘ႑ာေရး ပံ့ပိုးထားသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္သည့္ ပထမတန္းသင္႐ိုး သစ္၌ သင္ၾကားမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၅၀,၀၀၀ ခန္႔ကိုသာ နည္း ျပသင္တန္းမ်ားေပးခဲ့ရာ ရာထူး တိုးႏွင့္ အေျပာင္းအေရႊ႕မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ သင္တန္း ေပးထားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ စတင္သည့္ ဒုတိယတန္းသင္ ႐ိုးသစ္အတြက္ မူလတန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမအားလံုးကို သင္ျပ နည္းသင္တန္းေပးခဲ့သည္။

READ - ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာနုုိင္ငံ၏ ပညာေရးက႑အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄ သန္း ေထာက္ပံ့မည္

source: 7day

News Read 1289 times