ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္က ရလိုက္သည့္ သင္ခန္းစာ (၃) ခု

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္က ရလိုက္သည့္ သင္ခန္းစာ (၃) ခု

ဖင္လန္ႏိုင္ငံသည္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ဘာသာစကား၊ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံပညာရပ္မ်ားတြင္ အထူးခၽြန္ဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၇ ႏွစ္ျပည့္မွ ေက်ာင္းတက္ၾကရသည္။ အသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္ကို သူတို႔က သင္ယူရန္ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ ဥာဏ္ရည္အဖြံ႕ၿဖိဳးဆုံးအရြယ္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး အသက္ ၉ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတုိင္းအတြက္ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကုိ ျပဌာန္းေပးထားသည္။

ေက်ာင္း၏ စာသင္ခ်ိန္ အတိုဆိုး၊ ေက်ာင္းသားဦးေရ အနည္းဆုံး စာသင္ခန္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး အိမ္စာကို လုံး၀မေပးသေလာက္ျဖစ္ပါသည္။

စာေမးပြဲမ်ားကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပသလို ဦးေႏွာက္ေျခာက္ေလာက္ေအာင္ စာေတြက်က္ၿပီး ေျဖၾကားခိုင္းျခင္းလည္း မရွိေပ။ စာေမးပြဲမရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။

စာေမးပြဲမရွိသလုိ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္လည္းမရွိ၊ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈလည္းမရွိ၊ ထူးခၽြန္စံျပေက်ာင္းသားဆိုသည္လည္း မရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္နွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာသင္ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဆင္းေသာ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္သည္ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထက္ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္း သာပါသည္။

တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ၿပီးေနာက္ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ တကၠသိုလ္ပညာကို ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္သည္။ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအထဲတြင္ တကၠသိုလ္ဆက္တက္ၾကသည့္ အေရအတြက္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ပညာေရးမွ ရရွိလုိက္သည့္ သင္ခန္းစာသုံး

၁. ကေလးမ်ားကို ကစားခိုင္းျခင္း

ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ ကေလးမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ အတန္းသုံးခုမွ ေလးခုသာ တက္ၾကရသည္။ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း၌လည္း မၾကာခဏ အားလပ္ခ်ိန္မ်ား ေပးထားေသးသည္။ ကေလးမ်ားကို အခ်ိန္အၾကာႀကီး ထုိင္ခိုင္းျခင္းထက္ ကစားၿပီးေတြးခိုင္း၊ လႈပ္ရွားၿပီး သင္ခန္းစာမ်ားကို ဖန္တီးတတ္ေစရန္ အေလးေပး ထားပါသည္။

၂. ဆရာကို ရုိေသေလးစား

ဖင္လန္ႏိုင္ငံတြင္ မူလတန္းဆရာအလုပ္သည္ အလြန္ဂုဏ္ရွိသလို၊ မူလတန္းဆရာတစ္ဦး ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ ဘြဲ႕မ်ားကလည္း အလြန္ျမင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဆရာအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားသူ အေရအတြက္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ လက္ခံေလ့ရွိသည္။

ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ အရည္အခ်င္း ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားအျပင္ အင္တာဗ်ဴးေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ျဖတ္သန္းရၿပီးု အမ်ိဳးမ်ိဳးေလ့လာသုံးသပ္ၿပီးမွ ပညာရွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးၿပီးမွသာ ခန္႕ထားေလ့ရွိၿပီး အနည္းဆုံးဘြဲ႕မွာ Master Degree ျဖစ္သည္။

ဆရာအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္သူတစ္ဦးသည္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားအျပင္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ ဘြဲ႕မ်ားရထားမွ မိဘမ်ားကလည္း အထင္ႀကီးေလးစားၾကသည္။

မိဘမ်ားကလည္း သားသမီးမ်ားကို သင္ၾကားသည့္ဆရာမ်ားကို အထူးေစာင့္ၾကည့္ေနၾကၿပီး ဆရာမ်ားကလည္း လြတ္လပ္စြာ တီထြင္ဖန္တီးသင္ၾကားခြင့္အျပည့္ရွိပါသည္။

၃. တစ္ဦးခ်င္း အရည္အေသြး အေလးေပး

ဖင္လန္ႏိုင္ငံ စာသင္ခန္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားဦးေရ အလြန္နည္းၿပီး မူလတန္းဆရာတစ္ဦးသည္ သူ၏ ကေလးကို တစ္ပါတည္း ၆ နွစ္ ဆက္တုိက္ သင္ၾကားသြားရသည္။ ဥာဏ္ရည္ အားနည္းသူမ်ား စာမလိုက္ႏိုင္သည့္ ကေလးမ်ားကို သီးျခား အခ်ိန္ေပးၿပီး ျပန္လည္ သင္ၾကားေပးသည္။

ဖင္လန္ႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စိတ္ဖိစီးမႈ မရွိေစရန္ အေလးေပးသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ ပိုင္းျဖတ္ေ၀ဖန္ႏိုင္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေစရန္ ဆရာမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေလးေပးေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: the voice weekly

International/Private Read 1596 times