အဌမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ အစုိးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား

အဌမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ အစုိးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ အစုိးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားထုတ္ေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ စိစစ္လက္ခံျခင္းမ်ားကို ေမလ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ၁၆ ရက္တုိင္တုိင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမလ ၅ ရက္မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ဒီႏွစ္မွာ ရွစ္တန္းေအာင္ျမင္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ပထမႏွစ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ဖို႔အတြက္ ေခၚယူမယ့္ သင္တန္းပါ။ ဒုတိယႏွစ္က်ေတြလည္း တစ္ခါတည္းျပန္ေလွ်ာက္လို႔ရပါသည္။

သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံၿပီးပါက ေက်ာင္းအလုိက္ ေမလ ၂၄ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ သင္တန္းသား ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္း၀င္ခြင့္ရစာရင္းမ်ားကို ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္း၀င္ခြင့္ရသူမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

တက္ခြင့္ရတဲ့ကေလးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြလည္းေပးတယ္။ သင္တန္းကာလႏွစ္ႏွစ္ၿပီး အေ၀းသင္တက္မယ္ဆုိရင္လည္း တက္လု႔ိရေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အစုိးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို အေျခခံပညာအလယ္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေသာသူမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ေပးၿပီး သင္တန္းကာလႏွစ္ႏွစ္ၿပီးဆုံးပါက ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ေပးအပ္ၿပီး ရိုးရိုးေအာင္ျမင္သူမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕ သင္တန္းေလးလ ထပ္မံတက္ေရာက္ေစေၾကာင္း သိရသည္။

နည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး ယခင္က ယင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္လုိေသာ သူမ်ားကို အသက္ (၁၇) ႏွစ္ေအာက္ အဌမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားကိုသာ တက္ေရာက္ခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Source: democracy today

Government School Read 10497 times