Sales Hotline : 09448001653       Download Appဆေးဘက်ကျွမ်းကျင် (၈) လသင်တန်း ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများ စတင်လျှောက်ထားနိုင်

 

 

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဗဟိုအဆင့်ဆေးရုံကြီးများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာနရှိ ဆေးရုံကြီးများတို့တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်အတွက် (၆၂) ကြိမ်မြောက် ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင် (၄) ဓာတ်ခွဲ (၈) လသင်တန်းသို့ လျှောက်ထားရန် လျှောက်လွှာများ စတင်လက်ခံနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် လျှောက်လွှာဖောင်များကို နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကုသရေးဦးစီးဌာနများတွင် ရယူပြီး အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်၍ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲပြီး မိမိလက်ရှိနေထိုင်သော သန်းခေါင်စာရင်းတည်ရှိသည့် တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်ကုသရေး ဦးစီးဌာနများသို့ လိပ်မူ၍ လျှောက်လွှာပိတ်ရက် ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့ထက် နောက်မကျပဲ လျှောက်ထားပေးရမည်ဟု သိရှိရသည်။

 

လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါအထောက်အထားများကို ပြည့်စုံစွာ တင်ပြရမည်_

 

 • ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ထားသော ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း

 • မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့မှ ထုတ်ပေးသည့် အခြေခံပညာ အထက်တန်း (တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ် (မိတ္တူ) (၁)စောင် နှင့် ရမှတ်စာရင်း (မူရင်း) (၁) စောင် ( San copy လက်မခံပါ။ )

 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မိတ္တူ) (၁)စောင် 

 • အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း၊ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ ထောက်ခံချက် (မူရင်း) (၁)စောင် 

 • ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ကြောင်း၊ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျန်းမာကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကုသရေး ဦးစီးဌာနမှူး၏ ဆေးထောက်ခံစာ(မူရင်း) (၁)စောင်

 • မိမိလက်ရှိ နေထိုင်သော သန်းခေါင်စာရင်း (မိတ္တူ) (၁)စောင်

 • ဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းဖြစ်လျှင် (သင်တန်းတက်ခွင့်ရရှိပါက) ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ၏ ထောက်ခံစာ(မူရင်း) (၁)စောင် 

 • လျှောက်လွှာပုံစံတွင် လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၁) ပုံကပ်ပြီး၊ ဓာတ်ပုံ (၂)ပုံကို ပူးတွဲ ပေးပို့ရမည်။

 • (၃)လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ပီပြင်ထင်ရှားသည့် ပတ်စ်ပို့အရွယ် ဓာတ်ပုံဖြစ်ရမည်။ ဓာတ်ပုံနောက်ကျောတွင် လျှောက်ထားသူအမည်၊ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးအမှတ်များ ရေးရမည်။

(မှတ်ချက်။ ထောက်ခံစာများ အားလုံးတွင် ထောက်ခံပေးသူ၏ အမည်၊ လက်မှတ်ရာထူး တံဆိပ်တုံး၊ ရုံးတံဆိပ်ပိုင်း ပါရှိရမည်။)

Advertisement

Click Here > Yong Chang 

 

သင်တန်းသို့ အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်_

 

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

(ခ) အခြေခံပညာအထက်တန်း (သို့မဟုတ်) တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင်

သိပ္ပံ၊ ဇီဝဗေဒဘာသာတွဲဖြင့် အောင်မြင်သူဖြစ်ရမည်။ (လျှောက်ထား ခွင့်ရှိသူများအား စုစုပေါင်းရမှတ် အများအနည်းအလိုက်တန်းစီ ဇယားဖြင့် ရွေးချယ်ပါမည်။)

(ဂ) လျှောက်လွှာပိတ်သည့် ၇-၄-၂၀၂၃ရက်တွင် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး (၂၅)နှစ်အောက် ဖြစ်ရမည်။

(ဃ) ပြစ်မှုကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။

(င)  သတ်မှတ်သင်တန်းချိန်ပြည့်မီရန်နှင့်သင်တန်းပြီးဆုံးအောင်တက်ရောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

(စ)  ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး၊ မျက်စိနှင့် ကိုယ်ရောစိတ်ပါကျန်းမာသူ ဖြစ်ရမည်။

(ဆ) သင်တန်းဝင်ခွင့်ရပါက သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းဖွင့်လှစ်သည့်ဆေးရုံမှ မျက်စိနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာသူဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက် ရမှသာ သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

(ဇ) လျှောက်ထားသူသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက လျှောက်လွှာ ပိတ်ရက်တွင် အသက် (၃၀)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူဖြစ်ရမည်။သက်ဆိုင်ရာဌာန/ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးထံမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ (ကြိုတင်မိတ္တူပေးပို့၍ လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်) (ရွေးချယ်ခံရပါက မူလရာထူးမှ နုတ်ထွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ ပင်စင်အလို့ငှဿာ လုပ်သက်ဆက်စပ်ခွင့်ရှိမည်)

(ဈ) အစိုးရဌာနတစ်ခုခု၏ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ ထုတ်ပစ် (Dismiss) ခြင်း၊ ရာထူးမှထုတ်ပယ် (Removal ခြင်း၊ ရာထူးခန့်ထားခြင်းမှ အမိန့်စာ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရသူများ လျှောက်ထားခွင့်မရှိပါ။

(ည) ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်-၄ (ဓာတ်ခွဲ) (လစာနှုန်း၊ ၁၈၀ဝဝဝိ-၂ဝဝဝိ- ၁၉၀၀၀၀ိ) နေရာများကို နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရပါက မည်သည့် ဒေသတွင်မဆို အနည်းဆုံး (၃)နှစ် မပျက်မကွက် (မပျက်မကွက်) တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အနည်းဆုံး (၃)နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးမှသာဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်-၄(ဓာတ်ခွဲ) သင်တန်းဆင်းအောင်လက်မှတ်ကို ပေးအပ် မည်ဖြစ်ပါသည်။ (၃)နှစ်မပြည့်မီ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ပါက လျော်ကြေးငွေ ၅၀၀၀ဝိ/-ကျပ်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီးဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်-၄(ဓာတ်ခွဲ)သင်တန်းဆင်းအောင်လက်မှတ်ကို ပေးအပ် မည်မဟုတ်ပါ။ 

 

သင်တန်းတက်ခွင့်ရရှိပါက တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်/အဝေးသင် တတ်နေသူဖြစ်လျှင် သင်တန်းကာလ အတွင်း ပညာသင်ရပ်နားခွင့်ပြုကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းအုပ်/အကြီးအကဲ၏ ထောက်ခံစာမူရင်း ကိုတက်ခွင့်ရမည့် သင်တန်းတည်ရှိရာ နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဆေးရုံကြီးသို့ ပေးအပ်နိုင်ရမည်။ (သင်တန်းတက်ရောက်စဥ်ကာလအတွင်းမည်သည့်လက်မှတ်ရသင်တန်းမဆို လုံးဝတက်ခွင့် မပြုပါ)

 

သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိပါက အမည်စာရင်းနှင့် သင်တန်းနေရာထုတ်ပြန်သတ်မှတ် ကြေညာခြင်းကို၂၀၂၃ ဇွန်လ ၃၀ရက်နေ့၌ အောက်ပါဌာနများတွင်ကြော်ငြာထားမည်ဟု သိရှိရသည်_

 

 • အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနခွဲ၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ရန်ကုန်မြို့။

 • နေပြည်တော်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ။

 • သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာနများ။

 • တက်ရောက်ခွင့်ရသည့် သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများတည်ရှိရာ၊ နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဆေးရုံကြီးများ။ (မှတ်ချက်။ သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး (၂)ပတ် ထက်နောက်ကျပါက သထတန်းတက်ရောက်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။)

 • သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်အမည်စာရင်းကို သီးခြားခေါ်စာပေးပို့ မည်မဟုတ်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကုရေးဦးစီးဌာနများတွင် ကြော်ငြာ ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 • သင်တန်းစရိတ်နှင့် နေထိုင်စားသောက်ရေးကို သင်တန်းသားများ ကိုယ်တိုင် စီစဉ်ကျခံရမည်။

 

အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စုံစမ်းသိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါဌာနများတွင် ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်_

 

(၁) အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနခွဲ၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန။

(ဖုန်း-၀၁-၃၇၁၉၅၇)

(၂) နေပြည်တော်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ။

(၃) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာနများ။

Source From :

 

Latest Post Local News Read 1471 times