၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) (အပိုင်း-၈)


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၇၂    (ရဌဧ)    မိုင်းနောင်(ကျေးသီးမံစံ)  

 


၇၃    (ရဍ)    လဲချား    


၇၄    (ရဍရ)    မိုင်းရှူး    


၇၅    (ရဍဝ)    ဝမ်ကန်(မိုင်းရှူး)  

 
၇၆    (ရဃ)    လင်းခေး    


၇၇    (ရဃပ)    မိုင်းပန်    


၇၈    (ရဏ)    မိုးနဲ    


၇၉    (ရဏဟ)    တုန်ဟုန်း(မိုးနဲ)    


၈၀    (ရဏဥ)    မောက်မယ်

Latest Post News Tips Read 599 times