၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) (အပိုင်း-၂)


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၁။ (ရညစ) စံကား(ညောင်ရွှေ)


 

၁၂။ (ရညတ) ဘုရားတောင်ရေဆိပ်(စံကား)(ညောင်ရွှေ)


၁၃။ (ရညပ) အင်းပေါခုံ(ညောင်ရွှေ)


 

၁၄။ (ရညမ) မင်းချောင်း(ဟဲယာရွာမ)(ညောင်ရွှေ)


၁၅။ (ရညသ) မိုင်းသောက်(ညောင်ရွှေ)


၁၆။ (ရညဟ) ဟဲယာရွာမ(အင်းပေါခုံ)(ညောင်ရွှေ)


၁၇။ (ရညအ) အင်းယား(အင်းပေါခုံ)(ညောင်ရွှေ)


 

၁၈။ (ရဋ) ဆီဆိုင်


 

၁၉။ (ရဋဆ) ဆိုက်ခေါင်(ဆီဆိုင်)

Latest Post News Tips Read 871 times