၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) (အပိုင်း-၁၃)


၂၀၂၀ ခုနှစ် - တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲအောင်စာရင်း (ရှမ်းပြည်နယ်) အတွင်းရှိ စာစစ်ဌာနများကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - မိမိ ကြည့်ရှုလိုသော စာစစ်ဌာနကို ကြည့်ရှုမည်ဆိုပါက ပုံကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၀၆။ (ရဗ) မိုင်းတုံ
၁၀၇။ (ရဝ) မိုင်းပျဉ်း
၁၀၈။ (ရဝမ) မက်မန်း(မိုင်းပျဉ်း)
၁၀၉။ (ရဒ) တာချီလိတ်
၁၁၀။ (ရဒလ) တာလေ(တာချီလိတ်)
၁၁၁။ (ရဒဟ) ဟောင်လိတ်(တာချီလိတ်)

News Tips Latest Post Read 80 times