တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပ်များ၏ ရာထူးအလိုက် လစ်လပ်ဦးရေစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ရာထူးတိုးပြောင်း သီးခြားဆောင်ရွက်မည့် တက္ကသိုလ်များ၏ ရာထူးအလိုက် လစ်လပ်ဦးရေစာရင်း

 

တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များ၏ ရာထူးအလိုက် လစ်လပ်ဦးရေစာရင်း

 

ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်များ၏ရာထူးအလိုက် လစ်လပ်ဦးရေစာရင်း

By Myanmar Education Guide - EDGE

Latest Post Read 359 times