တကၠသိုလ္မ်ား ဝင္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆံုးရမွတ္

တကၠသိုလ္မ်ား ဝင္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆံုးရမွတ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ (နွစ္တာကာလမွ တကၠသိုလ္မ်ား ဝင္ခြင့္အတြက္ အနည္းဆံုးစုစုေပါင္း ရမွတ္လိုအပ္ခ်က္စာရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ား ဝင္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆံုးမွတ္ကို ေအာက္တြင္ၾကည္ရႈ႕ နိုင္ပါတယ္။

 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသုိလ္မ်ား ၀င္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္

 

၁ ေဆးတကၠသုိလ္ ၂ သြားဘက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ ၃ ေဆး၀ါးတကၠသုိလ္ ၄ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ ၅ သူနာျပဳတကၠသုိလ္ ၆ အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသုိလ္ ၇ တုိင္းရင္းေဆးတကၠသုိလ္ ၈ "ျမန္မာႏုိင္ငံေရေၾကာင္း တကၠသုိလ္" ၉ ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသုိလ္

{aridoc engine="pdfjs" width="340" height="280"}https://www.edge.com.mm/images/Uni/Uni-001.pdf{/aridoc}

 

 စီးပြားေရး တကၠသုိလ္မ်ား ၀င္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္

 

၁ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္) ၂ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ (မုံရြာ) ၃ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ (မိတၳီလာ) ၄ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ (လိႈင္)

{aridoc engine="pdfjs" width="340" height="280"}https://www.edge.com.mm/images/Uni/Uni-002.pdf{/aridoc}

 

ပညာေရးတကၠသုိလ္မ်ား ၀င္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္


{aridoc engine="pdfjs" width="340" height="280"}https://www.edge.com.mm/images/Uni/Uni-003.pdf{/aridoc}

 

နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ား ၀င္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္


{aridoc engine="pdfjs" width="640" height="480"}https://www.edge.com.mm/images/Uni/Uni-004.pdf{/aridoc}

 

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္မ်ား ၀င္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္


{aridoc engine="pdfjs" width="640" height="480"}https://www.edge.com.mm/images/Uni/Uni-005.pdf{/aridoc}

 

ဝိဇၨာသိပၸံ (ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသုိလ္ အဓိ္ကဘာသာရပ္အလုိက္ ၀င္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္)


{aridoc engine="pdfjs" width="640" height="480"}https://www.edge.com.mm/images/Uni/Uni-006.pdf{/aridoc}

 

ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္ အဓိက ဘာသာရပ္အလုိက္ ၀င္ခြင့္အနိမ့္ဆုံးအမွတ္


{aridoc engine="pdfjs" width="340" height="280"}https://www.edge.com.mm/images/Uni/Uni-007.pdf{/aridoc}

 

edge.com.mm

 

Tips Read 6278 times