တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္မ်ား ေလ်ွာက္ထားရန္ (၁) ပတ္သာလိုေတာ့သည္

တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္မ်ား ေလ်ွာက္ထားရန္ (၁) ပတ္သာလိုေတာ့သည္

ယခုႏွစ္တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္မ်ား ေလ်ွာက္ထားမႈကို ဇြန္လ (၂၄) မွ စတင္လက္ခံေနပါတယ္။ ဇူလႈိင္လ (၂၃) ရက္ေနာက္ဆံုးထား လက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔တက္ေရာက္လိုေသာ တကၠသုိလ္၊ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္လိုေသာ ေမဂ်ာ မ်ားကို ဦးစားေပးမွစ၍ အဆင့္ဆင့္ျဖည့္စြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

 

ဝင္ခြင့္မ်ားအားလံုးကို သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေလ်ွာက္ထားလာတဲ့သူမ်ားကို အဓိကဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Read More; ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္သို႔ ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားလိုလ်ွင္

 

ေနာက္က်ၿပီးမွသာေရာက္ရွိလာေသာေဖာင္မ်ားကို ဦးစားေပးထားသူမ်ားနဲ႔ ျပည့္ေနတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ကဦးစားေပးေနာက္တစ္ခုထည့္ထားတဲ့ တကၠသုိလ္ကိုေရြးခ်ယ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

အဲဒီလိုအဆင့္ဆင့္ဦးစားေပးမ်ား ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

ကိုယ္တိုင္ဦးစားေပးေရြးထားတဲ့ တကၠသုိလ္၊ ေမဂ်ာ ပဲလိုခ်င္တက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သတ္မွတ္ရက္အတြင္းအျမန္ေလ်ွာက္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

 

သီးျခားဝင္ခြင့္ေခၚယူေသာ တကၠသုိလ္မ်ားကို သတင္းစာမ်ားမွာ ေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး ေလ်ွာက္ထားလိုပါက ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ၄င္းတကၠသုိလ္သို႔ သြားေရာက္ ေလ်ွာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေလ်ွာက္ထားလာသူမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဌာန (အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန) ရန္ကုန္ရံုးခြဲ၊ သထံုလမ္း၊ ကမာရြတ္သို႔ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ စာတိုက္မွျဖစ္ေစ ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ရရွိၿပီး တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းေျပာင္း၊ ေမဂ်ာေျပာင္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက တကၠသုိလ္တြင္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ၿပီး (၂၁) ရက္အၾကာမွသာလ်ွင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

၄င္းအျပင္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ေလ်ွာက္ထားလာေသာ ေလ်ွာက္လႊာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တကၠသုိလ္ (၂၃) ခုအစား အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနသို႔ ေပးပို႔၍သာ ေလ်ွာက္ထားရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အေနျဖင့္ တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္မတိုင္မီ အျမန္ဆံုးေလ်ွာက္ထားၾကပါရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါတယ္။

 

(PTZS)

(www.edge.com.mm)

 

Tips Read 1231 times