ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ယခုလ ၂၁ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး တာ၀န္က်ရာေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ညႊန္ၾကားထား

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ယခုလ ၂၁ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး တာ၀န္က်ရာေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ညႊန္ၾကားထား

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးသီတင္းပတ္ကို ေမလ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအပါအ၀င္ ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္ မတုိင္မီ ေမလ ၂၁ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး တာ၀န္က်ရာေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းမဖြင့္မီ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားရန္ အတြက္ ညႊန္ၾကားထားသည္။

“တစ္ခ်ိဳ႕ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ခရီးလြန္တတ္တာမ်ိဳးရွိတတ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္မတုိင္ခင္မွာ လုပ္ငန္းေတြ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမွာေတြအတြက္ အဆင္သင့္ေရာက္ရွိေနေအာင္ ညႊန္ၾကားထားတာပါ။ ေက်ာင္းသားစာရင္မ်ား ျပဳစုရတာေတြရွိပါတယ္။ ပုံႏွိပ္စာအုပ္၊ ဗလာစာအုပ္ေတြနဲ႔ အပ္ႏွံလာမယ့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္နဲ႔ အလိုအပိုျပဳစုရမယ့္ ေက်ာင္းကိစၥေတြရွိမယ္။ ရပ္ရြာလူထုနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ေက်ာင္းမအပ္ခင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ာ းေက်ာင္းေရာက္ဖုိ႔အတြက္ လုပ္ရမွာေတြရွိတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေက်ာင္းေနရြယ္ကေလးတုိင္း ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိေရးႏွင့္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္မွ ေက်ာင္းမထြက္ ေစေရး၊ ေက်ာင္းေနႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားလာေစရန္၊ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က်လာေစေရးတုိ႔ကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အေျခခံပညာ အတန္းအဆင့္အားလုံးကို ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းအား အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးထားၿပီး ေက်ာင္းသုံးပုံႏွိပ္စာအုပ္၊ ဗလာစာအုပ္ မ်ားကိုလည္း အခမဲ့ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိေနသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Source: democracy

News Read 2237 times