မိမိတို႔ရဲ့ သားသားမီးမီးတို႔အတြက္ Preschool ေက်ာင္းေကာင္းကို ရွာေနပါသလား

မိမိတို႔ရဲ့ သားသားမီးမီးတို႔အတြက္  Preschool ေက်ာင္းေကာင္းကို ရွာေနပါသလား

Crayons Preschool မွ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ သင္ၾကားပုံ၊ သင္ၾကားနည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္...။

၁။ နိုင္ငံတကာ မူႀကိဳပညာေရး သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ား အသုံးျပဳထားရွိျခင္း

၂။ ကေလးမ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ား တိုးတက္မႈမ်ားကို တလတစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏႊးေပးျခင္း။

၃။ ကေလးမာ်းကို စိတ္ရွည္ၿပီး ျပည့္ဝေသာ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ထားရွိထားျခင္း

၄။ မူႀကိဳဘာသာရပ္အျပင္  English ဘာသာစကားကို တိက်ျပတ္သားရွင္းလင္းစြာ ေျပာဆိုနိုင္ရန္အတြက္ သီးသန႔္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း

၅။ ကေလးငယ္၏ ပညာေရးသာမက မိသားစုႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ယုံၾကည္မွုရွိေစရန္ ေလ့က်င့္ေကးျခင္း။

၆။ ကေလးငယ္၏ အက်င့္စာရိတၱ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္လည္း အထူးေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း

၇။ ကေလးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ အားသာခ်က္ေပၚမူတည္ကာ သင္ၾကားေရးမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း။

၈။ကလးငယ္ေတြအတြက္ စိတ္ဖိစီးမွုရွိေစမွာမဟုတ္ပဲ Play Based မ်ားကို အေျခခံကာ သင္ၾကားေပးသည့္ အျပင္ Montessori နည္းမ်ား၊ Teaching aids မ်ားျဖင့္  အသက္အရြယ္နဲ႔ အလိုက္သင္ၾကားေပးျခင္း။

အစရွိသည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားနည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေန ေသာ  ေက်ာင္ း တစ္ေက်ာင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အသိေပးေစလိုပါသည္။

"ေက်ာင္းမအပ္မွီ အစမ္းထားရက္သက္ တပါတ္လည္းရွိသည့္ အျပင္ မိဘမ်ားႏွင့္ ကေလးမူႀကိဳပညာေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကို Free Consultation ျပဳလုပ္ကာ လမ္းညႊန္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ "

Classes မ်ားမွာ -

Toddler Level (2-3 Yrs old)

Nusery (3-4 Yrs old)

Pre-KG (4-5 Yrs old) မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းေၾကး

အစမ္းထားရက္ (Trial Week) = Free

School Fees =120000 Ks

Ferry = စမ္းေခ်ာင္း၊ လွည္းတန္း၊ Dagon Centre အနီးတဝွိက္ အတြက္ ရွိပါသည္။

သင္ၾကားေပးမယ့္ဘာသာရပ္ေတြကေတာ့

- Myanmar

- English

- Maths

- Arts & Crafts

- Science

- Morals

- Yoga session

- Dance and Movement တို႔ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္

Mon to Fri -မနက္ (၉)နာရီကေန ညေန (၃) နာရီထိ

Extension Hours available.

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္Facility ေတြကေတာ့

သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ Aircon စာသင္ခန္းမ်ား၊ ႐ုံးဝန္ထမ္းမိဘမ်ာအတြက္ Extension Hours မ်ားထားရွိေပးျခင္း။

စာကို ထိထိေရာက္ေရာက္သင္ၾကားေပးနိုင္ရန္ ကူညီေပးမယ့္ အေတြ႕အၾကဳံရွိၿပီး စိတ္ရွည္ေသာ ဆရာမ မ်ား၊ ကေလးမ်ား စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာသင္ၾကားနိုင္ရန္အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ထားရွိေပးထားေသာ Teaching aids မ်ား။

လုံၿခဳံစြာ ကစားနိုင္ေသာ Indoor Playground ကေလးမ်ားလုံၿခဳံေရးအတြက္တပ္ဆင္ထားေသာ CCTV မ်ား ကေလးမ်ား က်မ္းမာေရးအတြက္ ေန႔စဥ္ အဖ်ားတိုင္းေပးျခင္ ႏွင့္ First aids kit box မ်ားထားရွိျခင္း ကေလးမွတ္တမ္းမ်ား စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

မိဘမ်ားအေနနဲ႔ မိမိကေလးမ်ား အတြက္ အခမဲ့တိုင္ပင္ေဆြးေႏႊးနိုင္ပါသည္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါကလည္း ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ၿပီးေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

အမွတ္ ၁၈ ေညာင္တုန္းလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

၀၉၇၉၄၉၃၁၈၁၁၊  ၀၉၄၄၁၄၁၁၇၇၈၊

ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးအေျခအေနမ်ားအခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။

source: myanmar kids club

International/Private Read 659 times