၄ႏွစ္သင္ စတင္ေတာ့မည့္ ပညာေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ ပညာေရး

၄ႏွစ္သင္ စတင္ေတာ့မည့္ ပညာေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ ပညာေရး

၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာတြင္ ပညာေရးေကာလိပ္ ၂၅ ခု အားလုံးတုိ႔သည္ B.A (Education), B.Sc (Education)ဘြဲ႕ေပးမည့္ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္အျဖစ္ အဆင့္တုိးျမင့္ ေရာက္ရွိမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးနယ္ပယ္၏ အသြင္ထူးျခားေသာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ 

ပညာေရး ဒီဂရီ ေကာလိပ္ျဖစ္သြားသည့္အခါ ယခင္က ၂ ႏွစ္သင္ ပညာေရးအစား ၄ ႏွစ္တက္ေရာက္ရမည့္ ပညာေရး ဘြဲ႕သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ ၾကားမည္။

ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္ပညာ အစီအစဥ္သစ္၏ ပထမႏွစ္သင္တန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္။

တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ပါ က ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္ တက္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ထုိ႔အတြက္ အနည္းဆုံး ရမွတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ၂ ႏွစ္သင္ဒီပလုိမာအတြက္တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သူ၀င္ခြင့္ရဦးေရ ၇၀၀၀ ၀န္းက်င္ ရွိခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ၄ ႏွစ္သင္အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးေတာ့မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ ၀င္ခြင့္ကုိ ထက္၀က္ ေလ်ာ့က်ရဖြယ္ရွိေပရာ ၃၀၀၀ ဦး ၀န္းက်င္ကုိ လက္ခံႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားမွ လုပ္ငန္းခြင္ႀကိဳ ဆရာ အတတ္ပညာလက္မွတ္ (D.TEd)ရရွိထားသူမ်ားအား စာ ေပးစာယူသင္တန္းပုံစံျဖင့္ B.A (Education), B.Sc (Education) ဘြဲ႕ေပးရန္ စီစဥ္မည္။

ဆရာအတတ္ပညာသင္တန္းကုိ ၂ ႏွစ္သာ ပုိ႔ခ်သျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အာဆီယံတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဆရာအတတ္သင္တန္း ပုိ႔ခ်မႈကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တိုေတာင္းျခင္းေၾကာင့္ ပုိ႔ခ်မႈ ကာလႏွင့္ ဒီပလုိ မာ ေပးအပ္မႈ အစီအစဥ္ကုိ ျပင္ဆင္၍ ေလးႏွစ္ သင္ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား အျဖစ္ အဆင့္တုိးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ တင္သြင္းထားသည့္ ေလးႏွစ္သင္ ပညာေရး ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း ၏ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


သင္႐ုိးၫႊန္း တမ္းအသစ္မ်ားကုိ UNESCO Stem Project (Strengthening Pre-Service Teacher Education in Myanmar)ႏွင့္ ပညာေရး တကၠသုိလ္၊ ပညာေရးေကာလိပ္ မ်ားရွိ ပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္းၿပီး ဆရာအတတ္ပညာတတ္ကြၽမ္းမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္အၫႊန္းေဘာင္ ကုိ အေျခခံေရးဆြဲထားသည္။
(၄)ႏွစ္သင္ ပညာေရးအတြက္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေရးဆြဲျခင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕၊ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည္။

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္မ်ားကို အတူတကြ ဆက္စပ္ေပးႏိုင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခုအျဖစ္ Integrated Approach ကို ႏိုင္ငံတကာ အသုံးျပဳ ေနေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳထားသည္။
Educational Studies ဘာသာရပ္တြင္ ပညာေရး သေဘာတရားႏွင့္ ပညာေရးစိတ္ပညာ ဘာသာရပ္မ်ား၏ Key Concepts ႏွင့္ Principles in Education မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း ဖြဲ႕စည္းထားသည္။


Theory ႏွင့္ Practice ကို မွ်တစြာ ေဆာင္႐ြက္ တတ္ေစရန္ စာေပဘာသာရပ္အတြက္ ျပင္ဆင္သင္ၾကားေပးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အတတ္ပညာတစ္ခုအျဖစ္ တတ္ေျမာက္ေစေရးအတြက္ ပိုမိုျပင္ဆင္သင္ၾကားေပးမည္။
သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္သည္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားျခင္း (Practicum) ကို အေလးေပးထားသည္။
Practicum ကုိ သင္ၾကားေရးအခ်ိန္ ကာလစုစုေပါင္း၏(၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကို အသုံးျပဳထားသည္။
ဤသုိ႔ သင္ၾကားေရး အခ်ိန္ကာလစုစုေပါင္း၏ (၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကို Practicum အတြက္ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ အသုံးျပဳေနေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ားနည္းတူ ပညာေရးဌာနႀကီး ၄ ခု ျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းမည္။
● ပညာေရးစိတ္ပညာ ၊
●ပညာေရးသေဘာတရား ၊
●သင္ျပနည္း ၊
●ကာယ / ေက်ာင္းက်န္းမာ
● Academic Departments ၉ ခု (ႏွင့္ ျမန္မာ ၊ အဂၤလိပ္ ၊သခ်ၤာ ၊ ဓါတု ၊ရူပ ၊ဇီ၀ ၊ သမိုင္း ၊ ပထ၀ီ ၊ ေဘာဂ )

သင္ၾကားမႈအပုိင္းက႑မ်ားတြင္
●ပညာေရးစိတ္ပညာ ႏွင့္ ပညာေရးသေဘာတရား း
●Academic ႏွင့ ္သင္ျပနည္း Methodology
● ပညာေရး လက္ေတြ ့ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား
● လက္ေတြ႕သင္ၾကားျခင္း Practicum ဟူ၍ ရွိမည္။
Practicum အတြက္ အခ်ိန္သည္ ပထမနွစ္မွာ နည္းၿပီး ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပုိမ်ားသြားမည္။

ပညာေရးစိတ္ပညာတြင္ Child Psychology and Developmental Psychology မ်ား သင္ယူရမည္။

ပညာေရး ဒီဂရီေကာလိပ္အျဖစ္သုိ႔ ျမႇင္တင္မည့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား

● ကခ်င္​ျပည္​နယ္​ ျမစ္​ႀကီးနားပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● ကယားျပည္​နယ္ လြိဳင္​​ေကာ္​ပညာ​ေရး ​ေကာလိပ္​

● ကရင္​ျပည္​နယ္​ ဘားအံ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● ခ်င္​းျပည္​နယ္​ ဟားခါးပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● မြန္​ျပည္​နယ္​ ​ေမာ္​လၿမိဳင္​ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● ရခိုင္​ျပည္​နယ္​ ​ေက်ာက္​ျဖဴ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္​ႀကီး ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ က်ိဳင္​းတုံ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ လာ႐ိႈး ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● စစ္​ကိုင္​းတိုင္​း ေဒသႀကီး စစ္​ကိုင္​း ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ မံုရြာ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● တနသၤာရီတိုင္​း ေဒသႀကီး ထားဝယ္​ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● ပဲခူးတိုင္​း ေဒသႀကီး ​ေတာင္​ငူ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ ျပည္​ ပညာ​ေရး​ေကာလ္​ိပ္​

● မ​ေကြးတိုင္​း ေဒသႀကီး မ​ေကြး ပညာ​ေရး​ေကာလ္​ိပ္​၊ ပခုကၠဴ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​္​

● မႏၲ​ေလးတိုင္​း ေဒသႀကီး မႏၲ​ေလး ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ မိတၳီလာ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ မုံရြာ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● ရန္​ကုန္​တိုင္​းေဒသႀကီး ရန္​ကင္​း ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ သဃၤန္​းကြၽန္​း ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ လွည္​းကူး ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

● ဧရာဝတိီတိုင္​း ေဒသႀကီး ပုသိမ္​ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ ေျမာင္းျမ ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​၊ ဘုိက ေလး ပညာ​ေရး​ေကာလိပ္​

EDGE.com.mm

 

Tips Read 3511 times