ပညာေရးေကာလိပ္တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ား ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလုပ္မဝင္ပါက ေလ်ွာ္ေၾကးက်ပ္(၅ သိန္း) ေပးရမည္

ပညာေရးေကာလိပ္တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ား ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလုပ္မဝင္ပါက ေလ်ွာ္ေၾကးက်ပ္(၅ သိန္း) ေပးရမည္

ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္ မ်ား၌ ယခုႏွစ္တြင္  စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ B.A(Education)B.Sc (Education) ဘြဲ႕သင္တန္း တက္ခြင့္ရသူမ်ားသည္ သင္တန္းၿပီးဆံုးေအာင္ တက္ရမည့္အျပင္ ဘြဲ႕ရၿပီး အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ၌ အလုပ္မ၀င္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးက်ပ္ငါးသိန္း ေပးေလ်ာ္ရမည္ဟု ေၾကညာထားပါသည္။

 

တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ပညာေရးေကာလိပ္ (၂၅) ေက်ာင္းကို ယခုႏွစ္ကစ၍ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္အဆင့္တိုးကာ ေလးႏွစ္သင္ပညာ ေရးဘြဲ႕သင္တန္းသစ္မ်ား ဖြင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားအတြက္  ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို သင္တန္း၀င္ခြင့္ ေခၚယူထားၿပီး သင္တန္းသား (,၃၇၀) ဦး လက္ခံမည္ဟု ၂၀၁၉ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ လမ္းၫႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

၂၀၁၈ အထိ ပညာေရးေကာလိပ္အဆင့္သာ ဖြင့္လွစ္၍ () ႏွစ္သင္ ဒီပလိုမာဆရာအတတ္သင္တန္းသာ ပို႔ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္က စတင္ကာ ဘြဲ႕သင္တန္းပို႔ ခ်ၿပီး မူလတန္းျပ၊ အလယ္တန္း ျပအျဖစ္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ခန္႔ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

၀င္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက သင္တန္းကာလ () ႏွစ္တက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးခ်ိန္အထိ မတက္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရမည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႀကိဳတင္အသိေပးထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးပါက အနည္းဆံုး () ႏွစ္ၾကာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္ဟု ၀န္ခံကတိေရးထိုးရမည္ျဖစ္ၿပီး ပ်က္ကြက္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးအျပင္ တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ဟု ေၾကညာထားပါသည္။

 

‘‘ဆရာ၊ ဆရာမ ခန္႔ဖို႔ ဖြင့္တာ။ ၀င္ခြင့္ေရြးၿပီးမွ မတက္ဘူးဆို သူတို႔ေနရာအစားထိုးဖို႔ ခ်က္ခ်င္းမလြယ္ေတာ့ဘူး၊ တိုင္းျပည္အတြက္လည္း နစ္နာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ သတ္မွတ္တာ’’ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ဆိုပါသည္။

 

ယခင္ႏွစ္မ်ားက တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ပညာေရးေကာလိပ္၀င္ခြင့္ကို  သတင္းစာမွ တစ္ဆင့္ သီးျခား၀င္ခြင့္ေခၚယူမွသာ ေလွ်ာက္ထားရၿပီး ေကာလိပ္ (၂၅) ခုတြင္ သင္တန္းသားေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ လက္ခံသည္။

 

Read More: စစ္တကၠသုိလ္ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

 

‘‘အရင္က () ႏွစ္တည္းဆိုေတာ့ ေက်ာင္း၀င္ဆံ့တာ (,၀၀၀) ဆိုရင္ First Year ကို (၅၀၀) ဦးေခၚလို႔ရတယ္။ အခုက () ႏွစ္ျဖစ္သြားေတာ့ (,၀၀၀) ဆံ့တဲ့ ေက်ာင္းဆို First Year အတြက္ (၂၅၀) ပဲ ေခၚလို႔ရေတာ့မယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ႏွစ္ေတြမွာ ေက်ာင္းရဲ႕  စာသင္ခန္း၊ အိပ္ေဆာင္တိုးလာရင္ ပိုေခၚမွာပါ’’ဟု ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ရွင္းျပပါသည္။

 

ေလးႏွစ္သင္ ပညာေရးဘြဲ႕ သင္တန္းအတြက္ သင္႐ိုးၫႊန္း တမ္းအသစ္မ်ားကို UNESCO STEM Project (Strengthening Pre-Service Teacher Edu-cation in Myanmar) ႏွင့္ ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားရွိ ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ဆရာအတတ္ပညာတတ္ကြၽမ္းမႈ စံသတ္မွတ္ခ်က္ အၫႊန္းေဘာင္ကို အေျခခံေရးဆြဲထား သည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆရာအတတ္ပညာသင္တန္းကို () ႏွစ္သာပို႔ခ်သျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၏  ဆရာအတတ္သင္တန္း ပို႔ခ်မႈကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တိုေတာင္းျခင္းေၾကာင့္ ပို႔ခ်မႈကာလ မ်ားႏွင့္ ဒီပလိုမာေပးအပ္မႈ အစီအစဥ္တို႔ကို ျပင္ဆင္၍ () ႏွစ္သင္ပညာေရး ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္သြင္းသည့္ ေလးႏွစ္သင္ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း၏ စာတမ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

Source: 7Day Daily

 

Tips Read 4659 times