ေကာင္းတဲ့ ပညာ ေရးနဲ႕ ညံ့တဲ့ ပညာ ေရးတို႔ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ (၈)ခ်က္

ေကာင္းတဲ့ ပညာ ေရးနဲ႕ ညံ့တဲ့ ပညာ ေရးတို႔ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ (၈)ခ်က္

၁. ေကာင္းမြန္တဲ့ပညာေရးက ဘယ္လိုသင္ယူရမယ္ဆိုတဲ့နည္းလမ္းကို သင္ေပးၿပီး ညံ့တဲ့ပညာေရးကေတာ့ သင္ယူရမယ့္အေၾကာင္းအရာေတြကိုပဲ သင္ေပးတယ္။

၂. ေကာင္းတဲ့ပညာေရးက လူအခ်င္းခ်င္း၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မွာ အဆင္ေျပေအာင္ေျပာဆိုဆက္ဆံနိုင္ေရးနဲ႕ အေရးအဖတ္ အတြက္အခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို သင္ၾကားေပးပါတယ္။ ညံ့တဲ့ပညာေရးကေတာ့ သင္ေပးရ လြယ္ကူ တဲ့ အေရးအဖတ္အတြက္အခ်က္ေတြေလာက္ကိုသာ အဓိကထားပါတယ္။

၃. ေကာင္းတဲ့ပညာေရးက သင္ယူေလ့လာမႈကို သေဘာက်ႏွစ္သက္ေစၿပီး ညံ့တဲ့ပညာေရးကေတာ့ သင္ယူ ေလ့လာမႈကို မုန္းတီးေစတယ္။

၄. ေကာင္းတဲ့ပညာေရးက ဘက္ေပါင္းစုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အားေပးေပမယ့္ ညံ့တဲ့ပညာေရးကေတာ့ ေက်ာင္း သင္စာေတြအေပၚ စြမ္းေဆာင္မႈကိုပဲ အဓိကထားတယ္။

၅. ေကာင္းတဲ့ပညာေရးက ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တတ္ေအာင္လုပ္ေပးတယ္။ ညံ့တဲ့ပညာေရးကေတာ့ ေရးဆြဲထားတဲ့ အစီအမံအတိုင္း လိုက္လုပ္ဖို႔ကို တြန္းအားေပးတယ္။

၆. ေကာင္းတဲ့ပညာေရးက အမ်ားနဲ႕မတူတဲ့ ခြဲထြက္စဥ္းစားတတ္မႈကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေပးတယ္။ ညံ့တဲ့ ပညာေရးကေတာ့ စိန္ေခၚၿပီးလုပ္တာမ်ိဳးကို တားျမစ္ပါတယ္။

၇. ေကာင္းတဲ့ပညာေရးက ကိုယ္ပိုင္အယူအဆကို ပုံေဖၚဖို႔အားေပးၿပီး ညံ့တဲ့ပညာေရးကေတာ့ ရွိၿပီးသားစံျပ အေျဖေတြနဲ႕ ယူဆခ်က္ေတြကိုပဲ ခြင့္ျပဳတယ္။

၈. ေကာင္းတဲ့ပညာေရးက တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ေမြးရာပါဗီဇထူးခြၽန္မႈေတြကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ဖို႔ကူညီေပးတယ္။ ည့ံတဲ့ပညာေရးကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တန္ဖိုးမဲ့တဲ့ခံစားမႈကိုျဖစ္ေစတယ္။

ကြာျခားခ်က္ေတြကို ဖတ္ရွဴၿပီးရင္ ပညာေရးေကာင္းဖို႔ ဘယ္ေလာက္ထိ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ ေျပာစရာ ေတာင္လိုမယ္မထင္ပါဘူး။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Credit: ဆန္းသစ္ျမန္မာ

Tips Read 1167 times