ေက်ာင္းေနရြယ္ကေလးမ်ား ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

ေက်ာင္းေနရြယ္ကေလးမ်ား ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးမ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္ ေမ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေက်ာင္းအပ္နွံေရး ရက္သတၱပတ္တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေမြးစာရင္းမ်ား၊ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား ႀကိဳတင္ရရိွေစရန္ မိမိတို႔ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးနွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီး ဌာန ႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း/ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေက်ာင္းဖြင့္အမီႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးရုံးမွ သိရသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပညာေရးစနစ္အသစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိရာ အသက္ ငါးႏွစ္ျပည့္ ၿပီးေသာ ကေလးတုိင္းကို သူငယ္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ေစမည္။

အသက္ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ ကေလးမ်ားကိုလည္း ပထမတန္းသို႔ တုိက္ရိုက္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္က အသက္ငါးႏွစ္ျပည့္ ၿပီးေသာ ကေလးသူငယ္တန္းတစ္သန္းခန႔္ သူငယ္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

Source: democracy

News Read 628 times