တကၠသုိလ္ ဒီဂရီေကာလိပ္ ေကာလိပ္ ၀င္ခြင့္ လမ္းၫႊန္

တကၠသုိလ္ ဒီဂရီေကာလိပ္ ေကာလိပ္ ၀င္ခြင့္ လမ္းၫႊန္

 တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္သည့္ စနစ္ မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္သည္ကုိ 

၁) တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္မည့္ စနစ္
၂) တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္
၃) သင္တန္းေရြးခ်ယ္မႈ ကတ္ျပားႏွင့္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ အိတ္ခြံတြင္ ျဖည့္စြက္ျခင္း
၄) တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာစာအိတ္မ်ား လက္ခံျခင္း

အပုိင္း ၄ ပုိင္းျဖင့္ အေသးစိတ္ တင္ျပေပးထားသည္။ 

အစမွ အဆုံးတုိင္ ေသခ်ာစြာ ၾကည့္ရႈဖုိ႔ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ဗီဒီယုိ ၾကည့္ရႈရန္ ေအာက္ပါ ခလုတ္ျပာကုိ (ႏွိပ္ပါ)

video 2

 

 

 

ဖတ္ရႈလုိေသာေခါင္းစဥ္ ခလုတ္ကုိ (ႏွိပ္ပါ)

 

01 form SS

02 uni list

03 majo n uni

 04 Edu Uni

05 uni degree 25

 06 geology

07 UMed P1

 08 UMed P2

 09 ygn tech

  10 mdy tech

  11 tech mdy

 

12 UTI

 13 tech yadanbon

  14 tech uni

 15 aero

16 ufl

17 computer ygn mdy

22 computer universities

18 YU 

19 MU

 23 eco wya tha gyi

23 eco hlaing

21 mnewspaper uni 

20 marine uni

edge.com.mm

 

 

Tips Read 26305 times