ဝင္ခြင့္တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ရမည့္ တကၠသိုလ္ ၁၄ ခုရွိမည္

ဝင္ခြင့္တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ရမည့္ တကၠသိုလ္ ၁၄ ခုရွိမည္

ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ အ ျမင့္ဆံုးစာရင္းဝင္ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္း ပညာတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံ ျခားဘာသာတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလး တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလး ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး)တို႔က ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ကစကာ ဝင္ခြင့္ တိုက္႐ိုက္ေခၚယူသည့္
စနစ္သစ္စတင္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံု ဆုိက္ဘာစီးတီး)၊ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴ တာတကၠသိုလ္တုိ႔ ကို ဝင္ခြင့္တိုက္ ႐ိုက္ေခၚယူမည့္ တကၠသိုလ္မ်ားအျဖစ္ ထပ္တုိးထားသည္။
ထုိသုိ႔ တုိက္ရုိက္ေခၚယူသည့္ တကၠသုိလ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ ၎တကၠသုိလ္၌ တုိက္ရုိက္ေလွ်ာက္လႊာ တင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ယခု ထပ္တုိးလုိက္သည့္ တကၠသုိလ္ ၃ ခုကုိ ယခင္ႏွစ္ကဲ့သုိ ႔ တကၠ သိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းၫႊန္ပါ ေလွ်ာက္ လႊာတြင္ ထည့္သြင္း ေလွ်ာက္ထားရမည္ မဟုတ္ဘဲ တကၠသိုလ္မ်ားက သတင္းစာမွတစ္ဆင့္ ေခၚယူခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္၌ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးလွ်င္ ထိုေက်ာင္း ၁၄ ေက်ာင္းအနက္ ႏွစ္သက္ရာ ေက်ာင္းသို႔ အေရအတြက္အကန္႔ အသတ္မရွိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ထုိတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ ထားလာသူမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္ကသာ ဝင္ခြင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ ပုိရွင္းေအာင္ ေရးရလွ်င္ အဆုိပါ တကၠသိုလ္ ၁၄ ခုစလုံး၌ မိမိ၏ ေလွ်ာက္လႊာကုိ တင္သြင္းႏုိင္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ က ၁၁ ေက်ာင္းအနက္ ႏွစ္သက္ ရာေက်ာင္းသို႔ အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေက်ာင္း ထက္ပို၍ ဝင္ခြင့္ရသူမ်ား ရွိခဲ့ သည္။ ေက်ာင္း ၁၁ ေက်ာင္းတြင္ ဝင္ခြင့္ရၿပီး ေက်ာင္းမအပ္ခဲ့သူ မ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေဖာင္တြင္ ထည့္ေလွ်ာက္ထား သည့္ တကၠသိုလ္မ်ားသုိ႔လည္း ဝင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ထိုသို႔ လူထပ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္ေခၚယူ သည့္ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုသို႔လည္း ဝင္ခြင့္မေလွ်ာက္၊ တကၠသိုလ္ဝင္ ခြင့္ေဖာင္တြင္လည္း ေဆးတကၠ သိုလ္တစ္ခုကိုသာ ဦးစားေပး ေလွ်ာက္သူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ရရန္ အခက္ေတြ႕ခဲ့ရ သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ သီးျခားတုိက္ရုိက္ေခၚယူသည့္ တကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ပုံစံႏွင့္  တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္သည့္ ၀င္ခြင့္ပုံစံ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ရွိေနသည္ကုိ နားလည္မႈ မမွားယြင္းေစရန္ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပပြဲမ်ား က်င္းပေပးသြားမည္ဟုသိရသည္။

Source 7days news media

Tips Read 3817 times