“ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္နွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Frankfurt School တို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မည့္သင္တန္းမ်ား”

“ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္နွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Frankfurt School တို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မည့္သင္တန္းမ်ား”

မၾကာခင္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မယ္ သင္တန္းေတြနဲ႕မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတန္းေတြကေတာ့ သင္တုိ႔ေလ့လာခ်င္တဲ့ ပညာေတြအတြက္

အေထာက္အကူေပးႏုိင္မယ့္ သင္တန္းသစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္ကစၿပီး ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းလုိ႔ရပါၿပီ။

သိခ်င္တာေတြကုိ s.bellinger@fs.de သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္ႏုိင္ပါတယ္။ သတင္ေကာင္းအေနနဲ႕ - မၾကာခင္အခ်ိန္မွာ သင္တန္းသစ္ေတြကုိ

ထပ္မံတင္ေပးမွာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါအုံးေနာ္... YUE and Frankfurt School Certification in Myanma

   1.Certified SME Lending Professional (8 days)

      188,150 MMK

  2.IFRS and Accounting (4 days)

     108,150 MMK

  3.Certified Leader (6 days)

     158,150 MMK

  4.Introduction to SME Finance

     Module 1(1 days) May 31st, 2019

  5.Fundamentals of Accounting & IFRS

    Module 1(1 days) May 24, 2019

  6.Leadership

    Module 1(2 days)

  7.Financial Analysis I

    Module 2(2 days) June 05 and 06, 2019

  8.Change Mangaement

     Module 2(2 days) June 10 and 11, 2019

  9.Financial Statements Analysis

     Module 2(3 days) May 27,28 and 20, 2019

  10. Financial Analysisi II

      Module 3(3 days) June 12,13 and 14, 2019

  11. Marketing

     Module 3(2 days) June 10 and 11, 2019

  12.Monitoring SME Loans

      Module 4(2 days) June 20 and 21, 2019

 

Class Hours: 9 am-4 pm

Source: Educational Information By Ye Lwin Hein

  

News Read 3682 times