အလယ္တန္း ေအာင္ျမင္သူတုိင္း အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့သင္တန္း

အလယ္တန္း ေအာင္ျမင္သူတုိင္း အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့သင္တန္း

၁။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ တုိတယ္ျမန္မာေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (ရတနာစီမံကိန္း) တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ဂေဟဆက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၀) အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္အတုိင္း ဖြင့္လွစ္ပါမည္ -

သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္

သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ေနရာ - ရတနာဂေဟဆက္ နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း ယခင္ စက္ပစၥည္းျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္း ပညာသင္ေက်ာင္း (ေအာင္ဆန္း)၊ ေက်ာင္းဂိတ္မွတ္တုိင္အနီး၊ ေအာက္မဂၤလာ ဒုံလမ္းမႀကီး၊ စဥ့္ငူရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း ၀၉-၇၇၇၃၈၇၃၆၉ ၊ ၀၉-၄၂၆၁၄၉၆၁၉

သင္တန္းကာလ - ရက္သတၱ (၁၂) ပတ္

၂။ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀) တြင္ သင္တန္းသား (၁၅) ဦး လက္ခံသင္ၾကားေပးပါမည္။

၃။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္

(က) အေျခခံပညာ အလယ္တန္း ေအာင္ျမင္ထားၿပီး အေျခခံအဂၤလိပ္စာ နားလည္သူျဖစ္ရမည္။

(ခ) အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ က်န္းမာေရးရွိရပါမည္။

(ဂ) သင္တန္းတက္ခြင့္ရေသာ ေန႔တြင္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အသက္ (၃၅) ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူျဖစ္ရ ပါမည္။

၄။ လုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ သူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စာေတြ႕လက္ေတြ႕သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည့္မီ၍ သင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားမွာ သင္တန္းၿပီးဆုံးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေအာင္လက္မွတ္ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ရတနာဂေဟဆက္နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ားသည္ သင္တန္းေၾကးအခမဲ့ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း လစဥ္ ေငြက်ပ္ (၃၀၀၀၀) ကို ရတနာစီမံကိန္းမွ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရ ထူးခြ်န္ေသာ သင္တန္းသားမ်ားကို လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္း (၄) လမွ (၆) လအထိ တက္ႏုိင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။

လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရပါက ရတနာစီမံကိန္းမွ ၄င္းသင္တန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေထာက္ပ့ံေၾကး ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

၆။ သင္တန္းသားအတြက္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးဝတ္စုံ (Personal Protective Equipment) အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို သင္တန္းသားမွ ကိုယ္တုိင္က်ခံရပါမည္။

၇။ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ရတနာဂေဟဆက္နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ေအာင္ဆန္း) တြင္ ၂၆.၃.၂၀၁၉ ရက္မွစတင္၍ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီမွ ၄း၀၀ နာရီအတြင္း ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ပတ္စ္ပို႔ ဆုိဒ္ေရာင္စုံ ဓာတ္ပုံ (၂) ပုံ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ၊ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္းအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္၊ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း၊ ေထာက္ခံခ်က္တုိ႔ႏွင့္အတူ အဆုိပါ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၁၉.၄.၂၀၁၉ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

၈။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိိလိုပါက ရတနာဂေဟဆက္နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ေအာင္ဆန္း) ဖုန္း ၀၉-၇၇၇၃၈၇၃၆၉ ၊ ၀၉-၄၂၆၁၄၉၆၁၉ သို႔ ရုံးခ်ိန္အတြင္းစုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။

News Read 1692 times