အေျခခံပညာအတန္းစာေမးပြဲ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားထုတ္ျပန္

အေျခခံပညာအတန္းစာေမးပြဲ အခ်ိန္စာရင္းမ်ားထုတ္ျပန္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အေျခခံပညာအတန္းအသီးသီး၏ ႏွစ္ဆုံး၊ အခန္းဆုံးစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္၀က္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ရာစတုတၳတန္းႏွင့္ အဌမတန္းစာေမးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္မွ ၂၅ ရက္အတြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေသာေက်ာင္းတြင္းစစ္စာေမးပြဲမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္မွ ၁၁ ရက္အတြင္း စေန၊ တနဂၤေႏြရက္မ်ားမွအပ က်င္းပသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၏ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲကို မတ္ ၆ ရက္မွ ၁၅ ရက္အတြင္း စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွသိရသည္။

“ စာေမးပြဲမစစ္ရတဲ့ အတန္းေတြကို တခမ္းတနားနဲ႕ စာေမးပြဲေတြမစစ္ဖုိ႕ ေက်ာင္းေတြအေနနဲ႕ဂရုျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ အဆင့္ဆင့္ၾကီးၾကပ္သူေတြအေနနဲ႕လည္း ဒီအေျခအေနေတြကို ဂရုတစိုက္နဲ႕ ၾကပ္မတ္ေစလုိပါတယ္”ဟုအေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။

အေျခခံပညာစတုတၳတန္း၏ စာေမးပြဲမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ဘာသာျဖင့္ တစ္နာရီခြဲေမးခြန္း စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သလုိ အဌမတန္းစာေမးပြဲကို တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ဘာသာ ႏွစ္နာရီေမးခြန္း စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္အထိ အေျခခံပညာသူငယ္တန္းမွ ဒုတိယတန္းအထိကို သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေနၿပီး အဆုိပါအတန္းမ်ားကို စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈအေပၚတြင္သာ အကဲျဖတ္ၿပီး အတန္းတင္ျခင္းစနစ္ကို က်င့္သုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္တြင္ အဌမတန္းအဆင့္ကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္ထားသူမ်ားႏွင့္ အဌမတန္းက်ဆုံးထားသူမ်ားကို ျပင္ပမွ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္အား ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူကိုးသန္းေက်ာ္ပညာသင္ၾကားေနေၾကာင္းသိရသည္။

Source: Democracy news

Related Items:၇ တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားကို အဌမတန္းစာေမးပြဲအား ျပင္ပေျဖအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိႏိုင္

News Read 2612 times