“ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းသစ္ဖြင့္ခြင့္ရသူမ်ားကုိ ေမလတြင္ ေၾကညာမည္”

“ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းသစ္ဖြင့္ခြင့္ရသူမ်ားကုိ ေမလတြင္ ေၾကညာမည္”

လာမည့္ ပညာသင္ႏွွစ္(၂၀၁၉-၂၀) တြင္ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းသစ္ ဖြင့္ခြင္ေလ်ွာက္ထားမႈမ်ားအနက္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္းကို ေမလအတြင္ေၾကညာေပးရန္ လ်ာထားသည္ဟု

ရန္ကုန္တိုင္ေဒသႀကီးပညာေရးမွဴး႐ံုး တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္

 

ကိုယ္ပိုင္​​ေက်ာင္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္အျပင္ သက္တမ္းတိုး ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ား၊ အတန္းအဆင့္ တိုးေလ်ွာက္ထားျခင္းမ်ားကိုလည္ေမလအတြင္ေၾကညာေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္​​ေနသည္ဟု ၎ကဆိုပါသည္

‘‘ေက်ာင္ေတြကို လိုက္စစ္တာေတြၿပီးၿပီ။ ဒီဘက္က စစ္ထားတာေတြကို အေျခခံပညာဦး စီးဌာနဘက္ကို တင္ျပထားတယ္။ ဦးစီးကစိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရရင္

​​ေၾကညာေပးမွာ’’ဟု ရန္ကုန္တိုင္ေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး ႐ံုးတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာပါသည္

 

၂၀၁၉ –၂၀ ပညာသင္ႏွစ္   ဇြန္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းအသစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ လိုသူမ်ား၊ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရထားၿပီး

သက္တမ္းတိုး၊ အတန္းတိုး၊ ေက်ာင္းအဆင့္တိုး ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားရန္

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၈ ႏုိ၀င္ဘာ၌ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူခဲ့ပါသည္။

 

ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းသစ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က လုိက္လံစစ္ေဆးၿပီးေထာက္

ခံေၾကာင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္အေျခခံပညာဦးစီးဌာနထံတင္ျပကာ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ခ်ထားမည္ ျဖစပ္ပါသည္။

 

ခြင့္ျပဳခ်က္မက်ေသးမီ ေက်ာင္းသားလက္ခံသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို စိစစ္ၾကပ္မတ္ရန္လည္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသို႔ မတ္လ တတိယပတ္က ၫႊန္ၾကားထားပါသည္။

 

ပုဂၢလိကကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရန္ ၂၀၁၁ တြင္ ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္း မွတ္ပုံတင္ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းၿပီး  ၂၀၁၂ ဧၿပီအတြင္းကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္နည္း

ဥပေဒကုိ ထပ္မံျပ႒ာန္းကာ ယင္းနည္း ဥပေဒအရ စမ္းသပ္တစ္ႏွစ္၊ ယာယီ ၂ ႏွစ္လုိင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးေနပါသည္။

 

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္မရွိဘဲ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ပါက သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေစရမည့္အျပင္

က်ပ္သံုးသိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္ဟု ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို ၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳၿပီး ၂၀၁၈- ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္

တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ၈၉၆ ေက်ာင္း ရွိေနပါသည္။

 

Ref: 7Day Daily

News Read 987 times