“ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား”

“ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား”

၁။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္အရ “ရံုးဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေျပာင္းအေရႊ႕၊ ရာထူးေျပာင္းနွင့္ရာထူးတိုး”

အျပည့္အစံုသိရွိရန္ေအာက္ပါပံုကိုၾကည့္ရႈ႕ေပးပါရန္….

 

Change CC 1

၂။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္အရ “အထက္တန္းျပ အေျပာင္းအေရႊ႕နွင့္ ရာထူးတိုး “

အျပည့္အစံုသိရွိရန္ေအာက္ပါပံုကိုၾကည့္ရႈ႕ေပးပါရန္….

 

change cc 2

 

(ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန)

News Read 2567 times