“နည္းပညာ၊သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန နည္းျပေခၚယူျခင္း”

“နည္းပညာ၊သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန နည္းျပေခၚယူျခင္း”

MA ျမန္မာစာမ်ား ေလွ်ာက္လို႔ရပါသည္။

နည္းပည ာ၊သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ

-GTC, GTI နွင့္ GTHS ေက်ာင္းမ်ားတြင္ခန္႔အပ္ရန္ သင္ၾကားေရး ဆရာ၊ဆရာမ (၂၄၈) ေခၚယူေနပါသည္။

-BE (Civil,EC,EP,Mechanical) -(၂၀၀) ဦး

-MA(Myanmar)- (၄၈) ဦး

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ေအာက္ပါပံုတြင္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။

21.4.2019P121.4.2019 P2

 

credit:ပညာေရးပန္းခင္း

 

News Read 1292 times