“ရန္ကုန္အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ လုပ္အားေပးေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း”

“ရန္ကုန္အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ လုပ္အားေပးေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း”

အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္(ရန္ကုန္)လုပ္အားေပးေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း ၂၀၁၉ ေမလ(၂) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ေန႔အထိ

Libraty 1Libraty 2

 

Source: National Library of Myanmar

News Read 2916 times