တတိယတန္းအထိစာေမးပြဲမရွိ က်န္အတန္းအားလံုး ႏွစ္ဝက္ဆံုးစာေမးပြဲစစ္ေဆးမည္

တတိယတန္းအထိစာေမးပြဲမရွိ က်န္အတန္းအားလံုး ႏွစ္ဝက္ဆံုးစာေမးပြဲစစ္ေဆးမည္

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ KG (သူငယ္တန္း)Grade-1 (ပထမတန္း)Grade-2 (ဒုတိယတန္း)Grade-3 (တတိယတန္း)မွလြဲ၍ က်န္တန္းမ်ားကို ႏွစ္ဝက္ဆံုးစာေမးပြဲ စစ္ေဆးမည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းကေျပာပါတယ္။

 

စနစ္သစ္၊ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေနေသာ KGGrade-1Grade-2Grade-3အတန္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈကို စာေမးပြဲက်င္းပစစ္ေဆးျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သိရွိေစရန္ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။

 

အလယ္တန္းအဆင့္ Grade-6 (ဆဌမတန္း) သင္ရိုးသစ္အတြက္ တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးရာတြင္ စာေပဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာ၊ ပထဝီ၊ သိပၸံ၊ သမိုင္းတို႔ကို စာေမးပြဲစစ္ေဆး အကဲျဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စာရိတၱႏွင့္ျပည္သူ႔နီတိ၊ ဘဝတြက္တာ က်ြမ္းက်င္စရာ၊ ကာယပညာ၊ အႏုပညာ (ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ) တို႔ကို Performance Based Assessment (သင္ယူေနစဥ္ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ) ျဖင့္တတ္ေျမာက္မႈကို အကဲျဖတ္ရမည္ဟု ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။

 

High School အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား (93) High School ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္တန္း (93)ခု ရွာရန္ႏွိပ္ပါ။

 

သင္ရိုးေဟာင္း အတန္းေတြနဲ႔ သင္ရိုးသစ္ Grade-6 ပဲႏွစ္ဝက္ဆံုးစစ္မွာ၊ သင္ရိုးသစ္မူလတန္း ေအာက္ဆင့္အတန္းေတြ စာေမးပြဲမရွိဘူး၊ သူတို႔ကိုက စာသင္ခန္းတြင္း ပံုမွန္သင္ရင္းအကဲျဖတ္သြားတာ ရွိတယ္ " ဟု ဦးကိုေလးဝင္းကေျပာပါတယ္။

 

စာေမးပြဲစစ္ေဆးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတန္းမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ ပထမပတ္တြင္ ႏွစ္ဝက္ဆံုးစာေမးပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လမွ စက္တင္ဘာအထိ သင္ၾကားသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို တစ္ဘာသာလ်ွင္(၂၅) မွတ္ဖိုး၊ စာသင္ခ်ိန္တစ္ခ်ိန္စာ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါတယ္။

 

KG+12 (သူငယ္တန္း+ ၁၂ တန္း) စနစ္သစ္အရမူလတန္းေအာက္ဆင့္အတန္းမ်ား စာသင္ခန္းတြင္ သင္ၾကားသင္ယူစဥ္ အတန္းပိုင္ဆရာက အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္သာ စစ္ေဆးျခင္း၊ တစ္ႏွစ္လံုးသင္ၾကားသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို တစ္ႏွစ္ () ႀကိမ္ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ေစျခင္းျဖင့္ စစ္ေဆးရမည္ဟု ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။

 

Read More:>>> BBM, BA (EPP), BTHM ႏွင့္ BA (Journalism) ပထမႏွစ္သင္တန္းဝင္ခြင့္ေခၚယူျခင္း

 

ယခု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ KGGrade-1Grade-2Grade-3 မ်ားကို စာေမးပြဲမစစ္ေဆးသည့္မျပင္ က်န္အတန္းမ်ားကိုလည္း ဇူလုိင္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ အခန္းဆံုးစစ္ေဆးျခင္းစာေမးပြဲ၊ ေအာက္တိုဘာတြင္ ႏွစ္ဝက္ဆံုးစာေမးပြဲ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲဟူ၍ () ႀကိမ္သာ စာေမးပြဲက်င္းပရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။

 

Source: 7Day Daily

 

News Read 13931 times