"၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သိရွိလိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား"

"၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သိရွိလိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား"

**မည္သည့္အခေၾကးေငြမ်ွ ေကာက္ခံျခင္း၊ လက္ခံျခင္းမျပဳရ။


**ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ လက္ခံျခင္းမျပဳရ။


**ေက်ာင္းဝတ္စံုအတြက္ အတန္းတံဆိပ္ႏွင့္ ေက်ာငး္တံဆိပ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရ။


**အျခားမည္သည့္ပစၥည္းကိုမ်ွ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရ။

 

Read More: "ပညာသင္စရိတ္အခမဲ့ Mobile School မ်ားထပ္မံတိုးျမွင့္ရန္စီစဥ္"


**အသက္ (၅) နွစ္ျပည့္သူတိုင္းအား သူငယ္တန္း (KG) တြင္လည္းေကာင္း ၊အသက္ (၆) နွစ္ျပည့္သူတိုုင္းအား ပထမတန္း (Grade1) တြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္အားလံုး ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္။


**ဇြန္လမွ မတ္လအထိ ေက်ာင္းတက္မွန္၍ စာသင္ခ်ိန္ဇယားအတိုင္းပံုမွန္ အတန္းဝင္ သင္ၾကားသင္ယူေပးရရန္၊ ရံုးတက္မွန္ရန္။


**ေက်ာင္းသား/သူ မာ်းအားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္၍ တာဝန္ယူတာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ တီထြင္ႀကံဆနိုင္စြမ္းရွိသည့္ လူသားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းတက္မွန္ေရး၊ အိမ္စာမ်ားကို ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ေရး၊ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေရး မိဘမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ပါရန္။


**သက္ဆိုင္ရာအတန္းမာ်းအလိုက္ အခန္းဆံုး စစ္ေဆးျခင္းမာ်းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလႈိင္လ၊ ၾသဂုတ္လတြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္လယ္စစ္ေဆးျခင္းကို ေအာက္တိုဘာလတြင္တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ဆံုးစစ္ေဆးျခင္းကို ု၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ မတ္လတြင္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း (၄) ႀကိမ္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္။


**ေက်ာင္းေခၚခ်ိ်န္မျပည့္ေသာသူမ်ား၊ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈအားနည္းေသာ ေကာ်င္းသား/ေကာ်င္းသူမ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားေပးျခင္း၊ (Remedial Education) ကိုဇူလႈိင္လမွစတင္၍ ႏွစ္ဆံုးစစ္ေဆးျခငး္မတိုင္မီအထိ စဥ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္။


**ေက်ာင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ေစေရးေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို တုိက္ရိုက္တြန္းအားေပးပါရန္။


**မူလတန္းအဆင့္တြင္ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္း၊ တတိယတန္းေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအားလံုး စာဖတ္ရန္၊ စာေရးတတ္ရန္၊ အေျခခံသခၤ်ာတြက္ခ်က္တတ္ရန္ အတြက္ အေလးအနက္ထားေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ေက်ာင္းထြက္သူ လံုးဝမရွိေစရန္ႏွင့္ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ အဆင့္မ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္ ဆက္လက္ပညာသင္ယူနိုင္ေရးအတြက္ မိဘမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္။


**မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးကာကြယ္ေရး၊ အရက္၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္၊ ကြမ္းယာ မသံုးစြဲေရး မိဘျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါငး္ေဆာင္ရြက္ရန္။


**ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းလိုက္နာေရး၊ မိဘျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။


**က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လူေနမႈပံုစံမ်ား စြဲၿမဲေဆာင္ရြက္တတ္ရန္ အသိပညာေပးေရး မိဘျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။


**မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရးကို မိဘျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။


**ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ဂိမ္းစြဲလမ္းမႈပေပ်ာက္ေစေရး မိဘျပည္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။


**ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးရံုးသို႔ အႀကံျပဳလို၊ တိုင္ၾကားလိုပါက ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္ ၁၃၊ ေနျပည္ေတာ္ (သို႔) dpsoffice@moe.edu.mm သို႔ေပးပို႔တိုင္ၾကားနိုင္ပါသည္။

 

(ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန)

 

 

News Read 1082 times