" မိဘျပည္သူမ်ားသို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ "

" မိဘျပည္သူမ်ားသို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ "

ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာနသည္ အေျခခံပညာက႑တြင္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

 

ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ မိဘျပည္သူမ်ားကလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။


ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမ်ား ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို Teacher Education ျပည့္ဝေအာင္ သင္တန္းမ်ား ဆက္တိုက္ေပး၍ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးေနသလို မိဘမ်ားကလည္း Parenting Education ကိုေလ့လာဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

 

သင္ၾကားသင္ယူမႈျဖစ္စဥ္ႀကီးတြင္ မိဘ၏အခန္းက႑သည္လည္း အေရးပါထိေရာက္လွသည္မို႔ မိဘမ်ား၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈရွိေစရန္ ေမတၱာရပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ထိုသို႔ ပါဝင္လာျခင္းျဖင့္ မိဘမ်ားမထင္မွတ္ထားသည့္ သားသမီးမ်ား၏ ငုပ္လ်ွိဳးေနေသာစြမ္းရည္မ်ား ျမင္ခြင့္သိခြင့္ခံစားခြင့္ ရလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

သက္ရွိမ်ားအား သင္ၾကားရသည့္အတြက္ Soft Skillsမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ရသည့္အတြက္ ေက်ာင္းအုပ္၊ဆရာ/ဆရာမ၊ မိဘ ပူးေပါင္းပါမွ ကေလးေရွ႕ေရး ကေလးကိုယ္တိုင္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာန၏ မိဘအုပ္ထိန္းသူ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အားသိရွိ လိုက္နာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန
"၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္"
**မိဘအုပ္ထိန္းသူျပည္သူမ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္**


* ေက်ာင္းသားဦးေရ တိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ထပ္ေက်ာ့ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသံုးျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကိလံုေလာက္စြာ ျဖန္႔ေဝေပးလိုပါသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ သတ္မွတ္နယ္ေျမမ်ားတြင္သာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံၾကရန္


*ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ဝန္ထမ္းမ်ား အားေပးအပ္ျခင္းမျပဳရန္


*အသက္ ၅ ႏွစ္ျပည့္သူတိုင္းအား သူငယ္တန္း(KG)တြင္ လည္းေကာင္းl ၆ ႏွစ္ျပည့္သူတိုင္းအား ပထမတန္း(Grade-1)တြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းေနအရြယ္အားလံုး ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္


*မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိသားသမီးအား
#ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္၍
#တာဝန္ယူတာဝန္ခံ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ
#တီထြင္ႀကံဆႏိုင္စြမ္း ရွိသည့္
#လူသားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ပါရန္


*ဇြန္လ မွ မတ္လ ထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား
#ေက်ာင္းတက္မွန္ေရး ႏွင့္
#အိမ္စာမွန္မွန္ လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္မိဘမ်ားက ႀကီးၾကပ္၍ ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာဆရာမမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္းေပးပါရန္


*သက္ဆိုင္ရာအတန္းမ်ားအလိုက္
#အခန္းဆံုးစစ္ေဆးျခင္းကို
-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္/ၾသဂုတ္ တြင္ တစ္ႀကိမ္ ႏွင့္
ဒီဇင္ဘာ တြင္ တစ္ႀကိမ္

#ႏွစ္လယ္စစ္ေဆးျခင္းကို
-ေအာက္တိုဘာ တြင္ တစ္ႀကိမ္

#ႏွစ္ဆံုးစစ္ေဆးျခင္းကို
- ၂၀၂၀ခုႏွစ္ မတ္လ တြင္ တစ္ႀကိမ္

 

စုစုေပါင္း(၄)ႀကိမ္သာ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေပးပါရန္


*ေက်ာင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္တတ္ေစေရး မိမိသားသမီးမ်ားကို #တိုက္တြန္းအားေပးပါရန္


*မိဘဆရာအသင္း ႏွင့္ ေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္


*မူလတန္ဆင့္တြင္
-ပထမတန္း
-ဒုတိယတန္း
-တတိယတန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အားလံုး
#စာဖတ္တတ္ရန္
#စာေရးတတ္ရန္
#အေျခခံသခ်ၤာတြက္ခ်က္တတ္ရန္ အတြက္အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ၿပီး
#ေက်ာင္းထြက္သူလံုးဝမရွိေစေရး ႏွင့္#အလယ္တန္းအထက္တန္းအဆင့္မ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္ဆက္လက္ပညာသက္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ မိဘမ်ားကပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ႏွင့္ #မ်ွေဝျခင္းဆိုင္ရာ
အစီအစဥ္တြင္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္

 

Read More: " ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ဝင္ရာက္ၾကည့္ရွႈနိုင္ပါသည္ "


*မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးကာကြယ္ေရး၊ အရက္၊ ဘီယာ၊ စီးကရက္၊ကြမ္းယာ မသံုးစြဲေရး ေက်ာင္းအုပ္၊ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါရန္


*ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း လိုက္နားေရး ေက်ာင္းအုပ္၊ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါရန္


*က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ လူေနမႈပံုစံမ်ား စြဲၿမဲေဆာင္ရြက္တတ္ရန္ အသိပညာေပးေရး ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ/ဆရာမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ပါရန္


*မ်ိဳးဆက္ပြားဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရးကို ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါရန္

 

*ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ဂိမ္းစြဲလန္းမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေက်ာင္းအုပ္၊ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါရန္


*မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳၾကပါရန္ ေမတၲာရပ္ခံအပ္ပါသည္


**ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာန ဝန္ႀကီးရံုးသို႔ အသိေပးတိုင္ၾကားလိုပါက**
ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာန ရံုးအမွတ္(၁၃)ေနျပည္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) [email protected]e.edu.mm
သို႔ ေပးပို႔တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။

 

(ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန)

 

 

News Read 5068 times