ဒုတိယတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ပထမႏွစ္၀က္စာေမးပြဲမ်ားကို ေအာက္တုိဘာလအတြင္း စစ္ေဆးသြား မည္

ဒုတိယတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ပထမႏွစ္၀က္စာေမးပြဲမ်ားကို ေအာက္တုိဘာလအတြင္း စစ္ေဆးသြား မည္

အေျခခံပညာပထမႏွစ္၀က္စာေမးပြဲမ်ား ေအာက္တိုဘာလအတြင္း က်င္းပမည္၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္းအဆင့္ကို တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေမးျမန္းမည္ ျဖစ္ပါသည္၊

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ဒုတိယတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ပထမႏွစ္၀က္စာေမးပြဲမ်ားကို ေအာက္တုိဘာလအတြင္း စစ္ေဆးသြား မည္ ျဖစ္သည္။

စစ္ေဆးမည့္သင္ရိုးမ်ားအေနျဖင့္ ဇြန္လမွ စတင္သင္ၾကားခဲ့ေသာ သင္ရိုးမ်ားမွ စတင္ၿပီး ေအာက္တုိဘာလအထိ သင္ၾကားထားေသာ သင္ရိုးမ်ားကို စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္သည္၊

ယခုႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ ပထမႏွစ္၀က္စာေမးပြဲမ်ားတြင္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းအဆင့္ကို တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အလိုက္ ျပန္လည္ျပဳစုထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္၊

"န၀မတန္းအဆင့္ကေတာ့ ေက်ာင္းတြင္းအဆင့္နဲ႔ ေမးျမန္းမွာပါ။ တကၠသုိလ္၀င္တန္းအဆင့္ကေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ေတြက ျပဳစုတဲ့ေမးခြန္းေတြနဲ႔ စစ္ေဆးမွာပါ။ စတုတၳတန္းနဲ႔ အဌမတန္းကေတာ့ ခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ထုတ္တာေတြနဲ႔ စစ္ေဆးဖို႔ ရွိပါတယ္" ဟု ေျပာသည္၊

ယခုပညာသင္ႏွစ္၏ အေျခခံပညာအတန္းမ်ား၏ စာေမးပြဲမ်ားကို အခန္းဆုံးစစ္ေဆးျခင္း နွစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ပထမႏွစ္၀က္ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္၀က္ဆုံး ႏွစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ေလးႀကိမ္သာ စစ္ေဆးရန္ အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး စာေမးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ ေမးခြန္းတစ္ခုလွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူ ေလးဦးႏႈန္းျဖင့္ အေျဖလႊာတစ္ခုတည္းတြင္ ေျဖဆုိရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ စာသင္ခုံလုံေလာက္မႈႏွင့္ စာသင္ခန္းလုံေလာက္မႈ  အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည္၊

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္းမွ ဒသမတန္းအထိ အေျခခံပညာေက်ာင္းသား/သူ ကိုးသန္းေက်ာ္ တက္ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ ပါ၀င္ေသာသင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ား၊ Scholarship၊ Knowledgeမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

source: democracy

Government School Read 14635 times