" အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံေက်ာင္း ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ "

" အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံေက်ာင္း ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ "

ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈ သိပၸံေက်ာင္းဖြင့္လွစ္မည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေျပာပါသည္။

 

ေမလ ၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဒလမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဦးစိန္ျမေအးက ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္မႈလက္မႈ အထက္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာတြင္ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးက ထိုသို႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ခရိုင္ေလးခရိုင္ရွိၿပီး ေလးခရိုင္စလံုးမွာပဲ နည္းပညာႏွင့္ အခြင့္အလမ္းရရွိေစဖို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႀကိဳးပမး္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေမလ ၂ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေဝးမွာ ဒလနည္းပညာသိပၸံတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ေျမေနရာရရွိမႈကို ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းကဆိုပါသည္။

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရးစီမံခ်က္တြင္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေမာက္နယ္ေျမကို ဗဟိုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

 

အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္တြင္ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္တြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္းခရုိင္တြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ GTI အဆင့္သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

 

အေနာက္ပိုင္းခရိုင္တြင္ သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းသစ္ဖြင့္လွစ္မည့္နယ္ေျမကို ဒလၿမိဳ႕နယ္ (သို႔) ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ (သို႔) ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၏ စီးပြားေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္ဖြင့္လွစ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ေမလ () ရက္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

 

ယခင္က နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို နယ္ေျမဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ား ေဒသမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ေဒသစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ က်ြမ္းက်င္ လုပ္သား လိုအပ္ခ်က္အရ ေက်ာင္းသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္မူဝါဒခ်ထားခဲ့ပါသည္။

 

အရင္တုန္းကေတာ့ Supply Basic ေပါ့။ နယ္ေျမဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ရွမ္း၊ တီးတိန္တို႔မွာ ဘ႑ာေငြသံုးၿပီး ဖြင့္ပါတယ္။ အခုဒီဘက္ေခတ္မွာ Demand Basic ေပါ့။ ဘယ္ေနရာကလိုလဲ၊ လိုတဲ့ေနရာျဖည့္ပါတ္ယ္။ ေနာင္လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေတြက မေရာဂ်က္ဧရိယာေတြ ျဖစ္ပါမယ္ "ဟု ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ၂၀၁၈ ဇူလႈိင္က 7Day သတင္းစာ၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားထားပါသည္။

 

Read More : "ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ေမလႏွင့္ ဇြန္လတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား"

 

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ေရႊျပည္သာႏွင့္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပံၸႏွစ္ေက်ာင္း၊ ရြာမတြင္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ စင္ကာပူ-ျမန္မာ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ စက္မႈနည္းပညာေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးသင္တန္းေက်ာင္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ သက္ေမြးပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

 

သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အေဆာက္အအံုနည္းပညာ၊ အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈသင္တန္းမ်ားကို ကာလတိုႏွင့္ ကာလရွည္သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေနပါသည္။

 

 

source: 7Day News Journal

 

 

 

 

News Read 1297 times