"ဂ်ပန္စာအခမဲ့သင္ယူႏိုင္မယ့္အခြင့္အေရး"

"ဂ်ပန္စာအခမဲ့သင္ယူႏိုင္မယ့္အခြင့္အေရး"

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၆ ရက္တြင္ N5 တန္းခြဲသစ္ (Basic) ဖြင့္လွစ္ပါမည္။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ေအာက္ပါလင့္သို႔ဝင္၍ အျမန္ဆံုး ေလွ်ာက္ထားၾကပါရန္..

https://forms.gle/h7WgCeqjLjgjcjhL8

“သင္တန္းမွေထာက္ပံ့ေပးမည့္အရာမ်ား”

ဂ်ပန္စာႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးသင္ခန္းစာမ်ားကို အခမဲ႔ သင္ၾကားေပးျခင္း။
နယ္မွလာေသာ သင္တန္းသူမ်ားအတြက္ ေရ၊မီး အျပည့္အစံုျဖင့္ အခမဲ့ အေဆာင္မ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း။
သင္တန္းတက္ေနခ်ိန္ကာလအတြင္း တရားဝင္လုိင္စင္ရေအးဂ်င့္သို႔ လမ္းၫႊန္ မိတ္ဆက္ေပးျပီး ဂ်ပန္အလုပ္အင္တာဗ်ဴးမ်ား ေျဖခြင့္ရပါမည္။ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးေအာင္သူမ်ားမွာ သင္တန္းျပီးဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ တက္ေရာက္မွသာ ဂ်ပန္သို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၄)လပိုင္း၊ ၂၄ရက္ ႏွင့္ ၂၅ ရက္တြင္ သင္တန္းဝင္ခြင့္အင္တာဗ်ဴးရိွပါမည္။
ဂ်ပန္စာ N5, N4, N3 တက္ျပီးသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
ဂ်ပန္စာတက္ထားသူမ်ားအတြက္ သင္တန္းကာလကို ညွိႏိႈင္းေပးပါသည္။

“သင္တန္းခ်ိန္”
- မနက္ ၈:၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅:၀၀ နာရီ
(စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား သင္တန္းပိတ္ပါသည္။)

သင္တန္းကာလ”
- ၁၀ လ မွ ၁ႏွစ္

ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ကုိက္ညီသူျဖစ္ရပါမည္။
၁။ သင္တန္းသူ မိန္းကေလးမ်ားသာ
၂။ အသက္ ၁၈ မွ ၂၆ ႏွစ္အတြင္း (ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း လံုးဝ မလိုအပ္ပါ။)
၃။ ပညာအရည္အခ်င္းမွာ အနည္းဆံုး တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူ
၄။ ဂ်ပန္စာ သင္ၾကားရန္ စိတ္အားထက္သန္၍ သင္တန္းကာလျပီးဆံုးသည္႔တိိုင္ေအာင္ တက္ေရာက္ နုိင္သူ
၅။ တက္တူးထုိးထားသူမျဖစ္ရပါ။

JLPT N3 (or) NAT-Test N3 ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ပါကအသက္ ၂၉ ႏွစ္အထိလက္ခံပါသည္။

စိတ္ဝင္စားသူမ်ား နာမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ပို႔ထားႏိုင္ပါသည္။ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။

#JMG #Japanese #Japan #Japaninfo #JMGinfo #ဂ်ပန္စာ

အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
ဖုန္းနံပါတ္..09-952 398 943, 09-895201390

ယခုပို႔စ္မွာ ဂ်ပန္စာသင္တန္းအတြက္ေက်ာင္းသူေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Japan-Myanmar Guide

News Read 2251 times