“ အေဝးသင္အနီးကပ္သင္တန္း ႏွစ္ႀကိမ္ဖြင့္လွစ္မည့္ ကိစၥေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္မည္ "

“ အေဝးသင္အနီးကပ္သင္တန္း ႏွစ္ႀကိမ္ဖြင့္လွစ္မည့္ ကိစၥေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္မည္ "

အေဝးသင္ အနီးကပ္သင္တန္း ႏွစ္ႀကိမ္ဖြင့္လွစ္မည့္ကိစၥအား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

 

အေဝးသင္ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည့္ အနီးကပ္သင္တန္းမ်ား ကိုႏွစ္ႀကိမ္ခြဲ၍ ဖြင့္လွစ္မည့္ကိစၥကို တစ္နုိင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားက

ကန္႔ကြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုလ ၁၅ ရက္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက

ရတနာပံုတကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးက ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွသာ

ယင္းစနစ္အကို ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

 

Read More :" ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ဝင္ရာက္ၾကည့္ရွႈနိုင္ပါသည္ "

 

ဆရာလည္းရွိပါတယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြကေမးေတာ့ ဝန္ႀကီးကေတာ့ ဒီႏွစ္ေတာ့မလုပ္ေသးဘူး"

ဟုအဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ဒီမိုကေရစီတူေဒးသို႔ ေမ ၁၆ ရက္ကေျပာပါသည္။

 

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ ယခုလ ၉ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ အနီးကပ္သင္တန္း မ်ားကိုႏွစ္ႀကိမ္စီိခြဲ၍ ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္

တကၠသိုလ္အသီးသီးရွိ ဆရာသမဂၢမ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ သေဘာထားကိုေတာင္းခံ သည့္ေၾကညာခ်က္တစ္ခုကို

ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ယခုလ ၁၄ ရက္ ေန႔တြင္အဆိုပါပညာေရးစနစ္သစ္ အစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္

ရတနာပံု တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမွ ဖဲႀကိဳးနီ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။

 

အေဝးသင္ အနီးကပါသင္တန္းမ်ားကို နွစ္ႀကိမ္ခြဲ၍ ဖြင့္လွစ္ရန္ အက်ံဳးဝင္သည့္ ဘာသာတြဲမ်ားမွာ

သိဇၨာဘာသာတဲြမ်ားအတြက္သာျဖစ္ၿပီး၊ သိပၸံဘာသာတြဲမ်ားမွာ စေန၊ တနဂၤေႏြရက္မ်ား တြင္သာအနီးကပ္

သင္တန္းမ်ားအားပံုမွန္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ သင္တန္းမ်ားအားလံုးသည္ ပံုမွန္အတိုင္း

စနစ္အေဟာင္းအတုိင္းသာ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

တစ္နုိင္ငံလံုးတြင္ အေဝးသင္ေက်ာင္းသား/သူ () သိန္းေက်ာ္တက္ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။

 

 

Source: Democracy Today

 

 

News Read 767 times