ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္ သင္တန္းေက်ာင္းမွ CSDG သင္တန္းအတြက္ ျပင္ပသင္တန္းသားေခၚယူျခငး္

ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္ သင္တန္းေက်ာင္းမွ CSDG သင္တန္းအတြက္ ျပင္ပသင္တန္းသားေခၚယူျခငး္

The London Institute of Banking & Finance ႏွင့္ International Chamber of Commerce (ICC) တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ Certificate for Specialists in Demand Guarantees (CSDG) အမွတ္စဥ္ () သင္တန္း ကို ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။

 

သင္တန္းကာလ ၃ လ ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၃ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ ျဖစ္ပါသည္။

 

သင္တန္းမွာ Trad Finance ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္သူ ဆရာ/ ဆရာမမ်ားက သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းေၾကးမွာ တစ္လအတြက္ ၁၃၀,၀၀၀ က်ပ္ က်သင့္မွာျဖစ္ပါသည္။

 

သင္တန္းသို႔ အသိအမွတ္ျပဳတကၠသိုလ္ တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိသူေတြ တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး Trade Finance ကိုစိတ္ပါ၀င္စားသူ အဂၤလိပ္စာ အေျခခံရွိသူေတြ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

 

တက္ေရာက္လုိသူေတြ အေနနဲ႔ ေမ ၂၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

 

Read More: ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံမဟာဘြဲ႕ ႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဒီပလုိမာကုိ Online မွ တတ္ေရာက္ႏုိင္ျပီ

 

အေသးစိတ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဘဏ္သင္တန္းေက်ာင္း ဖုန္း – ၀၁-၅၄၈၁၄၆၊ ၈၆၀၅၅၃၄ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။

 

Source : Internet Journal

 

 

News Read 1281 times