"၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ပညာသင္ႏွစ္ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မတုိင္မီအသက္အုပ္စုအလိုက္စာရင္း ေကာက္ယူမည္"

"၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ပညာသင္ႏွစ္ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မတုိင္မီအသက္အုပ္စုအလိုက္စာရင္း ေကာက္ယူမည္"

၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ပညာသင္ႏွစ္ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မတုိင္မီအသက္အုပ္စုအလိုက္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား

စနစ္တက်လက္ခံေရးအဖြဲဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

 

အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထားၿပီး

ကေလးသူငယ္မ်ားကိုအသက္အုပ္စုအလိုက္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အခက္အခဲမျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္

သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

 

ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားလာေရာက္ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းမရိွပါကမည္သည့္အခက္အခဲေၾကာင့္

ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းမရိွသည္ကိုလည္းေကာင္း၊အခက္အခဲရိွေနပါကလည္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ားကို

လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

 

ထို႔ျပင္သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္လည္းမိမိသက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအတြင္းအသက္သံုးႏွစ္မွ၁၈

ႏွစ္အထက္ ေက်ာင္းေနရမည့္ကေလးမ်ား၏ စာရင္းေကာက္ယူ၍ အသက္အုပ္စုအလုိက္ စာရင္းျပဳစုထားရမည္ ျဖစ္သည္။

 

လက္ရိွတြင္အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္အလိုက္အပ္ႏွံရမည့္

ေက်ာင္းမ်ားကိုသတ္မွတ္ေပးထားၿပီးမိမိေက်ာင္းသို႔ အသက္ငါးႏွစ္ျပည့္ၿပီးလာေရာက္အပ္ႏွံသူမည္မွ်ရိွသည္ကိုလည္းႀကိဳတင္စာရင္း

ေကာက္ယူထားရမည္ျဖစ္သည္။

 

လာေရာက္အပ္ႏွံရမည့္ ကေလးမ်ား မေရာက္ရိွ လာပါကလည္း တစ္ပတ္အတြင္း စံုစမ္း၍ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

 

အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား၌သတ္မွတ္အသက္ျပည့္မီၿပီးသူတိုင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ၿပီးႀကိဳတင္စာရင္း

ေကာက္ယူထားသည့္အတိုင္းလာေရာက္အပ္ႏွံျခင္းရိွ၊မရိွကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊လက္ရိွသံုးႏွစ္အတြင္း

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္အေျခခံပညာ ေက်ာင္းေပါင္း၁၄၈ဝ၇ ေက်ာင္းတိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီးလိုအပ္ေသာဆရာ၊ဆရာမဦးေရ

ျပည့္မီေစေရးအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ထို႔ျပင္တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရေပၚမူတည္

ေက်ာင္းအဆင့္ကိုလည္းတိုးျမႇင့္ေပးလ်က္ရိွၿပီး ေက်ာင္းအဆင့္တုိးျမႇင့္ရန္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

Source: ျမဝတီ

News Read 430 times