Local

တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္မွ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေျဖဆိုၿပီးစီးသည္အထိ ႏွစ္စဥ္ ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္​ဆု​ ေထာက္​ပံ့မည္​့ အစီအစဥ္​

EXCELLENT FORTUNE FOUNDATION မွ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳမည့္ စံျပ သားေကာင္းရတနာႏွင့္ သမီးေကာင္းရတနာမ်ား ပိုမို ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္မွ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေျဖဆိုၿပီးစီးသည္ အထိ ႏွစ္စဥ္ ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ ဆု ေထာက္ ပံ့မည္ ့ အစီအစဥ္ အား စတင္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

                           ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အစီအစဥ္

၁။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား EXCELLENT FORTUNE FOUNDATION ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးစိုင္းမ်ိဳးဝင္းႏွင့္ ဇနီးေဒၚနန္းခင္ျမင့္ရီ တို႔မွ ဦးေဆာင္၍ ေဒသအသီးသီးရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ ေက်းလက္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတို႔တြင္ တက္ႂကြစြာ အေထာက္အကူျပဳ ပါဝင္လွူဒါန္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ပညာရည္ျမင့္မားၿပီး နိုင္ငံေတာ္ကို အက်ိဳးျပဳမည့္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ စံျပ သားေကာင္းရတနာ၊ သမီးေကာင္း ရတနာမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးသည္ နိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ သို႔ပါ၍ ကၽြန္ေတာ္မ်ား EXCELLENT FORTUNE FOUNDATION အေနျဖင့္ အနာဂါတ္ကာလတြင္ နိုင္ငံေတာ္ အတြင္း ပညာတတ္သူမ်ား ပိုမို ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ ပညာရည္ထူးခၽြန္ၿပီး ေအာက္ေဖၚျပပါ တကၠသိုလ္ မ်ားသို႔ "၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ ရရွိသူႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ေနသူမ်ားအနက္ ေငြေၾကး အမွန္တကယ္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအား ပထမႏွစ္မွ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ေျဖဆိုၿပီးသည္အထိ ပညာသင္ဆု မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ” ျဖစ္ပါသျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ားမွ ေလၽွာက္ထားနိုင္ၿပီး ဘုတ္အဖြဲ႕၏ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသူမ်ားအား ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို လစဥ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သြားပါမည္။

စဥ္

တကၠသုိလ္အမည္

ဦးေရ

က

ေဆးတကၠသိုလ္

၁၆

သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္

ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (COE )

မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ (COE )

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (COE )

ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္

ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသိုလ္

 

စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား/ သူ ဦးေရ

၅၀

၄။ ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသူမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ားအတြက္ လစဥ္ ( ၁၅၀,၀၀၀) က်ပ္ႏွုန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားအတြက္ လစဥ္(၅၀,၀၀၀)က်ပ္ႏွုန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပထမႏွစ္ မွ ေနာက္ဆုံးႏွစ္အထိ ပညာသင္ဆုမ်ားကို လစဥ္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ EXCELLENT FORTUNE FOUNDATION အမွတ္ ၅(က)၊ ျပည္လမ္း၊ အမွတ္(၁၀)ရပ္ကြက္၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သိုပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ထားသူမွာ ( ၃၁. ၁. ၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေအာက္ပါ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ျပည့္စုံစြာျဖင့္ ေပးပို႔ ေလၽွာက္ထားနိုင္ၿပီး လိုအပ္ပါက အထက္ေဖၚျပပါ လိပ္စာတြင္ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေလၽွာက္ထားသူ၏ ေနအိမ္သို႔ ႀကိဳတင္အသိေပးမည္မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔ အစီအစဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ့ရန္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သူမ်ားကိုသာ စီစစ္ေရြးခ်ယ္၍ ထိုက္တန္စြာ ခ်ီးျမႇင့္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

               *** ေပးပို႔ရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

(က) မွန္ကန္၊ ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ပညာသင္ေထာက္ပံေၾကး ေလၽွာက္လႊာမူရင္း

(ခ) နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မိတၱဴ

(ဂ) သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ

(ဃ) (၁) လ အတြင္း ထင္ရွားစြာရိုက္ကူးထားသည့္ (၂” x ၂”) Size ေနာက္ခံ အျပာေရာင္ လိုင္စင္ဓါတ္ပုံ(၃)ပုံ

(င) (၁) လ အတြင္း ေနအိမ္ကို ေနာက္ခံထား၍ ထင္ရွားစြာရိုက္ကူးထားသည့္ ( ၆" x ၈" ) Size မိသားစုေရာင္စုံ ဓါတ္ပုံ(၁)ပုံ

(စ) တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ အမွတ္စာရင္းမိတၱဴ

(ဆ) သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ခြင့္မိတၱဴ

(ဇ) ပထမႏွစ္ တက္ေရာက္ေနပါက ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန၏ ေထာက္ခံစာ မူရင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားကဒ္ မိတၱဴ

(စ်) ရရွိခဲ့ဖူးသည့္ ပညာရည္ထူးခၽြန္မွုဆိုင္ရာ အေထာက္အထားမွတ္တမ္းမ်ား မိတၱဴ

(ည) တကၠသိုလ္ဆက္တက္ရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိေၾကာင္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး ေထာက္ခံခ်က္မူရင္း

(ဋ) တကၠသိုလ္ဆက္တက္ရန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိေၾကာင္း မိဘ / အုပ္ထိန္းသူ၏ ဝန္ခံခ်က္မူရင္း

(ဌ) ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ့ေငြ ခံစားရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ သေဘာတူပါေၾကာင္း ေလၽွာက္ထားသူ၏ ဝန္ခံခ်က္မူရင္း

(ဍ) ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ့ေငြ ခံစားရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ သေဘာတူပါေၾကာင္း ေလၽွာက္ထားသူ မိဘ / အုပ္ထိန္းသူ၏ ဝန္ခံခ်က္မူရင္း

(ဎ) ေလၽွာက္ထားသူ မိဘ ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္၊ လစဥ္ဝင္ေငြ၊ ပညာေရး အေျခအေနတို႔ကို အေထာက္အထားရွိပါက ပူးတြဲတင္ျပရန္

(ဏ) ေလၽွာက္ထားသူကိုယ္တိုင္၊ မိဘအုပ္ထိန္းသူ၊ အျခားယုံၾကည္ထိုက္သူတစ္ဦး စုစုေပါင္း (၃) ဦး တို႔၏ ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုးလၽွက္ သီးျခားစီေရးသားထားသည့္ ပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ထားရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မူရင္း

(တ) ေလၽွာက္ထားသူ၏ အျခားပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ေထာက္ပံ့မႈကို ရယူထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္မူရင္း

(ထ) EXCELLENT FORTUNE FOUNDATION ၏ ပညာသင္ဆုေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးပါက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္တြင္ အနည္းဆုံး (၃)ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလၽွာက္ထားသူ၏ ဝန္ခံခ်က္မူရင္း

               ***စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

(၁) ပညာသင္ဆုရရွိသူသည္ တစ္ႏွစ္တစ္တန္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ စာေမးပြဲ က်ရွုံးျခင္း၊ လက္ရွိေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းထြက္ျခင္း ရွိပါက FOUNDATION သို႔ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။ (သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ မျပည့္မီသျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ မရရွိလၽွင္လည္း စာေမးပြဲက်သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။) ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚပါက ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့မည္မဟုတ္ပါ။

(၂) ပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ထားခဲ့ေသာ ဝန္ခံခ်က္တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ပါက ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ့ျခင္းမွ ရပ္စဲပါမည္။

(၃) ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို မမွန္မကန္ ေလၽွာက္ထားျခင္း / မမွန္မကန္ ထုတ္ယူခံစားျခင္း ရွိပါက ဥပေဒအရ တရားစြဲဆို အေရးယူျခင္း ခံရပါမည္။

(၄) ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူျခင္း ခံရပါက ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ရပ္ဆိုင္းပါမည္။

(၅) ရရွိသည့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့သည့္ဆုကို အျခားတစ္ဦးဦးသို႔ လႊဲေျပာင္းခြင့္ မရွိပါ။

(၆) ပညာသင္ေထာက္ပံသည့္ဆုကို ေငြသား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုံးစုံေသာ္ လည္းေကာင္း လဲလွယ္ေတာင္းဆိုခြင့္ မရွိပါ။

(၇) FOUNDATION လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထပ္မံ၍ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သည့္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း အတိအက် လိုက္နာရမည္။

(၈) မည္သည့္ အေၾကာင္းကိစၥျဖစ္ေစ EXCELLENT FORTUNE FOUNDATION ဘုတ္အဖြဲ႕၏ အဆုံးအျဖတ္သည္သာ အတည္ျဖစ္သည္။

TEL: (0095-1) 507 496, 407 497. Fax: (0095-1) 535 768

ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးသတင္းမ်ားအခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။

 

စဥ္

တကၠသုိလ္အမည္

ဦးေရ

က

ေဆးတကၠသိုလ္

၁၆

သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္

ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္ (COE )

မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္ (COE )

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (COE )

ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္

ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသိုလ္

 

စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား/ သူ ဦးေရ

၅၀

 

 

Read times
Rate this item
(3 votes)