Local

Friday, 30 November 2018 13:16

တကၠသိုလ္အဆင့္ ပညာ့ေရာင္ျခည္ ပညာသင္ဆု

တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိသည့္ ေန႔တက္တကၠသိုလ္(Day) တက္ေရာက္မည့္ ပထမႏွစ္မွေနာက္ဆုံးႏွစ္ထိ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား(မည္သည့္တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္မဆို)ေလၽွာက္ထား နိုင္သည္။ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေနထိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း (ပုံစံ - ၁၀) ရွိရန္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း (၁၀-တန္း) အမွတ္ေပါင္း (၃၆၀) အနည္းဆုံးရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တကၠသိုလ္ပညာဆက္လက္သင္ၾကားရန္အတြက္ အမွန္တကယ္အေထာက္အပံ့လိုအပ္ေနသူမ်ားကို သာလၽွင္ ဘုတ္အဖြဲ႕ျဖင့္ စနစ္တက်စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလၽွာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ေလၽွာက္လႊာပုံစံမ်ားကို ရယူနိုင္ပါသည္ - (က) ၾကယ္စင္ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ (ခ) လမင္းတရာစာၾကည့္တိုက္၊ ကလပ္လမ္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ (ဂ) ရွိုင္းဓာတ္ပုံ၊ (၅) လမ္း၊ (၇) ကြက္၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ေလၽွာက္ထားလိုသူ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္မ်ားရရွိၿပီးေနာက္ ေလၽွာက္လႊာပုံစံမ်ားကို ျပည့္စုံမွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္၍ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားပူးတြဲလၽွက္ေလၽွာက္လႊာပုံစံ ရယူသည့္ ေနရာဌာနမ်ားသို႔ (၁၅-၁၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံးထား၍ ျပန္လည္ေပးပို႔ေလၽွာက္ထား ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (က) လိုင္စင္ဓာတ္ပုံ(၃) ပုံ၊ မိသားစုဓာတ္ပုံႏွင့္ ေနအိမ္ဓာတ္ပုံ(၁) ပုံစီ (ခ) မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ (ဂ) သန္းေခါင္စာရင္း(ပုံစံ - ၁၀) မိတၱဴ (ဃ) တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အမွတ္စာရင္း မိတၱဴ (င) သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ မိတၱဴ (စ) မိမိကိုယ္တိုင္ ၊ မိဘ(သို႔မဟုတ္)အုပ္ထိန္းသူ၊ အျခား ယုံၾကည္ထိုက္သူ တစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း (၃) ဦးတို႔၏ ပညာသင္ဆုေလၽွာက္ထားရျခင္း၊ အေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္(သီးျခားစာရြက္ျဖင့္)။ ေလၽွာက္ထားသူမ်ားအား လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္း ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေလ့လာျခင္း တို႔ျဖင့္ အလိုအပ္ဆုံး သူမ်ားကို စနစ္တက် စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္၊ ေနရာတို႔အား တစ္ဦးခ်င္းထံသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပညာသင္ဆုေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္ လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းေတာင္ရြက္မည့္ ေနရာသို႔ လာေရာက္ရာတြင္ မွတ္ပုံတင္မူရင္။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း(ပုံစံ - ၁၀) မူရင္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အမွတ္စာရင္း မူရင္း ၊ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ မူရင္းႏွင့္ မိမိ၏ပညာရည္ထူးခၽြန္မွုဆိုင္ရာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ယူေထာင္၍လာေရာက္ သတင္းပို႔ၾကပါရန္ ႀကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။ မရွင္းလင္းသည္မ်ားရွိပါက ဖုန္းအမွတ္ ၀၉-၅ဝ၁၂၄၈၅ ကို ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ေမးျမန္းစုံစမ္းနိုင္ပါသည္။ source:  ပညာ့ေရာင္ျခည္ပညာသင္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

Monday, 26 November 2018 11:49

MBA ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ Master of Business Administration (Global MBA) သင္တန္း Batch-12 ကို (၁၅.၁၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ Pre-study ျဖင့္ စတင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းတြင္ ပညာသင္ဆုေပးအပ္မည့္အစီအစဥ္ရွိပါသျဖင့္ ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ား ေလွၽာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ပုဂၢဳိလ္မ်ား • ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ ဝန္ထမ္းမ်ား • ညီေနာင္အသင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ နယ္စပ္ကုန္သည္မ်ားမွ အမႈေဆာင္မ်ား(သို႔) ဝန္ထမ္းမ်ား • ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား(သို႔) ဝန္ထမ္းမ်ား လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသား၊ဘြဲ႔တစ္ခုခုရရွိျပီး လုပ္သက္အနည္းဆံုး(၁)ႏွစ္ရွိသူ၊ TOFEL Scores 550 (သို႔)အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္သူမ်ား လိုအပ္သည့္အေထာက္အထားမ်ား ကို္ယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ပညာအရည္အခ်င္း အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာအသင္း/ကုမၸဏီဝန္ထမ္း (သို႔) အမႈေဆာင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ အျပည့္အစံုျဖင့္ ၅.၁၂.၂၀၁၈ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ရံုးခိ်န္အတြင္း ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာကို အသင္းခ်ဳပ္ Website (သို႔) HRD ဌာနမွ ထုတ္ယူျဖည့္စြက္ႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါ အရည္အခ်င္းနွင့္ျပည့္စုံသူမ်ားသည္ UMFCCI နွင့္ UTCC တို႔မွ က်င္းပေသာ ေရးေျဖစာေမးပြဲမ်ားနွင့္ လူေတြ႔ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ရန္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ HRD ဌာန၊ ဖုန္း ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄-၄၉ (လိုင္းခြဲ- ၁၃၃၊၁၃၄) တိုက္ရိုက္ဖုန္း ၀၁- ၂၃၀၂၄၈၅ Application form , Recommendation ပုံစံမ်ားကို ေအာက္ပါ link တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။ http://bit.ly/2DhZHfg https://drive.google.com/drive/folders/12rJRBGXHSY-XkGERGdbV40N-vVmai-uh ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးသတင္းမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။ source: umfcci

Tuesday, 20 November 2018 13:15

ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ဆု

၂ဝ၁၈ ခုနွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို ဦးစားေပး ေခၚယူေပးအပ္ပါမည္။ နိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားမွ တိုက္ရိုက္ အပ္ႏွင္းမည့္ B.Sc (Hons) အထိ ရယူနိုင္ေစမည့္ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ UK အဆင့္ျမင့္ ဒီပလိုမာ HND ၂ နွစ္ စတင္ေလွ်ာက္ထားၿပီး တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ 2 year program သည္ (UK, USA, Australia, Scotland အပါအဝင္) နာမည္ႀကီး နိုင္ငံတကာတကၠသိုလ္ ၂ဝဝ ေက်ာ္၏ ဒုတိယနွစ္အၿပီး နွင့္ ညီမွ်သည့္ SCQF Level 8 ျဖစ္သည္။ ယခုေပးအပ္သည့္ scholarship မွာ ျပင္ပတကၠသိုလ္မ်ားတြြင္ စရိတ္က်ပ္သိန္းရာခ်ီ ကုန္က်သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအား Full/ Half/ Option မ်ားျဖင့္ scholarship ေလွ်ာက္ခြင့္နွင့္ အသက္သာဆံုး တက္ေရာက္ေစနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုနွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အမွတ္ ၄၅ဝ မွတ္နွင့္ အထက္ ရရွိသူမ်ားအား အဓိက ဦးစားေပး ေခၚယူေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခု အႀကိမ္ scholarship ေခၚယူမႈသည္ Computing (IT/ Network) ဘာသာရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၄ ရက္ေန႕November၂ဝ၁၈ မွ စ၍ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို M.S.T Institute - အမွတ္ ၁၈၄ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ အခမဲ႔ ရယူေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ CODE: SCHNDN18 ျဖစ္ပါသည္။ ဖံုး ဝ၁- ၃၉၂၁၆၅, ၀၁-၈၃၉၂၉၈၃, ၀၉-၇၈၃၅၅၅၇၈၄, ဝ၉-၅၁၂၆၁၀၈, ဝ၉-၅ဝ၅၅၄၆၉ မ်ားသို႕ ဆက္သြယ္ နိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို M.S.T page တြင္ ထပ္မံေၾကညာ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာတြင္လည္း ပူးတြဲ ပါဝင္ပါမည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို  ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ scholar ship ရရွိသူမ်ား scholarship plan မွအပ အျခား မည္သည့္အပိုေၾကးမွ် ေပးသြင္းရန္မလိုပါ။ အျခားဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ အလ်ဥ္းသင့္သလို ေၾကညာေပးပါမည္။ ပညာလိုလားသူတိုင္း ပညာသင္ခြင့္ရရွိေစရမည္ ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္နွင့္အညီ M.S.T Institue ၏ scholarship program တြင္ ပါဝင္သင့္သူမ်ား ပါဝင္နိုင္ေစရန္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီနိုင္ပါသည္။ ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးသတင္းမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။

Saturday, 27 October 2018 13:33

ဘီအီးဒီဝင္ခြင့္ေျဖမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ အခမဲ့သင္တန္း ဖြင့္မည္

ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္တို႔ကဖြင့္သည့္ ပညာေရးဘြဲ႔ (ဘီအီးဒီ) စာေပးစာယူ သင္တန္းတက္လိုသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ ဝင္ခြင့္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း အခမဲ့ဖြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။ ပညာေရးဘြဲ႔စာေပးစာယူ ၂ ႏွစ္ သင္တန္းကို ပညာေရးဘြဲ႔မရေသးသည့္ အထက္တန္းျပ၊ အလယ္တန္းျပႏွင့္ မူလ တန္းေက်ာင္းအုပ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ၂ ခုက ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဝင္ခြင့္အတြက္ ၃ နာရီၾကာ ေ ရးေျဖစာေမးပြဲေျဖရျခင္းျဖစ္သည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖႏိုင္ရန္ ဝင္ခြင့္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းကို တန္ေဆာင္တိုင္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႔ႏွင္း သဘင္ခန္းမညာဘက္ရွိ ဆရာမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႐ံုးခန္းတြင္ဖြင့္မည္ျဖစ္ကာ ဘာသာရပ္တစ္ခုလွ်င္ သင္တန္းသားဦးေရ ၂၀၀ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေဇာ္မ်ိဳးလိႈင္က “ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ႏွစ္ စဥ္ ဝင္ခြင့္ေျဖဖို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေအာင္ အခမဲ့သင္ေပးတာေပါ့။  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ပထမဆံုးဖြင့္မွာပါ။ ဖြင့္ဖို႔အတြက္ အႀကံျပဳလာတာလည္း သံုးႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ။ ဒီႏွစ္မွ စဖြင့္ျဖစ္တာေပါ႔”ဟု ေျပာၾကားသည္။ သင္တန္းကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက သင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းေၾကး အခမဲ့ျဖစ္ေသာ္လည္း နယ္မွလာတက္မည့္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေနထိုင္၊ စားေသာက္စရိတ္ကို မိမိဘာသာ စီစဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တက္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ Myanmar Teachers’ Federation ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္စာရင္းေပး သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Source:Voice

Thursday, 18 October 2018 11:05

တကၠသုိလ္ပထမႏွစ္တက္မယ့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေဒးဗစ္ေတာ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားႏုိင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနာ္ေဝးသံ႐ံုးနဲ႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ပညာသင္ဆု (၁၀) ဆု ခ်ီးျမႇင့္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီပညာသင္ဆုကို သမိုင္းႏွင့္လူမႈေရး ဘာသာရပ္ေတြကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပထမႏွစ္အျဖစ္ စတင္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိတဲ့ ေဝးလံေခါင္သီသည့္ ေက်းလက္ေဒသမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေပးအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ့ကာလက ေတာ့ ၂၀၁၈-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္ရဲ႕ တကၠသိုလ္ပထမဘြဲ႕ Bachelor degree အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀ လ ခ်ီးျမႇင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ထိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနမွာ ရယူေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္ေတြကို ဖုန္း – ၀၁- ၅၃၄၃၉၀ ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။ Read - ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္မည္ ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးသတင္းမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။ source:internet  

Thursday, 18 October 2018 10:41

ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္မည္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္မွာ စတင္သင္ၾကားမယ့္ ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ အတြက္ ပညာသင္ဆု ေပးအပ္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဆုိပါ ပညာသင္ဆု/ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ရန္ကုန္စက္မႈ တကၠသိုလ္ ရန္ကုန္နည္း ပညာတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ က ေပးအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ျပည့္စံုသူေတြကုိ ေက်ာင္းၿပီးဆံုး သည္အထိ ေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကာလီဖိုးနီးယား ေျမာက္ပိုင္းေရာက္ရန္ကုန္စက္မႈ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေဟာင္းမ်ား အသင္း Norcal RIT AA ပညာသင္ဆုနဲ႔ KMD Foundation ပညာသင္ဆုေတြ ေပးအပ္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Norcal RIT AA ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြ အတြက္ www.norcalritaa.org သို႔ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေလွ်ာက္ထား လုိသူေတြ အတြက္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ အေဆာင္ ၂၊ ေျမညီထပ္၊ အခန္းအမွတ္ 2-1-1 ေက်ာင္းသားေဟာင္း ႐ံုးခန္း မွာလည္းေကာင္း ေလွ်ာက္လႊာရယူ ႏုိင္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထား ရမွာျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ဖုန္း-၀၉၅၁၇၀၃၉၉၊ ၀၉၅၁၅၂၁၁၄ ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။ ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးသတင္းမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။ source: internet

Tuesday, 16 October 2018 14:44

100% FULL Scholarship ျဖင့္ Business Management ဘာသာရပ္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရး

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ WISE College ႏွင့္ RPDA တို႔ပူးေပါင္းေပးအပ္မည့္ Management Diploma - 100% Full Scholarship Program” ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္...။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား စီးပြားေရးအေတြးအျမင္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းနာမ်ားကိုသိရွိျပီး မိမိ ျပည္နယ္ႏွင့္္လူမ်ိဳးမ်ား အက်ိဳးအတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ၊ ဦးစီး ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္တတ္ေသာ လူငယ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ 100% Full Scholarship ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေပးအပ္မည့္ Scholarship Program မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ WISE College WISE College - Professional Diploma ႏွင့္ သမ၀ါယမတကၠသိုလ္(သန္လ်င္) တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မည့္ “Business Management Higher Diploma’ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ WISE College – Campus တြင္တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ရမည့္ကာလမွာ ၆လ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ-• Economics for Business• Financial Accounting• Quantitative Methods for Business Management• Organizational Behavior• Communication English for Business Scholarship ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ............................................ - RPDA ႏွင့္ WISE College တို႔မွပူးေပါင္းေပးအပ္မည့္ Full Scholarship Program အတြက္ သင္တန္းသားဦးေရ အမ်ားဆံုး (၃) ဦးအထိသာ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ - ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ RPDA ေက်ာင္းသို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ (၁) “ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားရယူျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္”– Assignment Essay တစ္ပုဒ္။ (၂) မိမိေနထိုင္သည့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ရဲစခန္းျပစ္မႈကင္းစင္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာမ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴတစ္စံု။ ***Scholarship မွာ သင္တန္းေၾကးခံစားခြင့္တစ္ခုတည္းသာျဖစ္ျပီး သင္တန္းတက္ေရာက္စဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္သာ ေနထိုင္ရန္ စီစဥ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။*** Essay ေရးသားေျဖဆိုရမည့္ ပံုစံမွာ - - ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားေျဖဆိုရမည့္ျဖစ္သည္။ - ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚျဖင့္သာ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ - A4 စာရြက္ျဖင့္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ျပီး အနည္းဆံုး A4 ႏွစ္မ်က္ႏွာအျပည့္ ေျဖဆိုေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အထက္ပါ အမွတ္စဥ္ (၁) ႏွင့္ (၂) စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ Oct 27 ႏွင့္ Oct 28 ရက္မ်ားတြင္ RPDA ေက်ာင္းသို႔လာေရာက္ေလွ်ာက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ Assignment ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ Interview ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ Assignment ႏွင့္ Interview ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားသာ “Business Management Higher Diploma” Full Scholarship ကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ Scholarship ခံစားခြင့္ရရွိျပီး Diploma တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမတြင္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ Diploma ဘြဲ႕တက္ေရာက္ယူရမည္ျဖစ္ျပီး ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္သူကို RPDA ေက်ာင္းတြင္ Assistant Trainer အေနျဖင့္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ - “Rakhine Professional Development Academy – RPDA” အမွတ္ (စရ-၁)၊ စစ္ကဲလမ္းႏွင့္စက္ရံုလမ္းေထာင့္၊ ရြာၾကီးေျမာက္ရပ္ကြက္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕။ Email : rpda.info@gmail.com Phone : 09-444402180, 09-444402181 ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးအေျခအေနမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။

Tuesday, 02 October 2018 09:53

တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ထားၿပီး မျပည့္စုံသူမ်ား ကေနဒါစင္တာပညာသင္ဆုမ်ား ေလၽွာက္ထားႏုိင္

ကေနဒါစင္တာေဖာင္ေဒးရွင္းအေၾကာင္း သိစရာ (၁၂) ခ်က္ 1. ကေနဒါေရာက္ ဆရာေတာ္မ်ား၊ တပည့္ဒကာ/ဒကာမမ်ား ျပည္တြင္း /ျပည္ပရွိ တပည့္ ဒကာ/ဒကာမမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားဝင္ မွတ္ပုံတင္ လူမူေရး အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည္။ 2. ၂၀၁၅ -ခုႏွစ္ က စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ႐ုံးစိုက္ရာ ဗဟိုဌာနမွာ သနပၸင္ရြာ ၊ ေက်ာက္ပန္ေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္း တြင္တည္ရွိသည္။ (ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦးေဃာသက၏ ဘိုးဘြား ပိုင္ေျမကို လွဴဒါန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။) 3. သုံးႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္းၿပီးသည္အထိ တာဝန္ယူထားေသာ ေက်ာင္းသားေပါင္း(၃၁) ေယာက္ ရွိသည္။ ေဆးေက်ာင္းသား ၁၀ ေယာက္၊ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ ၄-ေယာက္ ၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခားအထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား ၁၀ ေယာက္ ၊ သူနာျပဳ ၄ ေယာက္ ၊ စီးပြားေရး ၃ ေယာက္ ၊ စုစုေပါင္း ၃၁ ေယာက္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ 4. ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အလွဴရွင္ 1 ဦးစီ တာဝန္ယူထားပါသည္။ ေထာက္ပံ့စရိတ္မွာ ၁ ႏွစ္မွာ ေဆးတကၠသိုလ္ - ၁၆ သိန္း အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ ၁၂ သိန္း အျခားအထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား- ၁၀ သိန္းက်ပ္ျဖစ္သည္။ 5. ကေနဒါစင္တာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ပညာေရး ေထာက္ပံ႔ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ (၁) ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ (COE) (၃) ပညာေရး (၄) သူနာျပဳ (၅) စီးပြားေရး (၆) ဥပေဒအထူးျပဳ (COE) (၇) ဘူမိေဘဒအထူးျပဳ (CEO) 6. ေက်းလက္ပညာေရး ပညာေရးကူညီမႈကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အဖြဲ႕ ဝင္ႏိုင္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မိသားစုမွ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း ႏွစ္တိုင္း တစ္သိန္းစီ ဆုခ်ီးျမႇင္႔ရာ အဖြဲ႕ ဝင္ မိသားစုမွေက်ာင္းသား (၈၀) ခန္႔ ထူးခၽြန္ဆုခ်ီးျမႇင့္ၿပီးျဖစ္သည္။ 7. အဖြဲ႕ဝင္ေၾကးအျဖစ္ ၂၀၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး လစဥ္ ၅၀၀ က်ပ္ လွဴဒါန္းကာ တႏွစ္ အတြက္ ၆၀၀၀ က်ပ္ လွဴဒါန္း႐ုံျဖင့္ ကေနဒါစင္တာေဖာင္ေဒးရွင္း ကုသိုလ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတူပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ပညာေတာ္၍ထူးခၽြန္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုအဖြဲ႕အစည္းသတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္း သီးျခား ကုသိုလ္ရွင္ ပညာေရး ေမြးစားမိဘမ်ား အျဖစ္ ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္သည္။ 8. ပညာသင္ဆုကို ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း တကၠသိုလ္တန္းဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္ စာရင္း ထြက္ၿပီးပါက Facebook page တြင္ ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ့ ေၾကး အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားကို ေခၚယူ ေလ့ရွိၿပီး အခါအားေလွ်ာ္စြာ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား လာေရာက္ စစ္ေဆးမည္။ 9. လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္လက္မွတ္၊ ေက်ာင္းသားဓာတ္ပုံ၊ မိသားစု ဓာတ္ပုံ (အိမ္ေရွ႕)၊ ေက်ာင္းသား၏ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားလႊာ (လက္ေရးမႈ)၊ မွတ္ပုံတင္ ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကး လုိအပ္အေၾကာင္း ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းမွ ပို႔ႏိုင္သည္။ 10. ေရြး/ မေရြးကို ဖုန္းျဖင့္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း အေၾကာင္းၾကားမည္။ 11. အေရြးခံေက်ာင္းသားသည္ ဆုႏွင္းသဘင္ က်င္းပရာ ကေနဒါစင္တာ ရွိရာသို႔ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ အေထာက္မ်ားႏွင့္ အတူ ႏွစ္စဥ္ ဆုလာယူရမည္။ 12. တစ္ႏွစ္ တစ္တန္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲ က်႐ူံးပါက ဆက္လက္ေထာက္ပံ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ကေနဒါစင္တာေဖာင္ေဒးရွင္း ဖုန္း ၀၉၅၀၃၀၂၄၅ ( ရန္ကုန္) ၀၉၇၉၈၄၆၉၇၂၄ ( ကေနဒါ) ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးအေျခအေနမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။

Wednesday, 26 September 2018 15:59

ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာျဖင့္ ေပးအပ္မည့္ တကၠသုိလ္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

တကၠသုိလ္တက္ရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာျဖင့္ ေပးအပ္မည့္ တကၠသုိလ္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆု ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္လမ္းညႊန္တြင္ ေၾကညာထားသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသျဖင့္ တကၠသုိလ္ပညာဆက္လက္သင္ၾကားရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအား စာေမးပြဲက်ရႈံးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းဖ်က္ျခင္းမရွိလွ်င္ ဘြဲ႕ရသည္အထိ တကၠသုိလ္ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ခ်ီးျမွင့္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၿပီး ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာတြင္ ပထမႏွစ္သင္တန္း တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ တကၠသုိလ္ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး တစ္လလွ်င္ က်ပ္သုံးေသာင္း ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာအိတ္တြင္ ပါရွိသည့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆု ေလွ်ာက္လႊာကို မိမိေနထုိင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက လုိအပ္သလို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္) သို႔ ေပးပို႔မည္ ျဖစ္သည္။ လစာနည္းႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသျဖင့္ တကၠသုိလ္ပညာဆက္လက္သင္ၾကားရန္ အခက္အခဲရွိျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ အေျခအေနခ်င္းတူလွ်င္ ပညာေတာ္သူ ျဖစ္ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ စိစစ္ကာ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုကို တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ တစ္ဦးသာ ခံစားခြင့္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကတည္းက ယင္းပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေငြပမာဏကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ တုိးေပးျခင္းမရွိ၍ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ နည္းလာၿပီး ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ထုိအစီအစဥ္ ျပန္လည္စတင္ကာ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သုံးေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ၁၀ လ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းေၾကာင့္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားမႈ မ်ား ရွိလာသည္။ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံအႏွံ႕ရွိ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား/သူ ၆,၁၂၉ ဦးကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာျဖင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ထားသည္။ ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးအေျခအေနမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။ source: 7day