International

နယူးဇီလန္ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမ့ေလ့ေမးထ ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား

နယူးဇီလန္ ပညာသင္ဆုကို ေလွ်ာက္မယ့္ ကိုကို၊ မမတို႔ သိထားသင့္ပါတယ္ေနာ္...။

၁။ ေမး - နယူးဇီလန္ ပညာသင္ဆုကို မည္သူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သနည္း။

ေျဖ - ယခုခ်ီးျမွင့္ေသာ နယူးဇီလန္ပညာသင္ဆုသည္ အနည္းဆုံး ဘြဲ႕တစ္ခုရထားသူသာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

၂။ ေမး - ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ရာတြင္ တကၠသုိလ္ အမွတ္စာရင္း လိုအပ္သလား။

ေျဖ - အမွတ္စာရင္းရွိေနပါက မိတၱဴတင္ေပးရန္ လိုပါသည္။ ထုိမိတၱဴသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆုိထားရမည္။ မိမိတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အားလုံး (သို႔မဟုတ္) ေနာက္ဆုံးႏွစ္၏ အမွတ္စာရင္းကို ႏိုထရီ (သို႔မဟုတ္) certified copy လုပ္ထားေသာ စာရြက္ကို ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ပူးတြဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။

၃။ ေမး Recommendation Letter ေထာက္ခံစာ လိုအပ္ပါသလား။

ေျဖ - ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာအတြက္ အလုပ္ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းမွ ေထာက္ခံစာ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အြန္လုိင္းေလွ်ာက္လႊာအတြင္း မိမိအား ေထာက္ခံေပးမည့္သူ (referee) ႏွစ္ဦး၏ နာမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာကိုေတာ့ ထည့္သြင္းရန္ လုိပါသည္။

၄။ ေမး - ျမန္မာျပည္မွာ (၂) ႏွစ္ ျပန္လုပ္ေပးရမည္ဆုိရင္ ေက်ာင္းၿပီးလို႔ ျပန္လာရင္ ပညာသင္ဆုက အလုပ္ရွာေပးပါသလား။

ေျဖ - ပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးပါက ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရွာေဖြျခင္းသည္ မိမိ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ေမး - ဦးစားေပးက႑ (Priority sector) ထဲမွာ မပါေသာ ဘသာရပ္မ်ားကိုေကာ ေလွ်ာက္လို႔ရသလား။

ေျဖ - နယူးဇီလန္ပညာသင္ဆုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံလ်က္ ပညာသင္ဆုဆုိင္ရာ ဦးစားေပးက႑မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားသည္ျဖစ္ရာ အဆုိပါ ဦးစားေပးက႑ ျပင္ပရွိ ဘာသာရပ္မ်ား အား ေလွ်ာက္ထားမႈကို ေရြးခ်ယ္ေပးမည္ မဟုတ္ေပ။

၆။ ေမး - ေက်ာင္းအရင္ေလွ်ာက္ရမွာလား၊ ပညာသင္ဆုအရင္ေလ်ွာက္ရမွာလား။

ေျဖ -နယူးဇီလန္ပညာသင္ဆုသည္ သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္မ်ား ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီးျဖစ္ရာ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မိမိတက္ေရာက္လိုေသာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ တကၠသုိလ္ကို ေလွ်ာက္လႊာ တြင္ ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းအရင္ေလွ်ာက္ရန္ မလိုပါ။ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္လည္း အဆင့္တစ္ခုအေနျဖင့္ ပါ၀င္ပါသည္။

၇။ ေမး - အဂၤလိပ္စကားေျပာ တိုင္းျပည္ေတြမွာ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ရင္ေကာ IELTS အမွတ္ လိုေသးသလား။

ေျဖ - IETLS အမွတ္သည္ ပညာသင္ဆု ရရွိရန္ ႏွင့္ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ အတြက္ မျဖစ္မေန ရရွိရမည့္ အေထာက္အထားတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပညာ သင္ဆု ေလၽွာက္ထားသည့္ အဆင့္တြင္ IELTS အမွတ္ မရွိလည္း ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသည္။

၈။ ေမး - ေလၽွာက္လႊာ တင္တဲ့အခါမွာ ဦးစားေပး က႑နဲ႔ ကိုက္တဲ့ ဘာသာရပ္နဲ႔ေက်ာင္းေတြကို ဘယ္လိုေရြးရမလဲ။

ေျဖ - ဦးစားေပးက႑ ႏွင့္ ကိုက္ညီတဲ့ ဘာသာရပ္ နဲ႔ ေက်ာင္းေတြကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္ မွ တဆင့္ နမူနာ ၾကည့္ရႈေလ့လာႏုိင္သည္။

https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/what-can-i-study

၉။ ေမး -ဘယ္ဘာသာရပ္ ကို ဘယ္ေက်ာင္းမွာေလၽွာက္ရမလဲ မသိဘူး။

ေျဖ - နယူးဇီလန္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Education New Zealand အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာပါ

www.studyinnewzealand.govt.nz

၁၀။ ေမး - ပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ထားစဥ္တုန္းက ေက်ာင္း နဲ႔ ဘာသာရပ္ေတြကို ေနာက္ပိုင္းမွာ ေျပာင္းခ်င္ရင္ ေျပာင္းလိုရပါသလား။

ေျဖ - မိမိ ေလၽွာက္ထားစဥ္က ေဖၚျပထားေသာ ေက်ာင္းႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲ ခြင့္မရွိပါ။ သို႔ပါ၍ ပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ထားစဥ္အခ်ိန္တြင္ မိမိ အမွန္ တကယ္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကို အခ်ိန္ယူကာ ရွာေဖြေလ့လာသင့္ပါသည္။

၁၂။ ေမး - ဘယ္ဦးစားေပး က႑မွာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေခၚမည္၊ မည္သည့္ အတန္း ကို ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေခၚမည္၊ အစိုးရႏွင့္ ျပင္ပမွ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေခၚမည္ ဟု သတ္မွတ္ထားတာ ရွိသလား။

ေျဖ - မရွိပါ။ ပညာသင္ဆု အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေပၚတြင္သာ အေျခခံၿပီးေရြးခ်ယ္ပါသည္။

၁၃။ ေမး - ပညာသင္ဆု အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အေတြ႕အႀကဳံရွိဖို႔လိုအပ္ပါလား။

ေျဖ - မိမိ သက္ဆိုင္ရာက႑တြင္ အလုပ္ကိုင္ အေတြ႕အႀကဳံ အနည္းဆုံး (၁) ႏွစ္ရွိ ရန္ လိုပါသည္။ အေတြအႀကဳံဟုဆိုရာတြင္ အဆိုပါက႑ တြင္ လုပ္အားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလကိုလည္း အေတြ႕အၾကဳံအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။

၁၄။ ေမး - မဟာဘြဲ႕ ရရွိၿပီးသား သူမ်ား မဟာဘြဲ႕ အတြက္ ပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါသလား။

ေျဖ - ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပစာတန္း (Bachelor) ဘြဲ႕ရေသာ သူမ်ား၊ မဟာတန္း (Master) ေလွ်ာက္ထားမႈကို ပိုမိုဦးစားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၅။ ေမး - RealMe အေကာင့္ကို အသုံးျပဳသည့္အခါ “save" လုပ္လို႔မရပါ၊ မိမိ ရိုက္ထည့္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းသြားသည္။

ေျဖ - တခါတရံ data traffic ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အထက္ပါ ျပႆနာမ်ား ႀကဳံရတတ္ရပါသည္။ ေလၽွာက္လႊာပိတ္ရက္ ႏွင့္ နီးသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ လူမ်ား ဝိုင္းအုံကာ application တင္သည့္ အတြက္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျပႆနာ ျဖစ္ပါက NZSC သို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။

သို႔ျပဳ၍ မိမိတို႔၏ application form မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး ေစာစီးစြာ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

၁၆။ ေမး - ပညာသင္ဆု ရရွိပါက နယူးဇီလန္သို႔ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ သားသမီးမ်ားေခၚသြား လိုပါသလား။

ေျဖ - ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိ၏ မိမိသားစုဝင္မ်ား၏ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ကုန္က်စားရိတ္ကို မိမိ ဖာသာ က်ခံ သုံးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆု ေထာက္ပံ့ေငြသည္ ပညာသင္ဆုရေက်ာင္းသား၏ ကုန္က်စရိတ္ အတြက္သာ ဖူလုံမွုရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

နယူးဇီလန္ ပညာသင္ဆု ၂၀၁၉ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက

New Zealand Scholarship Centre

No.205, 2 floor, Tower-E, Diamond Condominium, Pyay road, Kamaryut township Yangon, Myanmar Tel: +95 9 779840318

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook page: New Zealand Scholarship Centre- Myanmar

Website: www.mfat.govt.nz/scholarships

Online application မေလွ်ာက္ခင္ အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားကို  

https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/new-zealand-government-scholarships/new-zealand-scholarships-for-international-tertiary-students/apply-online-for-a-new-zealand-scholarship/tips-for-completing-your-online-application-form/

တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။

source: New Zealand Scholarships Centre-Myanmar

Read times
Rate this item
(1 Vote)