International

Thursday, 01 November 2018 13:54

နည္းပညာဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္း တက္ေရာက္လုိသူမ်ားအတြက္ ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ဆု

ထိုင္းႏိုင္ငံ Thammasat တကၠသိုလ္ရဲ႕ နည္းပညာအဖြဲ႕အစည္းဌာနမွ ထူးခြၽန္ထက္ျမတ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ ပညာသင္ဆု ျဖစ္ပါတယ္။ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ ေပးအပ္တာျဖစ္ၿပီး ေထာက္ပံ့စရိတ္အျပည့္အ၀ (သို႔မဟုတ္) တစ္၀က္ကို ေလးႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြက္ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ယူႏိုင္ေသာနယ္ပယ္မ်ား - Chemical Engineering - Civil Engineering - Computer Engineering - Electrical Engineering - Industrail Engineering and Logistics Systems - Mechanical Engineering - Information Technology - Engineering Management - Management Technology ပညာသင္ဆုတြင္ ပါဝင္မႈမ်ား - က်ဴရွင္စရိတ္ ႏွင့္ ပညာေရးအသုံးစရိတ္မ်ား (၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း) - က်န္းမာေရး ႏွင့္ ထိခိုက္မႈ အာမခံစရိတ္ ဒီပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ခြင့္ရွိသူေတြက - ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနစနစ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အထက္တန္းပညာေရး လက္မွတ္ ရရွိထားရပါမယ္။ - ေက်ာင္းတြင္းစည္းကမ္းလိုက္နာမႈ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အျပဳအမူေတြ ရွိထားခဲ့ရပါမယ္။ - အျခား Thammasat University ပညာသင္ဆုေတြ ရရွိထားၿပီးသူ မျဖစ္ရပါဘူး။ ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးသတင္းမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။ ပညာေရး နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေလးေတြ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ သိခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ Myanmar Education Directory facebook page ကို Like & Follow လုပ္ထားဖို႔ မေမ့နဲ႔အုံးေနာ္။ source: MMunis

Monday, 15 October 2018 15:35

နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

အေၾကာင္းအရာ။ နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ကိစၥ ရည္ ညႊန္း ခ်က္။ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၈-၈-၂၀၁၇ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ၁၁ ၂၂ ၁၁(၄၆၂၅) ၁။ နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ေရးေကာ္မတီ၊ နိုင္ငံျခားပညာသင္စိစစ္ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၁၇/၂၀၁၈ )ႏွင့္ (၁၈/၂၀၁၈) ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္နိုင္ေရးတို႔အတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီသို႔ ဆက္လက္တင္ျပသြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း သိသာနိုင္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္ - နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေစလႊတ္ထားေသာ ျပည္ပပညာသင္မ်ား သိရွိလိုက္နာနိုင္ေရး ရည္ညႊန္း ခ်က္ပါစာျဖင့္ ျဖန႔္ေဝထားေသာ နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေစ လႊတ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ၄-၇-၂၀၁၈ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ၅၆၁/ ရအဖ/၂/ ၂၀၁၇ ရွိ အပိုဒ္ (၂)၊ အပိုဒ္ခြဲ(ဂ)၊ အပိုဒ္ခြဲငယ္ (၆) တြင္ ပါဝင္သည့္ “မိမိဝန္ႀကီးဌာန/ အဖြဲ႕အစည္း၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ နိုင္ငံျခားတြင္ အိမ္ေထာင္မျပဳရန္၊ (လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ပါက ဌာနဆိုင္ရာ အေရးယူျခင္း ခံရပါမည္။)” ဟူေသာစာသားအား “နိုင္ငံျခားတြင္ ပညာသင္ ကာလအတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ မီးဖြားျခင္းမျပဳရန္၊ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ပါက ပညာ သင္ခြင့္ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ေငြေပးေလ်ာ္ေစျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာအေရးယူျခင္းခံရမည္ " ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ယင္းစာ အပိုဒ္ (၂)၊ အပိုဒ္ခြဲ(ဂ)၊ အပိုဒ္ခြဲငယ္ (၈) တြင္ ပါဝင္သည့္ “သတ္မွတ္သင္တန္းကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သည္အထိ မတတ္ေရာက္နိုင္ခဲ့ပါက မိမိဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႕အစည္းသို႔ ျပည့္စုံစြာရွင္းလင္းတင္ျပရန္” ဟူေသာစာသားအား “သတ္မွတ္သင္တန္းကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သည္အထိ မတတ္ေရာက္နိုင္ခဲ့ပါက မိမိဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ေရး ေကာ္မတီသို႔ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံစြာျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္။ ပညာသင္၏ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ၊ စည္းကမ္းမလိုက္နာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သည္ အထိ မတက္ေရာက္နိုင္ ခဲ့ပါက ပညာသင္ခြင့္ရပ္ဆိုင္ျခင္း။ ေငြေပးေလ်ာ္ေစျခင္း၊ (၆) လမွ (၂) ႏွစ္ေအာက္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ၁၀၀၀၀၀ဝိ/- (က်ပ္ဆယ္သိန္း တိတိ)။ မဟာဘြဲ႕၊ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာ (၂) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေငြ ၂၀၀၀၀၀ဝိ/- (က်ပ္ သိန္းႏွစ္ဆယ္တိတိ)၊ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေငြ ၃၅ဝ၀ဝဝဝိ/- (က်ပ္သုံးဆယ့္ငါးသိန္းတိတိ) ကို နိုင္ငံေတာ္သို႔ေပးေဆာင္ရမည္)။ ဌာနဆိုင္ရာ အေရးယူျခင္းခံရမည္ " ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ (၃) လ ပတ္ပညာရည္တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာပုံစံ၏ စာမ်က္ႏွာ ၂၊ အပိုဒ္ ၂၀ ၏ မူလ စာသားျဖစ္သည့္ “လူမႈေရး(က်န္းမာေရး၊ ေနထိုင္ေရး၊ ဆက္ဆံေရး) ဆိုင္ရာ အေၿခ အေန"အစား “လူမွုေရး (က်န္းမာေရး၊ ေနထိုင္ေရး၊ ဆက္ဆံေရး၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္) ဆိုင္ရာအေျခအေန” ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ၂။ ထို႔ျပင္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေစလႊတ္ထားသည့္ ျပည္ပပညာသင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိ တက္ေရာက္ေနသည့္သင္တန္းမွ တစ္ဆင့္ျမင့္သင္တန္းသို႔ ကာလတိုးျမႇင့္တက္ေရာက္လိုသည့္ အခါ ၊ နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ေရးေကာ္မတီ၏ ပညာသင္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား အရ သင္တန္းဝင္ခြင့္မေျဖဆိုမီ သက္ဆိုင္ရာျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႀကိဳတင္ေလၽွာက္ထားတင္ျပ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဝင္ခြင့္ေအာင္ျမင္ပါက တစ္ဆင့္ျမင့္သင္တန္း ဆက္လက္ တက္ေရာက္ေရးကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ မိခင္ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သိရွိလိုက္နာနိုင္ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ ၃။ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေစလႊတ္ထားေသာ ျပည္ပပညာသင္မ်ားအေနျဖင့္ (၃) လ ပတ္ အစီရင္ခံစာမ်ားတင္ျပသည့္အခါ ပုံစံသစ္ျဖင့္ တင္ျပနိုင္ေရးအတြက္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာ ပုံစံသစ္ကို ပူးတြဲလ်က္ ေပးပို႔အပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ေရးေကာ္မတီမွ ၄-၇-၂၀၁၈ ရက္စြဲပါစာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳ ျဖန႔္ေဝလာပါကလည္း သိရွိလိုက္နာနိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးအေျခအေနမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။ source: ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန

Thursday, 11 October 2018 13:42

စကၤာပူႏိုင္ငံမွ ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ဆုမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

စကၤာပူႏိုင္ငံ “S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS)” ကေပးအပ္မယ့္ ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ မဟာဘြဲ႔ နဲ႕ ပါရဂူဘြဲ႔သင္တန္းမ်ားကို သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႕ ျပည့္မီသူမ်ားသက္ဆိုင္ရာ Website သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာ၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား လာပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ... ၁ - M.Sc (Asian Studies) ၂ - M.Sc (International Political Economy) ၃ - M.Sc (International Relations) ၄ - M.Sc (Strategic Studies) ၅ - NTU- Warwick Double Masters Programme  ႏွင့္ ၆ - Ph.D Programme တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ပညာသင္ဆုမ်ားကို သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႕ ကိုက္ညီေသာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမွ အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ အသင္းဝင္ကုမၼဏီမ်ား၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား (သို႔) ဝန္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားရန္ စိတ္ပါဝင္စားပါက အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို  Website : www.rsis.edu.sg/gpo သို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္စာျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္၏ Website တြင္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ အသင္းခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူလုိပါက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူ၍ ကိုယ္တိုင္ေရး ေလွ်ာက္လႊာ (၁) ေစာင္၊ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ CV ၊ ဓါတ္ပုံ၊ အသင္းဝင္ကဒ္ မိတၳဴ၊ မွတ္ပုံတင္မိတၳဴတို႔ကို ပူးတြဲ၍ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္/ဝန္ထမ္း၊ အသင္းခ်ဳပ္၊ အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ားမွ အဖြဲ႔ဝင္ (သုိ႔) ဝန္ထမ္း ျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာတို႔ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက HRD ဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္ ☎️ ၀၁ -၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉၊ Ext: ၁၃၃၊ ၁၃၄ သုိ႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးအေျခအေနမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။ source: ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳုပ္

Thursday, 04 October 2018 13:51

Master Degree အတြက္ေပးတဲ့ Full Scholarship

Sweden ႏိုင္ငံက ခ်ီးျမင့္တဲ့ Full Scholarship ပညာေတာ္သင္ဆုပါ။ 1 or 2 years Master Degree အတြက္ေပးတဲ့ Full Scholarship program ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္...။ ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံ ၁၄၀ ေလာက္က ေလွ်ာက္ထားသူ ေထာင္ဂဏန္း ရွိပါတယ္။ ဒီအထဲကမွ ပညာေတာ္သင္ ၃၁၀ ဦးခန္႔ကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီးခ်ီးျမင့္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကို စ ၿပီးခ်ီးျမင့္တာ ဆယ္စုႏွစ္ ၁ ခုမျပည့္ေသးေပမယ့္လည္း ျမန္မာျပည္ကို သူတို႔ရဲ႕ Priority အဆင့္ ၃ ခုထဲမွာ အဆင့္ ၁ ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ လက္မလြတ္သင့္တဲ့ အခြင့္အေရးတခုပါ။ေနာက္ၿပီး အခြင့္ေရးတခုက Interview ေျဖစရာမလိုပါဘူး။ ဘယ္လိုေလၽွာက္မလဲ? ပထမအဆင့္ အေနနဲ႔ University application process အတြက္ University Admission ဆိုတဲ့ link မွာ ကိုယ္တိုင္ေလွ်ာက္ရပါမယ္။(https://www.universityadmissions.se/intl/start ) ဒုတိယအဆင့္မွာမွ Scholarship Application ပါ။ Scholarship program က သီးျခား body အျဖစ္ရပ္တည္ပါတယ္။ သီးျခားေလွ်ာက္ရပါမယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာ ေက်ာင္းသက္သက္ေလွ်ာက္၊ scholarship သက္သက္ေလွ်ာက္ ရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း အခ်ိတ္အဆက္ရွိပါတယ္။ Scholarship program ဘက္က သူတို႔ခ်ီးျမွင့္ေပးလိုတဲ့ Master ဘြဲ႕ေတြကို သူတို႔ web မွာ တင္ထားေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းေလွ်ာက္တဲ့အခါ ဒီဘြဲ႕ေတြကိုပဲေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေက်ာင္းက တက္ခြင့္ ရၿပီဆိုမွ scholarship က စဥ္းစားတာပါ။ ေက်ာင္းေလွ်ာက္တဲ့အဆင့္မွာပဲ မပါခဲ့ရင္ ၿပီးပါၿပီ။ ဒီ Scholarship link ေလးကို ဝင္ေလ့လာလိုက္ရင္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းသြားပါလိမ့္မယ္ေနာ္...။(https://si.se/…/schol…/swedish-institute-study-scholarships/) ေက်ာင္းေလွ်ာက္ႏိုင္ခ်ိန္ဟာ Oct လလယ္ကေန Jan လလယ္အထိ ၃ လ ေပးထားပါတယ္။ ေက်ာင္းက IELTS လိုပါတယ္၊ သင္ရမယ့္ Master ေပၚမူတည္လို႔ Band score ကို 5.5 မွ 7.5 အထိ ေတာင္းပါတယ္။ Application fees ေပးရပါတယ္၊ USD 100 ပတ္ဝန္းက်င္ပါ။ ခုခ်ိန္ကစလို႔ ျပင္ဆင္သင့္ပါၿပီ။ ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးအေျခအေနမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။ Crd> Aung Khun Cheik

Thursday, 27 September 2018 15:22

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ေပးအပ္မည့္ MBA ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Young Leaders’ Program (YLP) ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ “Young Leaders’ Program (YLP)” အစီအစဥ္ျဖင့္ Master of Business Administration (MBA) (၁)ႏွစ္ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (Monbukagakusho: MEXT) မွတဆင့္ သိရွိရပါတယ္။ အဆိုပါ ပညာသင္ဆုသို႔ - - ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ - ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္ (သို႔) ၀န္ထမ္းမ်ား၊ - ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား (သို႔) ၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနနဲ႕ ျဖည့္စြက္ထားေသာ Application Form ႏွင့္အတူ ကိုယ္တိုင္ေရး ေလွ်ာက္လႊာ၊ ပညာအရည္အခ်င္း ေထာက္ခံခ်က္မိတၱဴမ်ား၊ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္ (သို႔) ၀န္ထမ္း၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားမွ အဖြဲ႕၀င္ (သို႔) ၀န္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ၊ Passport မိတၱဴ (သို႔) မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ ဓါတ္ပံု (၃) ပံု ႏွင့္ UMFCCI အသင္း၀င္ကဒ္မိတၱဴမ်ား ပါ၀င္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မိတၱဴ (၂)စံု တို႕ကို ပူးတြဲ၍  ၁၂.၁၀.၂၀၁၇ (ေသာၾကာေန႕) ရုံးခ်ိန္အတြင္း ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို HRD ဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉၊ Ext: ၁၃၃၊ ၁၃၄ ၊ ၀၁-၂၃၁၇၄၈၀ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ၿပီး၊ Application Form မ်ားကို အသင္းခ်ဳပ္ HRD ဌာနသို႕ ရုံးခ်ိန္အတြင္းလာေရာက္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးအေျခအေနမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။ source: ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)

Friday, 21 September 2018 15:04

အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူတိုင္း ေလွ်ာက္ထားနုိင္တဲ့ ကိုရီးယားအစိုးရပညာသင္ဆု

KGSP - ကိုရီးယား အစိုးရ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ (Associate Degree) အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ။ World Korea မွတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းမ်ား - Korea University of Media Arts - Gumi University - ChejuHalla University ကိုရီးယား အစိုးရ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္သည္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ Associate Degree အတန္း တက္ေရာက္လိုေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းနီးမႈကို ပိုမိုရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ေသာ အစီအစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ပညာသင္ဆု ရရွမည့္ ကာလ - ကိုရီးယားဘာသာစကား ၁ ႏွစ္ ႏွင့္ Associate Degree ၂/၃ ႏွစ္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား • ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားရန္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ႏို္င္ငံမွ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။ • အသက္ ၂၅ ႏွစ္ ေအာက္ ျဖစ္ရမည္။ • က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရမည္။ • အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ (Bachelor ဘြဲ ့ရရွိထားၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရွိပါ။ ) • တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအမွတ္ စုစုေပါင္း အနည္းဆံုး၄၅ဝ (တစ္ဘာသာ ပ်မ္းမွ် ၇၅ မွတ္) ႏွင့္ အထက္ ရရွိရမည္ ။ • ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားလာႏုိင္ရမည္။ • ကိုရီးယားဘာသာစကား သို ့မဟုတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား က်ြမ္းက်င္မႈရွိသူမ်ားအား ဦးစားေပးမည္။ • ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ား အနက္ တစ္ခုကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရမည္။ တကၠသိုလ္ တစ္ခုထက္ ပို၍ ေလွ်ာက္ထားေသာသူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္မည္မဟုတ္ပါ။ ပညာသင္ဆုမွ ရရွိမည့္ ခံစားခြင့္မ်ား • ပညာသင္ သြားေရာက္ရန္ အသြားအျပန္ ေလယာဥ္ လက္မွတ္ • တစ္လလွ်င္ ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္လ ဝမ္ ၈ သိန္း • ကိုရီးယားဘာသာစကား ၁ ႏွစ္ ႏွင့္ Associate Degree ၂ ႏွစ္ အတြက္ ေက်ာင္းလခ • က်န္းမာေရး အာမခံ • TOPIK Level 5 သို ့TOPIK Level 6 ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ခ်ီးျမွင့္ေငြ တစ္လ ဝမ္ ၁ သိန္း • ပညာသင္ယူမႈၿပီးဆံုးပါက ခီ်းျမွင့္ေငြ ဝမ္ ၁ သိန္း • ကိုရီးယားေရာက္ေရာက္ခ်င္း အသံုးျပဳရန္ ဝမ္ ႏွစ္သိန္း ကိုရီးယား အစိုးရ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက - CALL 09250111311, 09798827347 ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးအေျခအေနမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။ source: world korea myanmar 

Wednesday, 19 September 2018 16:12

ေဘလ္ဂိတ္နဲ႔ ဇနီး မယ္လင္ဒါဂိတ္က ေပးတဲ့ စေကာလားရွစ္ပါ

ကိန္းဘေရ႕ခ်္တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ဆုရရန္အခြင့္အေရး(သို႔မဟုတ္) Gates Cambridge Scholarships for International Students ဒီစေကာလားရွစ္က ဘီလၽွံနာသူေဌးႀကီး ေဘလ္ဂိတ္နဲ႔ ဇနီး မယ္လင္ဒါဂိတ္က ေပးတဲ့ စေကာလားရွစ္ပါ.. ယူေကမွာ ေက်ာင္းတက္ခ်င္ပါတယ္၊ ကိန္းဘေရ့ခ်္လို ကမၻာ့ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ိဳးမွာ ပညာသင္ခ်င္ပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာလည္း ေတာ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္မႈရွိတယ္ဆိုရင္ ဒီစေကာလားရွစ္ဟာ လက္မလြတ္စတမ္း ေလၽွာက္သင့္တာပါ။ ျမန္မာျပည္လို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံေတြအတြက္ သီးသန႔္ေပးတာ မဟုတ္ဘဲ တကမၻာလုံးက ယူေကနိုင္ငံအျပင္က ဘယ္နိုင္ငံသားမဆို ေပးေလၽွာက္လို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားတာေတာ့ မွန္ပါတယ္.. ဒါေပမယ့္ ဒီေလာက္နဲ႔ေတာ့ အားမေလၽွာ့ေစခ်င္ပါဘူး.. ဘာလို႔ဆို ဒီစေကာလားရွစ္က ၂၀၁၈အတြက္ ဒီစေကာလားရွစ္က ေက်ာင္းသားအေယာက္(၉၀)စာ ေပးမွာမို႔ပါပဲ။ ဒီပညာသင္ဆုကို ရခဲ့ရင္ ကိန္းဘေရ့ခ်္တကၠသိုလ္မွာ အခ်ိန္ျပည့္ မာစတာဘြဲ႕တန္း ဒါမွမဟုတ္ Ph.D ဘြဲ႕ သင္ယူသုေတသနျပဳရမွာျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူေတြ ေလၽွာက္ခြင့္ရွိလဲဆိုရင္ေတာ့ ယူေကနိုင္ငံသား မခံထားသူတိုင္း ေလၽွာက္ခြင့္ရွိပါတယ္.. ေလၽွာက္ထားနိုင္တဲ့အတန္းေတြကေတာ့ ▪️ Ph.D (Three year research-only Degree) ▪️ MSc or MLitt (Two year research-only Degree) ▪️ One Year postgraduate course (eg. MPhil, MAST, Diploma,MBA etc.) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္.. အသက္ကန႔္သတ္ထားတာေတာ့လည္း မရွိပါဘူး.. အခုမွ ေက်ာင္းၿပီးကာစ လူငယ္မ်ားထက္ လူလတ္ပိုင္း အလုပ္အေတြ႕အၾကဳံ အခိုင္အမာရွိထားသူမ်ားနဲ႔ ပိုသင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။ ဘာသာရပ္အားျဖင့္ ကန႔္သတ္ခ်က္ကို ထည့္မေရးထားတာမို႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကိန္းဘေရ့ခ်္တကၠသိုလ္မွာ သင္ၾကားတဲ့ ဘာသာရပ္တိုင္းလိုလိုထဲက ေရြးခ်ယ္ေလၽွာက္ထားလို႔ ရဟန္ရွိပါတယ္.. Undergraduate တန္းေတြ, အခ်ိန္ပိုင္းအတန္းေတြနဲ႔ MD Doctor of Medicine Degree, MBBChir Clinical Studies ေတြေတာ့ ေလၽွာက္ထားခြင့္မရွိပါဘူး။ ဘယ္လိုေလၽွာက္ထားရမလဲဆိုရင္ ကိန္းဘေရ့ခ်္တကၠသိုလ္ရဲ့ ပင္မဝက္ဘ္ဆိုက္ကေန ကိုယ္ေလၽွာက္ထားခ်င္တဲ့ ဘာသာရပ္နဲ႔ အတန္းကို အရင္ေရြးရပါမယ္။ ေလၽွာက္တဲ့အခါ Course Deadline နဲ႔ Funding Deadline ႏွစ္ခုရွိၿပီး ပိုေစာတဲ့ Deadline အမီ ေလၽွာက္ရပါမယ္.. သတိထားရမွာက Deadline တိုင္းဟာ သတ္မွတ္ရက္ရဲ့ ယူေကစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လယ္(၁၂) နာရီျဖစ္ပါတယ္.. အမွားမခံပါဘူး.. ေလၽွာက္ထားတဲ့အခါမွာ Cambridge University ရဲ့ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို မီဖို႔လိုသလို Gates Cambridge Statement ကိုလည္း ေရးဖို႔လိုပါတယ္.. စာလုံးေရ ငါးရာနဲ႔ သုံးေထာင္ၾကားမွာ ဒီစေကာလားရွစ္ကို ဘာေၾကာင့္ေလၽွာက္ထားတယ္ဆိုတာနဲ႔ ေအာက္ပါအခ်က္ေလးခ်က္နဲ႔ ကိုယ္ဟာျပည့္စုံသူျဖစ္ေၾကာင္း အေရြးခံခ်င္စရာေကာင္းေအာင္ တင္ျပနိုင္သူျဖစ္ရပါမယ္.. ေလၽွာက္ထားလိုသူေတြဟာ ▪️ ဉာဏ္ပညာထူးခၽြန္သူ (ပညာေရးေနာက္ခံပိုင္းကို ယွဥ္ၾကည့္ၿပီး အေတာ္ဆုံးေတြကို ေရြးပါမယ္) ▪️ ေခါင္းေဆာင္ရပ္ပိုင္း အလားအလာရွိသူ (ယခင္က ေခါင္းေဆာင္ရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအစြမ္းအစ အေတြ႕အၾကဳံေတြကို အကဲျဖတ္မွာျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ရပ္ဆိုင္ရာပိုင္းထဲကမွ အျခားသူေတြကိုပါ ကိုယ္နဲ႔အတူ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးနိုင္သူေတြကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္) ▪️ အျခားသူေတြရဲ့ လူေနမႈဘဝကို ျမႇင့္တင္ေပးလိုစိတ္ရွိသူ (လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ပိုေကာင္းေအာင္ ျမႇင့္တင္ႀကိဳးပမ္းလိုစိတ္ရွိသူ ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္) ▪️ ကိန္းဘရစ္ခ်္မွာ ေလၽွာက္ထားတဲ့ postgraduate programme ရယ္၊ ေလၽွာက္ထားသူရဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ေတြရယ္ဟာ ဆက္စပ္မႈ (ကိုက္ညီမႈ) ရွိေနရပါမယ္။ (ဘာ့ေၾကာင့္ Cambridge မွာ ဘယ္ postgraduate Programme ကို တက္လိုတယ္ဆိုတာ ေကာင္းစြာတင္ျပနိုင္သူ ျဖစ္ရပါမယ္..) ဒါ့အျပင္ ေလၽွာက္ထားသူေတြဟာ CV/ Resume ေတြ တြဲတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ သုံးေလ့ရွိတဲ့ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း CVထက္ ေက်ာ္လြန္တဲ့ ကိုယ့္ရဲ့ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အလုပ္အေတြ႕အၾကဳံတို႔ကို အျပည့္အဝေဖာ္ျပနိုင္မယ့္ နိုင္ငံတကာ Resume ပုံစံနဲ႔ ေလၽွာက္ထားသင့္ပါတယ္.. Ph.D ပါရဂူဘြဲ႕တန္းကို ေလၽွာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Research Proposal ပါ တြဲတင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာက္ခံစာအေနနဲ႔က (၂)ေစာင္လိုမွာ ျဖစ္ၿပီး မိသားစုဝင္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေဆြမ်ိဳးေတြဆီက မဟုတ္သ၍ ဘယ္သူ႔ဆီက ေထာက္ခံစာျဖစ္ရမယ္လို႔ မကန႔္သတ္ထားပါဘူး.. အဓိကကေတာ့ Gates Scholarship အေၾကာင္း သိသူ၊ ေလၽွာက္ထားသူရဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈအလားအလာနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ဘယ္ေလာက္ျမႇင့္တင္နိုင္စြမ္းရွိမယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္သူျဖစ္ဖို႔ပါပဲ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ပညာရပ္ပိုင္းက ကိုယ္သင္ဖူးတဲ့ ပါေမာကၡဆီက ေထာက္ခံစာတစ္ေစာင္နဲ႔ အလုပ္ရွင္ဆီက ေထာက္ခံစာတစ္ေစာင္ သုံးၾကေလ့ရွိတာပါ.. အရမ္းေတာ္ပါတယ္လို႔ ေရးမယ့္အစား ဥပမာေတြ ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ဘယ္လို အရည္အခ်င္းရွိေၾကာင္း စနစ္တက်ေထာက္ခံစာ ေရးေပးနိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီ ၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလမွာ သင္ယူခြင့္ရမယ့္ ပညာသင္ဆုကို ဘယ္ေတာ့စေလၽွာက္လို႔ရမလဲဆို ဒီႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၃)ရက္ေန႔မွ စေလၽွာက္လို႔ ရၿပီး Round (1) ဟာ ၁၀/ေအာက္တိုဘာ/၂၀၁၈ ေနာက္ဆုံးထား ေလၽွာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္.. Round (2) ကေတာ့ ကိုယ္ေလၽွာက္ထားတဲ့ ဘာသာရပ္တန္းေပၚ မူတည္ၿပီး ၀၅/ဒီဇင္ဘာ/၂၀၁၈ ဒါမွ မဟုတ္ ၀၃/ဇန္နဝါရီ/၂၀၁၉ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္...။ ျဖစ္နိုင္ရင္ေတာ့ ေစာေစာေလၽွာက္တာဟာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ.. ေယယ်အားျဖင့္ အဆင့္သုံးဆင့္ရွိၿပီး ဌာနဆိုင္ရာေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးေျဖရမယ့္ ပမာဏစာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္းနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးေအာင္ၿပီး စေကာလားရွစ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္.. ေလၽွာက္ထားလႊာေတြထဲကမွ အင္တာဗ်ဴးေျဖရမယ့္သူေတြကို ဒီဇင္ဘာေႏွာင္းပိုင္းမွာ ေၾကညာမွာျဖစ္ပါတယ္...။ အင္တာဗ်ဴးေအာင္စာရင္းကေတာ့ ဇန္နဝါရီလထဲမွာ ေၾကညာမွာပါ.. မေအာင္ျမင္သူေတြကိုေတာ့ ဘာ့ေၾကာင့္အေရြးမခံရလဲဆိုတဲ့ သုံးသပ္ခ်က္ ထုတ္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး.. ခံစားခြင့္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ စေကာလားရွစ္ရခဲ့ရင္ ေက်ာင္းလခအၿပီးအစီးအျပင္ ကိုယ္ပိုင္အသုံးစရိတ္ တစ္ႏွစ္ကို £17,500 နဲ႔ ေလယာဥ္လက္မွတ္ အသြားအျပန္စရိတ္ပါ ေပးမွာပါ.. ဒါဟာ အၾကမ္းဖ်င္းတစ္လအသုံးစရိတ္ £1,458 မို႔ ျမန္မာေငြ ၂၉ သိန္းဝန္းက်င္ရွိၿပီး လူတစ္ေယာက္အသုံးစရိတ္ေလာက္႐ုံမက ျမန္မာျပည္ ျပန္ပို႔နိုင္ေအာင္ ပိုပါတယ္...။ ယူေကဗီဇာေလၽွာက္ထားခကိုလည္း အဖြဲ႕အစည္းက တာဝန္ယူမွာပါ.. Academic development funding အျပင္ မိသားစုေခၚယူခြင့္လည္း ေပးၿပီး ကေလးေခၚလာရင္ ကေလးစရိတ္ ေထာက္ပံ့ပါတယ္။ စာသင္ႏွစ္အေတာအတြင္း ကိုယ္ဝန္ရွိ ကေလးေမြးခဲ့ေသာ္ Maternity/ Paternity funding လည္း ခံစားခြင့္ျပဳပါမယ္.. ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္အလုပ္/ဌာနက လစာေပးထားရင္ ခံစားခြင့္ပမာဏကို အနည္းအက်ဥ္း ႏႈတ္နိုင္ေခ် ရွိပါတယ္.. အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဒီလင့္ခ္မွာ ဖတ္ပါ.. https://www.gatescambridge.org/apply-overview ဒါက ေက်ာင္းေလၽွာက္ဖို႔အတြက္ ကိန္းဘေရ့ခ်္တကၠသိုလ္ရဲ့ လင့္ခ္ပါ.. https://www.graduate.study.cam.ac.uk ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ေတာ့ ဒီလင့္ခ္ကေန ၾကည့္ပါ.. https://www.graduate.study.cam.ac.uk/courses ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးအေျခအေနမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။ Credit - Poe Phyu Thant

Monday, 17 September 2018 15:40

British Chevening ပညာသင္ဆု

Chevening Scholarships သည္ ၿဗိတိန္အစိုးရ၏ နိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႕မွာ Masters Degree ျဖစ္ၿပီး Foreign and Commonwealth Office (FCO) ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ဆုလည္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္နိုင္မႈ အရည္အေသြး ျပည့္ဝသူမ်ား ေပၚထြက္လာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔ကို ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ သို႔မဟုတ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္နိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသား ၁၅၀၀ ခန႔္ကို ေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပညာသင္ဆုရရွိသူမ်ားကို က်ဴရွင္ေၾကး၊ လစဥ္ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္၊ ေလယာဥ္စရိတ္ စသည္မ်ား လုံေလာက္စြာ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ - - Chevening-eligible နိုင္ငံမ်ားမွ နိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ရန္လိုပါသည္။ - ပညာသင္ႏွစ္ ၂ ႏွစ္ကုန္ဆုံးလၽွင္ မိမိတို႔နိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္ရပါမည္။ - ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားနုိင္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႔ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဘြဲ႔တစ္ခုခုကို ရရွိလာသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ - လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆုံး ၂ ႏွစ္ ရွိလာရမည္။ - အဂၤလိပ္စာစစ္ေဆးမႈကို ခံယူရမည္။ - ေလွ်ာက္လႊာကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ မတုိင္မီ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ အေသးစိတ္ကို http://www.chevening.org/, http://www.scholars4dev.com/category/country/europe-scholarship/uk-scholarships/ တို႔တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ ပါ၀င္ေသာသင္တန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ Scholarship၊ Knowledgeမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ source: thevoice

Friday, 31 August 2018 10:19

JDS ပညာသင္ဆုျဖင့္ Japan ႏိုင္ငံတြင္ သင္ၾကားမည့္ MPH သင္တန္းေလ်ွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

Master of Public Health (Health Administration / Policy) သင္တန္းတက္မယ့္သူမ်ား ေလၽွာက္လႊာေခၚယူေနၿပီေနာ္။ The Project for Human Resource Development Scholarship (JDS) ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ျဖင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ Nagasaki University တြင္ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ Master of Public Health (Health Administration / Policy) သင္တန္းသို႔ ပညာသင္ေစလႊတ္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စုံသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာဦးစီး ဌာနမွ တဆင့္ ေလၽွာက္ထားနိုင္ပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား ၁။ ေလၽွာက္ထားသူႏွင့္ မိဘႏွစ္ဦးစလုံးအျပင္ ဇနီး/ခင္ပြန္းသည္လည္း နိုင္ငံသားျဖစ္ရပါမည္။ (ဧည့္နိုင္ငံသားႏွင့္ျပဳနိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း ေလၽွာက္ထားခြင့္ျပဳပါသည္။) ၂။ ေလၽွာက္ထားသူသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ၿပီး ေလၽွာက္လႊာပိတ္သည့္ေန႔တြင္ အနည္းဆုံးအမွန္တကယ္ အမႈထမ္းသက္(၂)ႏွစ္ ရွိသူျဖစ္ရပါမည္။ ၃။ ေလၽွာက္ထားသူသည္ M.B.B.S/ B.D.S/ B.N.Sc/ B.Comm.H / B.Med.Tech/ B.Pharm/B.M.T.M ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရပါမည္။ ၄။ ေလၽွာက္ထားသူသည္ (၁-၄-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ အသက္(၄၀)ႏွစ္ေအာက္ရွိသူျဖစ္ရ ပါမည္။ ၅။ နိုင္ငံျခားတြင္ (၆)လႏွင့္အထက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသူျဖစ္ပါက ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး အနည္းဆုံး(၃)လ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးသူျဖစ္ရပါမည္။ ၆။ သင္တန္းမွျပန္လည္ေရာက္ရွိပါက နိုင္ငံဝန္ထမ္းအျဖစ္(၄)ႏွစ္ ျပန္လည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္သူ ၊ျဖစ္ရပါမည္။ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ရမည့္ ပုံစံ ၁။ အမည္ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္) -               (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)               နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ဆမ/သ/သနသအမွတ္ - ၂။ အဘအမည္ -     နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ -     အလုပ္အကိုင္ - ၃။ အမိအမည္ -     နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ -     အလုပ္အကိုင္ - ၄။ ဇနီး/ခင္ပြန္းအမည္ -    နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ -      အလုပ္အကိုင္ -၅။ အသက္(ေမြးေန႔သကၠရာဇ္) - ၆။ လူမ်ိဳးႏွင့္ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ - ၇။ ပညာအရည္အခ်င္း - ၈။ လက္ရွိရာထူးႏွင့္ဌာန - ၉။ စတင္အမွုထမ္းေဆာင္သည့္ေန႔ႏွင့္အမႈထမ္းသက္ - ၁၀။ အမွုထမ္းရာဇဝင္အက်ဥ္း ၁၁။ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာႏွင့္တယ္လီဖုန္းအမွတ္ႏွင့္ Email Address - ၁၂။ ျပည္တြင္း၌တက္ေရာက္ခဲ့ေသာဘြဲ႕ႏွင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ (ခုႏွစ္၊ လ၊ ရက္) - ၁၃။ ျပည္ပသို႔ (၆)လႏွင့္အထက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့ဘူးပါက သြားေရာက္ခဲ့သည့္နိုင္ငံ၊ သင္တန္းကာလ(ရက္၊ လ၊ ႏွစ္အတိအက်ေဖာ္ျပရန္) ၁၄။ ျပည္တြင္း/ျပည္ပဘြဲ႕လြန္သင္တန္းတက္ေရာက္ေနျခင္း(သို႔မဟုတ္)တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ ခံထားရျခင္းရွိ/မရွိ ၁၅။ ျပည္တြင္း/ျပည္ပသင္တန္းတစ္ခုခုသို႔ တက္ေရာက္ဆဲျဖစ္ပါက ေျဖဆိုခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ၁၆။ ေလၽွာက္ထားသည့္သင္တန္း ------- ၁၇။ လုိအပ္မည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား (က) လြန္ခဲ့ေသာ(၆)လအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ပါတ္စ္ပို႔အရြယ္ဓါတ္ပုံ(၃)ပုံ (ခ) အသက္မွန္ကန္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာမိတၱဴ (ဂ) ဘြဲ႕လက္မွတ္မိတၱဴ ၁၈။ အခ်က္အလက္အားလုံးျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပၿပီး သင္တန္းသားကိုယ္တိုင္ မိမိကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပရမည္။ ၁၉။ ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို မိမိတို႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ဦးစီးဌာနသို႔ တိုက္ရိုက္ေပးပို႔ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀။ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာနထံ ႀကိဳတင္ေလၽွာက္လႊာေပးပို႔ရန္မလိုပါ။ ၂၁။ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာႏွင့္တကၠသိုလ္မ်ားမွာ သင္တန္းသား၏ ေလၽွာက္လႊာပါအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ျပည့္စုံေၾကာင္းႏွင့္ သင္တန္းဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခြင့္ကို ေထာက္ခံမေထာက္ခံေဖာ္ျပ၍ေလၽွာက္လႊာ မ်ားႏွင့္ တကြ ဤက်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ (၁၂-၉ -၂၀၁၈)ရက္ေန႔ (၁၆:၀၀)နာရီေနာက္ဆုံးထားေပးပို႔ရမည္။ ၂၂။ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနႏွင့္တကၠသိုလ္မ်ားမွတဆင့္ စိစစ္ေထာက္ခံေပးပို႔ျခင္းမရွိသည့္ ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို စဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ။ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စုံသူမ်ားသည္ (၁၄-၉-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ အရည္ အခ်င္းစစ္ေရးေျဖစာေမးပြဲကိုေျဖဆိုရမည္။ ေရးေျဖစာေမးပြဲတြင္ကၽြမ္းက်င္မွုဘာသာရပ္အျဖစ္(၃)နာရီ ေမးခြန္းလႊာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္အျဖစ္ (၂)နာရီ ေမးခြန္းလႊာတို႔ကို ““ေဆးပညာသင္ၾကားေရး ဗဟိုဌာန၊ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန၊ရန္ကုန္ ” တြင္ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေျဖဆိုခြင့္ရရွိသူမ်ား၏ ခုံအမွတ္စာရင္းႏွင့္စာေမးပြဲအခ်ိန္စာရင္းကို (၁၃-၉-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ေဆးပညာသင္ၾကားေရးဗဟိုဌာန၊ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ရွိ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ ေၾကညာထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္။ - ေလၽွာက္လႊာပိတ္ရက္ေနာက္ပိုင္းမွေရာက္ရွိလာေသာ ေလၽွာက္လႊာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္း မရွိေသာ ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။ - စာေမးပြဲလာေရာက္ေျဖဆိုသည့္အခါ ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ဓာတ္ပုံ(၁)ပုံ၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားကို တင္ျပရပါမည္။ - အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါတယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ | စုံစမ္းနိုင္ပါသည္။ -(၀၆၇-၄၁၁၁၇၉ ညႊန္ၾကားေရးမွူး ၀၆၇-၄၁၁၂၃၈ နိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရးဌာနစိတ္ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန။ - ၀၆၇-၄၁၁၁၄၈ နိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရးဌာနစိတ္ ၀၆၇-၄၁၁၁၄၉ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန။ လိုင္းခြဲ-၈၀၉ မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ ပါ၀င္ေသာသင္တန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ Scholarship၊ Knowledgeမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ source: ministry of health and sports