International

Friday, 01 February 2019 13:45

ကိုရီးယားအစိုးရ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

ကိုရီးယားအစိုးရ ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ (KGSP) (Graduate Degree) သည္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားတြင္ Bachelor Degree သို ့မဟုတ္ Associate Degree ကို တက္ေရာက္လိုေသာ ႏုိင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းနီးမႈကို နက္ရႈိင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း - (Master ဘြဲ ့အတြက္ ၂ ႏွစ္ + ကိုရီးယားဘာသာစကား အစီအစဥ္ ၁ ႏွစ္) လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား - Bachelor ဘြဲ ့ရရွိထားၿပီးသူမ်ားျဖစ္ရမည္။ - တကၠသိုလ္ GPA 4.0 အထက္္ ရွိရပါမည္။ - ကိုရီးယားဘာသာစကား (TOPIK) သို ့မဟုတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား (IELTS or TOEFL) အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရွိသူမ်ားအား ဦးစားေပးပါမည္။ ပညာသင္ဆုရရွိပါက • အသြားအျပန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ • ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္လ ၀မ္ ရွစ္သိန္း • ေက်ာင္းလခ စရိတ္ၿငိမ္း • အခမဲ့ ကိုရီးယားဘာသာစကား အစီအစဥ္ • က်န္းမာေရး အာမခံ • TOPIK 5 or 6 ရရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ခ်ီးျမွင့္ေငြ တစ္လ ၀မ္တစ္သိန္း • ပညာသင္ယူမႈၿပီးဆံုးပါက ခီ်းျမွင့္ေငြ ၀မ္တစ္သိန္း • အေျပာင္းအေရႊ ့စရိတ္ ၀မ္ ႏွစ္သိန္း စသည္တုိ ့ကို ခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ရပါမည္။ (GunHong ၏ ၀န္ေဆာင္အႀကံေပးမႈမွတဆင့္ ကိုရီးယားအစိုးရ ပညာသင္ဆုရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသား ၁၁ ဦး ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။) ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကူညီစီစဥ္ အႀကံေပးျခင္းႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို GunHong Education Consultancy မွ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ ေပးေန ပါၿပီ။ အေသးစိတ္ဆက္သြယ္စံုစမ္းလိုပါက GunHong Education Consultancy အခန္း ၁၁၀၅၊ (၁၁) လႊာ၊ ပန္းၿခံတာ၀ါ၊ ေျမနီကုန္းသို႔ လူကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ ဖုန္း - ၀၉-၄၅၀၀၂၂၉၈၈၊ ၀၉-၄၅၀၀၆၂၈၆၉၊ ၀၉-၂၅၀၂၈၅၆၄၂ source: GunHong - Education  Consultancy

Saturday, 26 January 2019 11:36

ဘြဲ႕လြန္၊ ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းမ်ားအတြက္ ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ဆု

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ၊ အစၥလာမ္မာဘတ္ၿမိဳ႕ရွိ COMSATS Instituute of Information Technology (CIIT) တြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘြဲ႕ႀကိဳႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ားသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အေၾကာင္းၾကားလာပါသည္ - ပညာသင္ဆု ေပးအပ္မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ (၁) Computer Sciences (၂) Electrical Engineering (၃) Earth Sciences (၄) Meteorology (၅) Environmental Science (၆) Mathematics (၇) Physics (၈) Chemistry (၉) Information Relations (၁၀) Sustainable Water Sanitation (၁၁) Management Sciences (၁၂) Project Management (၁၃) Biosciences (၁၄) Development Studies ၂။ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ားအတြက္ Praticial Scholarship ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းမ်ားအတြက္ မိမိစရိတ္ျဖင့္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၃။ စိတ္ပါ၀င္စား၍ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တကၠသိုလ္/ဒီဂရီေကာလိပ္/ ေကာလိပ္မ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမည္စာရင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေလွ်ာက္လႊာ အျပည့္အစုံ (၄) စုံစီကို ဤဦးစီးဌာနသို႔ (၁၅.၂.၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားၾကရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ (က) www.comsats.edu.pk ႏွင့္ http://ww3.comsats.edu.pk/internationalstudents/ သို႔ ၀င္ေရာက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ၾကည့္ရႈၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ (ခ) (၁၅.၂.၂၁၀၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးေပးပို႔ရမည္။ ၄။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၀န္ႀကီးရုံးမွ ေပးပို႔ေသာ စာမိတၱဴကို သိရွိႏုိင္ပါရန္ႏွင့္ လိုအပ္သကဲ့သုိ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါရန္ ဤစာႏွင့္အတူ ပူးတြဲေပးပို႔ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ source: KTU International Affairs

Monday, 07 January 2019 11:54

ထိုင္းနိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ့ အဆင့္ျမင့္ပညာေကာ္မရွင္ရံုးမွ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတို႔အား သီးသန္႔ေပးေသာ ပညာသင္ဆု

ဒီႏွစ္ ၂၀၁၉ အတြက္ ၃၇ ေယာက္ေခၚမွာျဖစ္လို႕ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြက ျမန္မာသီးသန္႔ေခၚတာပါ။ ဘယ္လိုပညာသင္ဆုလဲ ထိုင္းနိုင္ငံ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနရဲ့ အဆင့္ျမင့္ပညာေကာ္မရွင္ရံုး (The Office of Higher Education Commission) မွ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို ႏွင့္ ျမန္မာ နိုင္ငံတို႔အား သီးသန္႔ေပးေသာ ပညာသင္ဆုျဖစ္ ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုေပါင္း( ၃၇)ခု ေပးမွာျဖစ္သလို တစ္ခ်ိဳ႕ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ခုတည္း သီးသန္႔ေခၚတာလည္း ရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ခြဲတမ္း ကိုယ္ရဖို႔ ေလ်ာက္ထားသင့္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္  - ေလ်ာက္လႊာပိတ္တဲ့အခ်ိန္ (၂၅.၂.၂၀၁၉) မဟာဘြဲ႕ေလ်ာက္ထားသူေတြဟာ အသက္(၂၇)၊ ပါရဂူဘြဲ႕ ေလ်ာက္ထားသူ ေတြဟာ (၃၅) မႀကီးရပါဘူး။ ပထမအဆင့္ အဆင့္ေရြးခ်ယ္ခံရျပီးသူေတြဟာ အဂၤလိပ္ စာအတြက္ ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ ထုိင္းသံရံုးမွာ စာေမးပြဲေျဖဆိုရပါမယ္။ ဘယ္ကစရ မလဲ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ Application Form ၊ Application Guideline ကို http://inter.mua.go.th/2019/01/call-for-thailand-scholarships-application-year-2019/?fbclid=IwAR29DCQQxPG8D7Xr020hvtvODRrMsQy2aRhfgNJAPXp_KfqccDjmzh1SbTg#.XDBLdVwzbIU မွာယူပါ။ Guideline မွာပါတဲ့ တကၠသိုလ္အလိုက္ ေလ်ာက္ထားခြင့္ ရွိတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို ဖတ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ Contact person ေတြကို ဆက္သြယ္ပါ။ ဥပမာ- Khon Kaen University မွာ M.Sc (BioDiversity and Enviromental) ဘာသာရပ္အတြက္ မဟာဘြဲ႕ ပညာသင္ဆု ေလ်ာက္ထားခြင့္ရွိျပီး ျမန္မာနိုင္ငံကိုသာ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Biomedical Enginneing ၊ Biomedical Sciencesအတြက္ M.Sc တက္ေရာက္ရန္နွင့္ Epidemiology အတြက္ ပါရဂူတက္ ေရာက္ နုိင္ရန္ Prince of Songkla University အေနနဲ႔လည္း ျမန္မာတစ္နိုင္ငံတည္းကိုပဲ လက္ခံထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆး၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ စီးပြားေရး စတဲ့ ဘာသာရပ္မ်ားစြာကိုလည္း တကၠသိုလ္အလုိက္ စစ္ေဆးေလ်ာက္ထားနိုင္ပါတယ္။ ပါရဂူဘြဲ႔ ေလ်ာက္ထားသူေတြအေနနဲ႔ တခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္ေတြမွာ က်မ္းႀကီးၾကပ္ဆရာ လိုနုိင္တာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘယ္လိုေလ်ာက္ရမလဲ Application Form မွာ ဦးစားေပး တကၠသိုလ္နွစ္ခု ေရြးခ်ယ္လို႔ရပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ ျပင္ဆင္ျပီးရင္ ထိုင္းနိုင္ငံ သံရံုးကို ပို႔ေပးရပါမယ္။ စာအိတ္ရဲ့ ညာဘက္ေထာင့္မွာ “ Thailand Scholarships” လို႔ ေရးရပါမယ္။ စာရြက္စာတမ္းေတြရဲ့ soft copies ေတြကိုေတာ့ အဆင့္ျမင့္ပညာ ေကာ္မရွင္ရံုးကို tsohec@gmail.com မွ ပို႔ေပးဖို႔လိုသလို ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြရဲ့ Contact person ေတြဆီကိုလည္း အီးေမလ္းမွတဆင့္ ပို႔ေပးရပါမယ္။ ဘာေတြလိုလဲ (၁) ျပည့္စံုစြာျဖည့္ထားေသာ ေလ်ာက္လႊာနွင့္အတူ (၆) အတြင္း ရိုက္ထားေသာ ပတ္စ္ပို႔ပံု (၂) ဘြဲ႕လက္မွတ္မိတၱဴ ( certified copy) (၃) Transcript ၊ Grade and grade point မွတ္တမ္းမိတၱဴ (certified copy) (၄) မိမိတက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းတံဆိပ္ပါသည့္ ေထာက္ခံစာ( recommendation) နွစ္ေစာင္ (၅) ေမြးေန႔အေထာက္အထားျပရန္ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) ေမြးစာရင္း (သို႔မဟုတ္) မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴ (certified copy) အထက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းေတြဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႕ ျဖစ္ဖို႔ လိုၿပီး ေက်ာင္းရဲ့ တံဆိပ္ထု ထားတဲ့မိတၱဴ (သို႔မဟုတ္) နိုျထီ ျပန္ထားတာျဖစ္ရပါမယ္။ Credit - Ohn Zin Lin-Education

Thursday, 03 January 2019 09:59

ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္ဆု ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရ (Monbukagakusho: MEXT) မွ ကမ္းလွမ္းလာသည့္ Teacher Training Students Program (2019) ပညာသင္ဆုကိစၥ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၁။ ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရမွ ကမ္းလွမ္းလာသည့္ Teacher Trgining Students Program (2019) သို႔ သင္တန္းသား ေပးပို႔ အဆိုျပဳေရးအတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရည္ညႊန္းပါစာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား လာပါသည္။ သင္တန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပူးတြဲေပးပို႔ပါသည္။ (ပူးတြဲ-၁) ၂။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးမ်ားက မိမိတို႔တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြက္ သတ္မွတ္ ေပးထားေသာ (ပူးတြဲ-၂) ဦးေရႏွင့္အညီ ပဏာမ သင္တန္းသားမ်ားကို (ပူးတြဲ-၃) ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း ေရြးခ်ယ္ အဆိုျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၃။ ေရြးခ်ယ္အဆိုျပဳခံရသူမ်ား၏ အမည္စာရင္း၊ ရာထူး/ေက်ာင္း၊ ဖုန္းနံပါတ္တို႔ကို အဂၤလိပ္/ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပၿပီး တန္းစီဇယား၊ ရမွတ္၊ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ ဤဦးစီးဌာနသို႔ (၇-၁-၂၀၁၉) ရက္ေန႔  ညေန(၄)နာရီထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ ေပးပို႔ရန္အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ Teacher Training Students Program (2019) အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးရုံးမ်ားက ပဏာမအဆုိျပဳရမည့္ ဦးေရစာရင္း ၁။   ကခ်င္ - ၂ ဦး ၂။   ကယား - ၂ ဦး ၃။   ကရင္ - ၂ ဦး ၄။   ခ်င္း - ၂ ဦး ၅။ စစ္ကိုင္း - ၃ ဦး ၆။ တနသၤာရီ - ၂ ဦး ၇။ ပဲခူး (အေရွ႕) - ၂ ဦး ၈။ ပဲခူး (အေနာက္) - ၂ ဦး ၉။ မေကြး - ၂ ဦး ၁၀။ မႏၱေလး -  ၃ ဦး ၁၁။ မြန္ -၂ ဦး ၁၂။ ရခုိင္ -၂ ဦး ၁၃။ ရန္ကုန္ - ၃ဦး ၁၄။ ရွမ္း (ေတာင္) - ၂ ဦး ၁၅။ ရွမ္း (ေျမာက္) -၂ ဦး ၁၆။ ရွမ္း (အေရွ႕) -၂ ဦး ၁၇။ ဧရာ၀တီ - ၃ ဦး ၁၈။ ေနျပည္ေတာ္ - ၂ ဦး မွတ္ခ်က္ - ပညာေရးတကၠသုိလ္ႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားရွိ ေလ့က်င့္ေရး အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ မူလတန္းျပ၊ အလယ္တန္းျပ၊ အထက္တန္းျပမ်ား အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစုိးရ၏ Teacher Training Students Program (2019) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (က) ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေစလႊတ္မည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ကာယ - Teacher Training Students Program (2019)  - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလမွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ (ခ) ေစလႊတ္မည့္ႏုိင္ငံ - ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ (ဂ) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - အသက္ (၃၅) ႏွစ္ေအာက္ (၂.၄.၁၉၈၄) ေနာက္ပိုင္း ေမြးဖြားသူ (ဃ) က်ား/မ သတ္မွတ္ခ်က္ - မရွိပါ (င) ေရြးခ်ယ္ရမည့္ဦးေရ - (၁၅) ဦး (စ) အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - (၁.၄.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ အသက္ (၃၅) ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူျဖစ္ရမည္။ - ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ - အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ မူလတန္းျပ၊ အလယ္တန္းျပႏွင့္ အထက္တန္းျပျဖစ္ရမည္။ - (၁.၁.၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ သင္ၾကားေရးလုပ္သက္ (၅) ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္။ - အဂၤလိပ္စာ ကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္ရမည္။ - ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို သင္ယူရန္ ဆႏၵရွိသူျဖစ္ၿပီး အဆုိပါသင္တန္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ (ဆ) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသို႔ ေနာက္ဆုံးေပးပို႔ရမည့္ ရက္ - ၇.၁.၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ညေန (၄း၀၀) နာရီ အေရာက္ပို႔ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (ဇ) စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးစနစ္ - အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အေထြေထြဗဟုသုတတို႔ကို ေရးေျဖ ႏႈတ္ေျဖ စစ္ေဆးရန္။ - စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္။ ပူးတြဲ(၃) ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရ၏ Teacher Training Students Program (2019) အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္ ၁။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား (ပညာေရးတကၠသိုလ္ႏွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေရး အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္) သို႔ ျဖန႔္ေဝ ေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္း အုပ္ႀကီး မ်ားက ထပ္ဆင့္၍ မူလတန္းျပ၊ အလယ္တန္းျပႏွင့္ အထက္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအားလုံး သိရွိေရး မွတ္တမ္းယူေဆာင္ရြက္ေစရန္၊ ေျဖဆိုရန္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ားအားလုံး ေျဖဆိုလိုပါက ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခြင့္ရရွိေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ ၂။ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ အဖြဲ႕ျဖင့္ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ (၂-နာရီေမးခြန္း) ေရးႏွင့္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ အေထြေထြဗဟုသုတ ႏွုတ္ေျဖစစ္ေဆး၍ (၂)မ်ိဳးေပါင္းရမွတ္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ပူးတြဲပါဦးေရႏွင့္အညီ အဆိုျပဳသင္တန္းသား ေရြးခ်ယ္ရန္၊ ရမွတ္ တန္းစီဇယားေပးပို႔ရန္။ ၃။ ပဏာမအဆိုျပဳအမည္၊ ရာထူး၊ ေက်ာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တို႔ကို အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ေဖာ္ျပၿပီး ေျဖဆိုသူအားလုံး၏ တန္းစီဇယား၊ ရမွတ္ႏွင့္တကြ (၇-၁-၂၀၁၉) ရက္ေန႔ ညေန(၄) နာရီထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲေပးပို႔ရန္။ ၄။ ပဏာမေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားသည္ အထက(၆)၊ ေနျပည္ေတာ္၌ (၉-၁-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေထြေထြဗဟုသုတတို႔ကို ေရးေၿဖ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး လူေတြ႕ႏွုတ္ေၿဖ ဆက္လက္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၅။ အထက(၆) ေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္ထားေသာ ကတိခံဝန္ခ်က္၊ (၃၆) ခ်က္ႏွင့္ (၁၇)ခ်က္ပါ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း(၃)စုံစီ၊ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဇနီး/ခင္ပြန္းသည္ နိုင္ငံျခားသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းမရွိေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မ်ားက တာဝန္ခံသည့္စာႏွင့္အတူ လာေရာက္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေဆာင္ရြက္ေစရန္။

Friday, 28 December 2018 10:12

ျမန္မာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႕ႀကိဳပညာသင္ဆု

ျမန္မာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအားလုံး ထုိင္းႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ လိုပါက ထုိင္းႏုိင္ငံတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ခြင့္မည့္ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Mekong Sub-Regional Leadership Development Programme အေနျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Child's Dream Association က ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၂၀ ဦးခန္႔ကို ဘြဲ႕ႀကိဳ၊ ဘြဲ႕လြန္ပညာသင္ဆုႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္ စဥ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဘြဲ႕ႀကိဳ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ကို စတင္ ေခၚယူေနၿပီး ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထား ရမည္ျဖစ္သည္။ Child's Dream Associ- ation ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ထုိင္းတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ဝါသနာ ပါရာ ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၏ ပညာသင္ယူရန္ ေငြေၾကး ခက္ခဲေနသည့္ အေျခအ ေန၊ ပညာေရးမွတ္တမ္း၊ ဘဝ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တို႔အေပၚ အေျခခံ ၍ ပညာသင္ဆုေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္အထိ Child's Dream Association က ပညာသင္ဆုေပးအပ္ထားသည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၈၁ ဦးရွိသည္ဟုဆိုသည္။ အဆုိပါ ပညာသင္ဆုအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ ကိုင္ ေဆာင္ထားသူ၊ အသက္(၃၀)ႏွစ္ ႏွင့္ ေအာက္ျဖစ္ရမည္။ ပညာ ဆက္လက္သင္ယူရန္ ေငြေၾကး ခက္ခဲေနသည့္ အေျခအေနကို တင္ျပရမည္။ ဥပမာ မိသားစုက ေငြေၾကးဆင္းရဲေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ပို႔ရန္ မိဘက မတတ္ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ မိဘမဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာသင္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ ေျပာ ျပရမည္။ အျခားပညာသင္ဆုအစီ အစဥ္တစ္ခုခုမွ ပညာသင္ဆုရရွိ ထားသူမျဖစ္ရေပ။ ထို႔အျပင္ ဘြဲ႕ႀကိဳ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထား မည္ဆိုပါက ေလွ်ာက္ထားသူ သည္ အနည္းဆံုး ၁၂ တန္းအထိ တက္ေရာက္ထားၿပီးသူ ျဖစ္ရ မည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္အရ သူငယ္တန္းမပါပါက တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ၿပီးဆံုးခ်ိန္ အထိ ၁၀ ႏွစ္သာ တက္ေရာက္ရ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္အထိ တက္ၿပီးမွသာ ပညာသင္ဆု သတ္မွတ္ခ်က္ ၁၂ တန္းျပည့္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအတြက္မူ အေျခခံပညာ ေရးကို ၁၂ တန္းတက္ရသျဖင့္ အေျခခံပညာေရးၿပီးပါက ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ခြင့္ရွိသည္။) အဂၤလိပ္ဘာသာစကား(သို႔ မဟုတ္)ထိုင္းဘာသာစကားကၽြမ္း က်င္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ Child's Dream Association ၏ ပညာသင္ဆုရရွိပါက ဘြဲ႕ ရသည္အထိ ရာႏႈန္းျပည့္ပံ့ပိုးေပး မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းလခ၊ ဗီဇာ ေၾကး၊ ယူနီေဖာင္း၊ စာအုပ္စာ တမ္း၊ စာေရးကိရိယာ၊ ေနထုိင္ စားေသာက္ စရိတ္ (အေဆာင္လ ခ၊ စားေသာက္စရိတ္၊ သြားလာ ေရးစရိတ္)၊ အေရးေပၚလိုအပ္ ခ်က္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္အား လံုးပံ့ပိုးမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ ပဏာမေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကို ၂၀၁၉ မတ္လတြင္ ေၾကညာေပး မည္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီတြင္ ပဏာမေရြး ခ်ယ္ခံရသူမ်ားကို လူေတြ႕ႏႈတ္ ေျဖေမးမည္ျဖစ္ကာ ေမလ ပထမ ပတ္တြင္ ပညာသင္ဆုရစာရင္းကို ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေမ၊ ဇြန္၊ ဇူလိုင္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ရမည့္ တကၠသိုလ္သို႔ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္တြင္ တကၠသိုလ္စတင္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ (တက္ေရာက္ရမည့္ တကၠသိုလ္ က ဝင္ခြင့္ထပ္မံစစ္ေဆးမႈရွိပါက လည္း ဝင္ခြင့္ေျဖဆိုရမည္။) ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာ ကို http://childsdream.org/higher-educ.../university-scholarships/ တြင္ ရယူၿပီး cdu-spimb@gmail.com သို႔ ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ ေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ source: 7day

Friday, 28 December 2018 09:26

မဟာဘြဲ႕ဆက္တက္မည့္သူမ်ားကိုသာ ေပးအပ္မည့္ အုိဘားမားေဖာင္ေဒးရွင္း ပညာသင္ဆု

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို အိုဘားမားေဖာင္ေဒးရွင္းက ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထား ရန္ ဖိတ္ေခၚထား သည္။ ဇာတိႏိုင္ငံႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြင္း အက်ိဳးျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုဖိတ္ေခၚ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အုိဘားမား ေဖာင္ေဒးရွင္းက ေၾကညာထား သည္။ မဟာဘြဲ႕ဆက္တက္မည့္ သူမ်ားကိုသာ ပညာသင္ဆုေပး အပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္တက္ ေရာက္ရမည့္ ဘာသာရပ္ကန္႔ သတ္မထားေပ။ ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္မည့္  အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ မဟုတ္သည့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတိုင္းကို ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ပညာသင္ဆုေပးအပ္မည့္သူဦးေရ ကန္႔ သတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ကမၻာတစ္ ဝန္းမွ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိ ကလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား မည္သူမဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထား ရန္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္း က်င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စာအ ရည္အေသြးစစ္ေဆးသည့္ စာေမး ပြဲမ်ားျဖစ္သည့္ TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English Language Testing Sys-tem), PTE Academic (Pearson Test of English Academic) တုိ႔အနက္ တစ္ခု၏ ရမွတ္ကို တင္ျပရမည္။ TOEFL-IBT ရမွတ္တင္ျပပါက အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ 100၊ TOEFL-PBT အတြက္ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ 600၊ IELTS အတြက္ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ 7.0၊ PTE အတြက္ အနိမ့္ဆံုးအမွတ္ 68 ရထားသူမ်ားသာ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ခြင့္ ရွိသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူ၏လက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္(သို႔မဟုတ္) ပညာေရးနယ္ပယ္(သို႔မဟုတ္) ပညာရွင္မ်ားထံမွ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ စြမ္း ေဆာင္ရည္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ေၾကာင္း၊ ပညာသင္ဆုရထုိက္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာႏွစ္ ေစာင္ တင္ျပရမည္။ (မိသားစုဝင္ မ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေထာက္ခံေရးသားခိုင္းျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရ။) ထို႔အျပင္ ဘြဲ႕တစ္ခုရရွိထား ရမည္ျဖစ္ၿပီး မဟာဘြဲ႕ရရွိထားၿပီး သူမျဖစ္ရေပ။ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ လုပ္ငန္းခြင္ကို မိတ္ဆက္ျပသထားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ပညာသင္ ဆုေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပူးတြဲတင္ျပရမည္။ ထုိဗီဒီယိုဖိုင္တြင္ ကိုလံ ဘီယာတကၠသိုလ္၌ တက္ခြင့္ရ မည့္ အိုဘားမား ေဖာင္ေဒးရွင္း ပညာသင္ဆုသည္ ေလွ်ာက္ထား သူအတြက္ မည္မွ် အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္ထား သူ၏ လုပ္ငန္းခြင္အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းအတြက္ မည္မွ်အေရးပါ ေၾကာင္းကို ေျပာျပရမည္။ (ဗီဒီယို ဖိုင္သည္ ငါးမိနစ္ထက္မပိုေစရ။) ပညာသင္ဆုရပါက နယူး ေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ လံုေလာက္စြာ ေနထိုင္စားေသာက္ႏုိင္ရန္ လစဥ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည္ျဖစ္ကာ ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္သြားႏုိင္သည့္ အကြာအ ေဝးတြင္ ရွိေသာ အိမ္ခန္းတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းလခ၊ ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုန္ က်စရိတ္အားလံုး၊ ေဆးဝါးအာမခံေၾကး၊ အသက္အာမခံေၾကး မ်ား၊ ဇာတိႏုိင္ငံႏွင့္ တကၠသိုလ္သို႔ အသြားအျပန္ ေလယာဥ္စရိတ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ စာသင္ခန္း ျပင္ပ တစ္ဦးခ်င္း စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအ တြက္ လိုအပ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ခရီးစရိတ္အားလံုး ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုရရွိသည့္ ကာလအတြင္း အုိဘားမားေဖာင္ေဒး ရွင္း၏ Leadership Development Programme တြင္ ပါဝင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္၊ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အ ႀကံဳမ်ား ရရွိေစရန္ ေလ့က်င့္ေပး မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါပညာသင္ဆုကို ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္တြင္ ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး မတ္လတြင္ ပညာသင္ဆု ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ Skype Interview ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ကာ ဧၿပီတြင္ ပညာသင္ဆုရစာရင္း ေၾကညာမည္။ ေလွ်ာက္လႊာကို https://worldprojects.columbia.edu/content/application-information တြင္ေလွ်ာက္ထားရမည္။ source: 7day

Thursday, 13 December 2018 09:29

ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ ေခၚယူတဲ့ပညာသင္ဆုမ်ား

ျပည္ပမွာ ေခၚယူေနတဲ့ ပညာသင္ဆုမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္...။ (၁) New Zealand ASEAN Scholarships နယူးဇီလန္အစိုးရ ပညာသင္ဆုတစ္ခုျဖစ္တဲ့ New Zealand ASEAN Scholarships ကို မၾကာခင္မွာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ New Zealand ASEAN ပညာသင္ဆုက ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါဝင္အာဆီယံ ႏိုင္ငံအတြက္ သီးသန္႔ေပးတဲ့ ပညာသင္ဆုတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အခြင့္အေရး ပို႐ွိပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း Annually ေပးတဲ့ Full ပညာသင္ဆုျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ကေန မတ္လ ၁၄ ရက္ထိ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ Postgraduate (Post-graduate Certificate, Postgraduate Diploma, MastersDegree, PhD) ေတြအတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ New Zealand ASEAN scholarships ေလွ်ာက္ဖို႔တြက္ IELTS/TOEFL အမွတ္မရွိထားလည္း ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္။ ေလွ်ာက္ၿပီးမွ IELTS သို႔ TOEFL ေျဖဖို႔လို႔ရင္ ပညာသင္ဆုတာဝန္႐ွိသူက ဘယ္အခ်ိန္ေျဖရမလဲ အေၾကာင္းၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူေတြအေနနဲ႔ အြန္လိုင္းကေန တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သလို ျမန္မာမွာ႐ွိတဲ့ နယူးဇီလန္သံ႐ံုးကေနတစ္ဆင့္ Paper applications ပို႔ၿပီးလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ New Zealand ASEAN scholarships ေလွ်ာက္ဖို႔တြက္ IELTS/TOEFL အမွတ္မရွိထားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ၿပီးမွ IELTS သို႔ TOEFLေျဖဖို႔လို႔ရင္ ပညာသင္ဆုတာဝန္ရွိသူက ဘယ္ခ်ိန္ေျဖရမလဲ အေၾကာင္း ၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ထားရမယ့္အခ်က္လက္ေတြ၊ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္လက္ေတြကို ဒီေနရာမွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ (၂) ၾသစေၾတးလ်အစိုးရမွ ေပးအပ္တဲ့ Austalia Awards Scholarships ၾသစေၾတးလ်အစိုးရမွေပးအပ္တဲ့ Australia Awards Scholarships ေခၚယူေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာက အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေပၚထြက္လာဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕အရည္ အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ေပးအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ AAS က ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း Annually ေပးတဲ့ Full ပညာသင္ဆုျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ကေန ဧပရယ္ ၃၀ ရက္အထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ မာစတာတန္းနဲ႔ PhD အတြက္ေပးေပမယ့္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ Master တန္းပဲ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ Australia Awards Scholarsips ေလွ်ာက္ဖို႔တြက္ IELTS/TOEFL အမွတ္ရွိထားဖို႔မလိုပါဘူး။ ၾသစေၾတးလ်တကၠသိုလ္ ေတြရဲ႕ဝင္ခြင့္အတြက္ (IELTS 6.0 ကေန 6.5) ႐ွိဖို႔လိုပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴး ပါ၀င္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ IELTS မရွိထားပါက အဲ့ကာလအတြင္း ေျဖဆိုႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ (DEFT က စာေမးပြဲေၾကးေထာက္ပံ့ေပးပါမယ္)။ ပညာသင္ဆုရသြားတဲ့ခါ အဂၤလိပ္စာ အားနည္းေနေသးတဲ့သူေတြအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားတြက္ ၁၂ လ ထိသင္တန္းေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္တဲ့ ဒီေနရာမွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ အြန္လုိင္းကေန ေလွ်ာက္ထားပါက ဒီေနရာမွာ ဝင္ေရာက္ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါတယ္။ (၃) ၿဗိတိန္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေပးအပ္မည့္ Chevening Scholarships Chevening Scholarships သည္ ၿဗိတိန္အစိုးရ၏ နိုင္ငံတကာ မွေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေခၚယူတဲ့ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါတယ္။ ရွီးဗနင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာအႀကီးမားဆံုးပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာ ဘြဲ႕လြန္ပညာေတြဆက္လက္သင္ၾကားဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာလူမ်ိဳး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ကိုေပးအပ္ေနတဲ့အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္ တကၠသိုလ္ေတြ၊ အျခား ကၽြမ္းက်င္ ပညာသင္ၾကားေရးအဖြဲ႕အစည္းဌာနေတြမွာ တစ္ႏွစ္တာမဟာဘြဲ႕ေတြ တက္ေရာက္သင္ၾကားရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရွီးဗနင္းပညာသင္ဆုေတြကိုခ်ီးျမႇင့္လ်က္ရိွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပညာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒအပါအ၀င္ ဥပေဒ၊ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစရွိတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြမွာ မဟာဘြဲ႕ရယူဖို႔အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ သံ႐ံုးမွ လက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုမွာ ၿဗိတိန္ ျပည္ဝင္ခြင့္၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ အသြားအျပန္ ေလယာဥ္ လက္မွတ္၊ (တစ္ႏွစ္တြင္ ေပါင္ ၁၃,၀၀၀ ထက္ မပိုေသာ) ေက်ာင္းလခအားလံုး၊ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြနဲ႔ အသံုးစရိတ္ေတြ ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းလခတစ္ႏွစ္လွ်င္ ေပါင္ ၁၃,၀၀၀ ထက္ပိုေသာ သင္တန္းကို တက္ေရာက္လိုပါကပညာသင္စရိတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေလွ်ာက္ထား သူေတြကိုယ္တိုင္ ကုန္က်ခံရမွာျဖစ္ၿပီး ပညာေတာ္သင္ဆုေတြမွာ မီွခို သူေတြအတြက္ စရိတ္ပါဝင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားသူေတြဟာ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားစြမ္းရည္ အနိမ့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္ အဆင့္ရရွိရမွာျဖစ္ၿပီး ရွီးဗနင္းပညာေတာ္သင္ဆုေလွ်ာက္ထားဖို႔ အဂၤလိပ္စာ အနိမ့္ဆံုးလုိအပ္ခ်က္မွာ IELTS 6.5, IBT TOEFL 79 (သို႔မဟုတ္) ၎တို႔နဲ႔ ညီမွ်တဲ့ အဂၤလိပ္စာကြၽမ္းက်င္မႈ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ကို ဒီေနရာမွာ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ (၄) အေမရိကန္ႏိုင္ငံကေနေပးအပ္တဲ့ Fulbright ပညာသင္ဆု Fulbright Foreign Student Scholarship Program, Fulbright Foreign Language Teaching Assistant နဲ႔ Humphrey Fellowship အတြက္ ပညာသင္ဆုေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုေတြကို ႏွစ္စဥ္ဧၿပီလမွာ ေခၚယူတာျဖစ္ပါတယ္။ Fulbright Foreign Student Scholarship Program ဟာ အေမရိ ကန္ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွာ မဟာဘြဲ႕တက္ေရာက္ ႏိုင္မယ့္ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္အားလံုးကို စဥ္းစားေပးမွာျဖစ္သလို ျမန္မာျပည္မွာမဟာဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ပါတယ္။ မိမိတက္ေရာက္လိုတဲ့ ဘာသာရပ္အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အေျခခံဘြဲ႕ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရွိရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Program မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ဆရာ၊ ဆရာမေတြအတြက္ သင္ၾကားမႈစြမ္းရည္၊ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လူေနမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ မ်ားကို ဗဟုသုတရေစဖို႔အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ၉ လ ေလ့လာခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္ရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Hubert H.Humphrey Fellowship ဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုမွာ တစ္ႏွွစ္တာပညာသင္ၾကားခြင့္ရမယ့္ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာရပ္အားလံုးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္ လုပ္သက္အနည္းဆံုး ၅ ႏွစ္ ရွိတဲ့သူေတြသာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာ၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအႀကီးအကဲခြင့္ျပဳခ်က္ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖူးလ္ဘ႐ိုက္ပညာေတာ္သင္ အစီအစဥ္ေတြထဲကတစ္ခုကုိ ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုအေၾကာင္းအရာေတြကို Rangoon USECA@state.gov ကုိ အီးေမးလ္ပုိ႔ၿပီးေတာ့လည္း ေတာင္းယူ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး အေမရိကန္သံ႐ံုးကေနလည္း သိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ source: internet

Tuesday, 04 December 2018 15:45

ဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ပညာသင္ဆုမ်ားေခၚယူ

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ပညာသင္ၾကားလုိတဲ့ ဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ပညာသင္ဆုေတြ ေခၚယူေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြက္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ဘြဲ႔ႀကဳိေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ပညာသင္ဆု (UGRAD)၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ပညာသင္ဆု (SEAYLP) နဲ႔ ျမန္မာလူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ပညာသင္ဆု (MYLP) တို႔ကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ “႐ုိး႐ုိးသားသားေျပာရရင္ ဒီ SEAYLP ပညာေတာ္သင္ အစီအစဥ္ဟာ အေမရိကမွာေနခဲ့ရတာေတြ၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေနရာေတြကုိ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ရတာေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ပုိမုိ တုိးတက္ လာခဲ့ တာေတြကေန ေသခ်ာေပါက္ ဘဝအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစတဲ့ အစီအစဥ္ပါ။ ဒီပညာေတာ္သင္အစီအစဥ္က ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ အကုန္လုံးဟာ အရမ္းခင္မင္ဖုိ႔ေကာင္းၿပီး ထက္ျမက္တဲ့ အစြမ္းအစေတြရွိသလုိ သူတုိ႔ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းေတြကုိ ျပန္ၿပီး အလုပ္အေကြ်းျပဳခ်င္ၾကတယ္ဆုိ တာ လုံးဝ သံသယမရွိဘူး။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ဘယ္လုိလူငယ္ေတြမဆုိ ေလွ်ာက္ထားၾကဖုိ႔တုိက္တြန္းပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူေတြလည္း အုပ္ထိန္းသူအျဖစ္ SEAYLP နဲ႔ MYLP ပညာေတာ္သင္ အစီအစဥ္မွာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္” လုိ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ပညာေတာ္သင္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ပညာေတာ္သင္ အစီအစဥ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ ဒီအစီအစဥ္မွာပါဝင္ၾကမယ့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြဟာ သူတုိ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ ကူညီပံ့ပုိးမႈနဲ႔အတူ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ေတြနဲ႔ လူငယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈစြမ္းရည္ေတြကို တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာေတြကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီေနရာ ကေန တစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုအေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို RangoonUSECA@state.gov သို႔ ေမးလ္ပို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ source: internet

Friday, 16 November 2018 09:44

Korea မွာ Scholarship ရခ်င္တာ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ

Scholarship နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာရရင္ Government Scholarship နဲ႔ ေက်ာင္းကေပးတဲ့ individual scholarship ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ Government က ေပးတာက တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္ undergraduate နဲ႔ graduate ဆိုၿပီး ၂ခါခြဲၿပီး ေခၚေလ့ရွိပါတယ္။ Government scholarship က living expenses ေပးတဲ့အတြက္ ပိုၿပီး အဆင္ေျပပါတယ္။ ေက်ာင္းက ေပးတာေတြကလည္း ၁၀၀% ေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ အမွတ္သာေကာင္းထားရင္ ဘာမွေၾကာက္စရာမလိုပါဘူး။ Scholarship နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြကို study in korea ဆိုတဲ့ website မွာ ဝင္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ သံရံုးကလည္း ေခၚၿပီဆိုတာနဲ႔ ေၾကညာေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဘာေတြျပင္ဆင္ရမလဲဆိုေတာ့ အေပၚကေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း ေက်ာင္းတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ေပးရတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြက မတူပါဘူး။ အဓိကက ဆယ္တန္းအမွတ္စာရင္း ေအာင္လက္မွတ္ရယ္၊ တကၠသိုလ္အမွတ္စာရင္း GPA ရယ္ ေအာင္လက္မွတ္ရယ္။ အဓိကေရးရမွာက Myself နဲ႔ Studyplan ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ study plan ကိုၾကည့္ၿပီး ဝင္ခြင့္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးသလို အေရးအသားေတြကိုလည္း ၾကည့္ၿပီး ေလ့လာပါေသးတယ္။ Study plan ကို ေသခ်ာပိုင္ပိုုင္ႏိုင္ႏိုင္ေရးမွ အဆင္ေျပမွာပါ။ နမူနာေတြလည္း ရွာၿပီးေလ့လာလို႔ရပါတယ္ ေနာက္တစ္ခု ကိုယ့္ရဲ႕ target ဟာ ေသခ်ာျပတ္သားဖို႔လိုပါတယ္။ ဘယ္ေမဂ်ာကို သင္ယူမွာလဲ ဘယ္လိုျပန္အသံုးခ်မွာလဲ ဘယ္ေနရာမွာ အသံုးခ်မွာလဲဆိုတာ ေသခ်ာေတြးဖို႔လို႔ပါတယ္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ကိုယ္သင္ယူမဲ့ ေမဂ်ာရဲ႕ အေျခခံေလာက္ေတာ့ ပိုင္ထားဖို႔လိုပါတယ္။ အေရးႀကီးတာထက္ အေရးႀကီးဆံုးက language skill ပါ။ အားလံုးသိၾကတဲ့ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ Topik level ေကာင္းေနမွ အဆင္ေျပမွာပါ။  3 or 4 နဲ႔က နည္းနည္း ခက္ခဲပါတယ္၊ အနည္းဆံုး 5 or 6 ေလာက္မွ သူမ်ားေတြနဲ႔ ယွဥ္တဲ့အခါ ေနရာရသလိုစကားေျပာႏိုင္ဖို႔လည္း အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ေမးလာသမွ် ေမးခြန္းတိုင္းကို ခ်က္က်လက္က်ေျဖႏိုင္ဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ သူတို႔ လူမ်ိဳးနဲ႔ ယွဥ္ၿပီး တြက္ကပ္ေျပာႏိုင္မွ ေတာ္ကာက်ပါမယ္။ ဘာသာစကားကို ပိုင္ႏိုင္ၿပီလို႔ထင္တဲ့ အခ်ိန္မွ စိတ္ဆံုးျဖတ္လာတာ ပိုေကာင္းပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရင္းနဲ႔ ေက်ာင္းတက္မယ္ ? ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြးၾကမွာပါ။ မလြယ္ပါဘူး အလုပ္လုပ္ရင္းနဲ႔ ေက်ာင္းတက္ဖို႔ဟာ ဒီမွာ တကယ္မလြယ္တဲ့အလုပ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ေနရာေပါေပမဲ့ ရွာရတာ ထင္သေလာက္မလြယ္ပါဘူးForeigner ဆို ေတာ္ရံုေနရာမေပးခ်င္ၾကပါဘူး။ အဲတာေၾကာင့္မို႔ အလုပ္လုပ္ရင္း ေက်ာင္းတက္မယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ စာရြက္စာတမ္းေတြ ျပင္ဆင္တဲ့အခါမွာ ေသခ်ာမသိလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းအေၾကာင္းေတြ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေတြ ေလ့လာတာပဲျဖစ္ျဖစ္ @GunHong မွာ စံုစမ္းလို႔ရပါတယ္။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ကအစ ဒီဘက္ကိုေရာက္တဲ့အထိ အကုန္ လိုေလေသးမရွိ ေသခ်ာ ကူညီေပးပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုက Do yourself ကိုယ္တိုင္ေလ့လာ စံုစမ္းပါ။ Internet ဒီေလာက္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ search box ေတြ မ်ားတဲ့ေခတ္မွာ သိခ်င္တာ ရွိရင္ ကိုယ္တိုင္႐ိုက္ရွာပါ။ အနည္းဆံုးေတာ့ goggle ေတာ့ လူတိုင္းေခါက္တတ္ပါတယ္။ ရွာပါ လိုအပ္မယ္ထင္တာေတြကို ရွာေဖြၿပီး ေလ့လာပါ။ ေနရာတိုင္းပါ သူမ်ားကို အားကိုးလို႔ အဆင္မေျပပါဘူးရယ္။ အနည္းဆံုးေတာ့ ကိုယ့္အားကိုယ္မကိုးႏိုင္ေသးသေရြ႕ အိမ္ထဲမွာေနတာပဲ အေကာင္းဆံုးပါ။ ပညာေရးလမ္းညႊန္website တြင္ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးသတင္းမ်ား၊ အခမဲ့ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပညာသင္ဆုမ်ား၊ ပညာေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ခြင္၀င္ရန္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ား စသည္တို႔ပါ၀င္ပါတယ္ေနာ္...။ source: all about myanmar fb