News

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး၊ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ျဖစ္ေရးႀကိဳးပမ္း

ကမ႓ာ့အဆင့္တကၠသိုလ္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏အႀကီးမားဆုံး အထင္ကရ တကၠသိုလ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က အဆင့္ ၈၇၀၀ တြင္ ရပ္တည္ေနသည္ဟု သိရေပရာ မိမိတို႔နိုင္ငံ၏ ပညာေရးအဆင့္အတန္းကို အရွိအတိုင္းသိျမင္ကာ အဆမ်ားစြာ႐ုန္းကန္အားထုတ္ရန္ လိုအပ္သည္ကိုအားလုံးသတိမူသင့္ၿပီျဖစ္ေပ၏။

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံတစ္ခု၏ အေနအထားအရ 1 to10 အဆင့္မ်ိဳး၌ ရပ္တည္ ရန္မျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း အဆင့္ ၈၇ဝဝ ေက်ာ္ဆိုသည္ကေတာ့ အလြန္ႀကီး မားေသာ ေနာက္က်က်န္ခဲ့သည့္ပမာဏ ျဖစ္ေပ၏။

တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္း အတာအရ တကၠသိုလ္အေရအတြက္ သိန္းခ်ီရွိနိုင္ေပရာ ယင္းပမာဏႏွင့္ ယွဥ္၍ ၈၇ဝဝ ေက်ာ္မၽွသာဟု အေကာင္းဘက္မွ ရႈျမင္သင့္ေသာ အေျခအ ေနမ်ိဳးမဟုတ္သည္ကိုလည္း အားလုံးေတြးဆလက္ခံရမည္ျဖစ္ေပသည္။

အေၾကာင္းမူ အေရွ႕ေတာင္အာရွအသိုက္အဝန္းအတူတူ ျဖစ္ေသာ၊ ကၽြန္းနိုင္ငံမၽွသာျဖစ္သည့္ စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ ကမၻာ့တကၠသိုလ္အဆင့္က ၂၂ ျဖစ္ေပရာ နိုင္ငံအရြယ္အစား၊ တည္ေနရာဆိုသည္ထက္ က်င့္သုံးသည့္ စနစ္မ်ားႏွင့္အစိုးရအပါအဝင္ နိုင္ငံသားအားလုံး၏ ညီညြတ္စြာအားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈကိုသာ ခ်ိန္ထိုးသုံးသပ္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

အထူးသျဖင့္မူ စင္ကာပူနိုင္ငံစတင္တည္ေဆာက္ေရးကာလ၌ ျမန္မာ နိုင္ငံသို႔လာေရာက္ကာ စံနမူနာထား၍ေလ့လာျခင္းျပဳရသည့္ သမိုင္းေၾကာင္း ရွိခဲ့ဖူးၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဆိုသည္မွာလည္း အာရွတြင္အေကာင္းဆုံး တကၠသိုလ္ဟု အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရဖူးသည္ျဖစ္ရာ ထိုသို႔ရွိခဲ့ပါလ်က္ အနိမ့္ ဆုံးအဆင့္သို႔ ထိုးက်သြားခဲ့ရျခင္းက အလြန္ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။

ယင္းအတြက္လည္း မျဖစ္နိုင္သည္ကို အားထုတ္ရျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ ခဲ့ဖူး၊ ရွိခဲ့ဖူးသည့္ ေရခံေျမခံအရ၊ ႂကြယ္ဝၿပီးသားျဖစ္ေသာ သက္ရွိ၊ သက္မဲ့ သယံဇာတတို႔အရ ထိုက္တန္သည္ကို ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရန္လို ျခင္းသာျဖစ္သည္ကိုႏွလုံးသြင္းၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။

လတ္တေလာတြင္လည္း နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အစိုးရ တို႔ကိုယ္တိုင္ နိုင္ငံ၏ပညာေရးနိမ့္က်မႈကို ေျခေျချမစ္ျမစ္သိရွိၿပီးျဖစ္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ရန္လည္းစတင္ေနၿပီျဖစ္ရာ ဤသို႔အရွိတရား ကိုသိျမင္ျခင္းက ေကာင္းမြန္ေသာလကၡဏာပင္ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ျဖစ္ေပရာ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားတို႔အေနႏွင့္ လည္း မိမိတို႔နိုင္ငံ၏ အေပၚယံ အရိပ္အေယာင္တို႔အရ လိုရာခရီးေရာက္ ေနၿပီဟု ယူဆစီးေမ်ာမေနၾကဘဲ စင္စစ္မူ ႏြားေျခရာခြက္အား ပင္လယ္ အသြင္ကူးခတ္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု မႁခြင္းမခ်န္ရွုျမင္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလမ္းသို႔ ေအာက္ေျခမွစကာ ညီညြတ္စြာအတူ ေလၽွာက္လွမ္းအား ထုတ္ရန္လိုၿပီျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

source: democracy

Read times
Rate this item
(1 Vote)