Tips

တကၠသိုလ္မ်ား ဝင္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆံုးရမွတ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ (နွစ္တာကာလမွ တကၠသိုလ္မ်ား ဝင္ခြင့္အတြက္ အနည္းဆံုးစုစုေပါင္း ရမွတ္လိုအပ္ခ်က္စာရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ား ဝင္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆံုးမွတ္ကို ေအာက္တြင္ၾကည္ရႈ႕ နိုင္ပါတယ္။

 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသုိလ္မ်ား ၀င္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္

 

၁ ေဆးတကၠသုိလ္ ၂ သြားဘက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ ၃ ေဆး၀ါးတကၠသုိလ္ ၄ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ ၅ သူနာျပဳတကၠသုိလ္ ၆ အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသုိလ္ ၇ တုိင္းရင္းေဆးတကၠသုိလ္ ၈ "ျမန္မာႏုိင္ငံေရေၾကာင္း တကၠသုိလ္" ၉ ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသုိလ္

Loading...

 

 စီးပြားေရး တကၠသုိလ္မ်ား ၀င္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္

 

၁ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္) ၂ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ (မုံရြာ) ၃ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ (မိတၳီလာ) ၄ စီးပြားေရး တကၠသုိလ္ (လိႈင္)

Loading...

 

ပညာေရးတကၠသုိလ္မ်ား ၀င္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္


Loading...

 

နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ား ၀င္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္


Loading...

 

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္မ်ား ၀င္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္


Loading...

 

ဝိဇၨာသိပၸံ (ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသုိလ္ အဓိ္ကဘာသာရပ္အလုိက္ ၀င္ခြင့္ျပဳ အနိမ့္ဆုံးအမွတ္)


Loading...

 

ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္ အဓိက ဘာသာရပ္အလုိက္ ၀င္ခြင့္အနိမ့္ဆုံးအမွတ္


Loading...

 

edge.com.mm

 

Read times
Rate this item
(9 votes)