News

ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚၿပီဗ်ိဳ႕

 
၂။ ပညာေရးေကာလိပ္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားကို သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္ေနထိုင္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
 
၃။ သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလ်ွာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္  ျပည့္စံုရပါမည္။
 
  (က) ေလ်ွာက္ထားလိုသူသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရပါမည္။
 
  (ခ) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္။
      (အမွတ္စာရင္း ပူးတြဲ တင္ျပရမည္။)
 
  (ဂ) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ရက္တြင္ အသက္ (၂၂) ထက္မႀကီးသူျဖစ္ရမည္။
 
  (ဃ) မည္သည့္ ပညာေရးေကာလိပ္တြင္မဆို တက္ေရာက္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
 
  (င)  သင္တန္းတက္ေရာက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း အျခားသင္တန္းတစ္ခုခု တက္ေရာက္ေနသူမျဖစ္ရပါ။
 
၄။ (က) သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို မိမိတို႔ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးေကာလိပ္ တစ္ေက်ာင္းတည္း တြင္သာ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္မီ ေလ်ွာက္ထားရမည္။
 
  (ခ) ေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ထက္ေနာက္မက်ေစဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးေကာလိပ္တစ္ေက်ာင္းတည္းသို႔သာ ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန (သို႔မဟုတ္) ဦးစီးဌာနသို႔ တုိက္ရိုက္ေလ်ွာက္ထားျခင္းမျပဳရ။
 
(ဂ) အခ်က္အလက္မျပည့္စုံေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ မမွန္မကန္ျဖည့္စြက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ ပညာေရးေကာလိပ္တစ္ေက်ာင္းထက္ ပိုေလွ်ာက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီမေရာက္ေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။
 
(ဃ) ေလွ်ာက္ထားသူသည္ သင္တန္း၀င္ခြင့္သတ္မွတ္ပံုစံအတုိင္း ကိုယ္တုိင္ေရးသား ျဖည့္သြင္းလက္မွတ္ ေရးထိုးရပါမည္။
 
(င) ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲရမွတ္ စာရင္းမိတၱဴ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴႏွင့္ ေျခာက္လအတြင္း ရိုက္ကူးထားသည့္ ပတ္စ္ပို႕အရြယ္ ဓာတ္ပုံ ၂ပုံ ပူးတြဲတင္ျပရမည္။
 
၅။ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
 
(က) ကခ်င္ျပည္နယ္     -   ျမစ္ႀကီးနားပညာေရးေကာလိပ္
 
(ခ) ကယားျပည္နယ္    -   လိြဳင္ေကာ္ပညာေရးေကာလိပ္
 
(ဂ) ကရင္ျပည္နယ္      -  ဘားအံပညာေရးေကာလိပ္
 
(ဃ) ခ်င္းျပည္နယ္   -     ဟားခါးပညာေရးေကာလိပ္
 
(င) စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး  -  စစ္ကိုင္းပညာေရးေကာလိပ္၊ မုံရြာပညာေရးေကာလိပ္
 
(စ) တနသၤာရီတုိင္းေသႀကီး   -  ထား၀ယ္ပညာေရးေကာလိပ္
 
(ဆ) ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး  -  ေတာင္ငူပညာေရးေကာလိပ္၊ ျပည္ၿမိဳ႕ပညာေရးေကာလိပ္
 
(ဇ) မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး  -  မေကြးပညာေရးေကာလိပ္၊ ပခုကၠဴပညာေရးေကာလိပ္
 
(စ်) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး   -  မႏၱေလးပညာေရးေကာလိပ္၊ မိတၳီလာပညာေရးေကာလိပ္
 
(ည) မြန္ျပည္နယ္    -    ေမာ္လၿမိဳင္ပညာေရးေကာလိပ္
 
(ဋ) ရခိုင္ျပည္နယ္     -   ေက်ာက္ျဖဴပညာေရးေကာလိပ္
 
(ဌ) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး  -  ရန္ကင္းပညာေရးေကာလိပ္၊ သဃၤန္းကြ်န္းပညာေရးေကာလိပ္၊ လွည္းကူးပညာေရးေကာလိပ္
 
(ဍ) ရွမ္းျပည္နယ္     -   ေတာင္ႀကီးပညာေရးေကာလိပ္၊ လားရိႈးပညာေရးေကာလိပ္၊ က်ိဳင္းတုံပညာေရးေကာလိပ္
 
(ဎ) ဧရာ၀တုိင္းေဒသႀကီး   -  ပုသိမ္ပညာေရးေကာလိပ္၊ ေျမာင္းျမပညာေရးေကာလိပ္၊ ဘုိးကေလးပညာေရးေကာလိပ္
 
၆။ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၿပီး ပညာေရးေကာလိပ္၀င္ခြင့္ ေလ်ွာက္ထားသူမ်ားသည္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဦးစီးဌာန၊ ဆရာအတတ္ပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနသို႕ တုိက္ရိုက္ေပးပို႕ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
၇။ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ရမွတ္ႀကီးငယ္စဥ္ဇယားျဖင့္ ပညာေရးေကာလိပ္အသီးသီးတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူမ်ားစာရင္းကို သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။
 
၈။ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္အတြင္း သက္ဆုိင္ရာ ပညာေရးေကာလိပ္သို႕ သတင္းပို႕ရမည္။
 
၉။ သတင္းပို႕သည့္အခ်ိန္တြင္ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ (မူရင္း) အမွတ္စာရင္း (မူရင္း) ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (မူရင္း) မ်ား ယူေဆာင္လာရမည္။
 
၁၀။ ပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္းသားလက္ခံေရးအဖြဲ႕က လူေတြ႕စစ္ေဆးပါမည္။
 
၁၁။ သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ပါက ဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာလက္မွတ္ (Diploma in Teacher Education) ခ်ီးျမွင့္ၿပီး ဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာရသူမ်ားကို မူလတန္းအျဖစ္ ခန္႕ထားမည့္ျဖစ္ပါသည္။
 

မိမိတို႔ တက္ေရာက္လုိသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြလိုပါက ဒီ Link မွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးလမ္းညႊန္ website တြင္ ပါ၀င္ေသာ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းမ်ားScholarshipKnowledge မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။

 
source: myanmar alinn
Read times
Rate this item
(4 votes)