ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲစာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္သက္ဆုုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

Published in News

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ကခ်င္ျပည္နယ္) ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

Published in News

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ အပုိင္းမ်ား ခြဲၿပီး 

ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္

 

Published in News

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ သက္ဆုုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

Published in News

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ အပုိင္းမ်ား ခြဲ၍ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္

 

Published in News

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ 

ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 

Published in News