၁။ ကိုရီးယားနိုင္ငံအစိုးရ၏ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ (Korea Government Scholarship Program - KGSP) ျဖင့္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ကိုရီးယားတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္

Published in International