အေမရိကန္ႏုိင္ငံ University of Chicago Harris School of Public Policy တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာဆုိင္ရာ မဟာဘဲြ႕သင္တန္းတက္ေရာက္ ခြင့္ရရွိႏုိင္မည့္ ပညာသင္ဆုအစီ အစဥ္ ျဖစ္သည္။

Published in International

Asian Development Bank-Japan Scholarship Program (ADB-JSP) ကေန ADB အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေတြကို Postgraduate (Masters, PhD) အတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္ေနပါသည္။

Published in International

၁။ ကိုရီးယားနိုင္ငံအစိုးရ၏ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ (Korea Government Scholarship Program - KGSP) ျဖင့္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ကိုရီးယားတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္

Published in International
Page 1 of 2