ေနျပည္ေတာ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

စာစစစ္ဌာနမ်ား စုစုေပါင္း (၄၂)ခုတုိ႔၏

 ေအာင္စာရင္းကုိ ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္

သက္ဆုုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

Published in News