Education

Friday, 26 April 2019 17:26

“အိႏၵိယႏုိင္ငံ AMITY University (Online) မွ ေပးအပ္မည့္ Bachelor of Arts Tourism (Administration)ဘြဲ႔စတင္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ၿပီ”

အိႏၵိယႏုိင္ငံ AMITY University (Online) မွ ေပးအပ္မယ့္ Bachelor of Arts (Tourism Administration) တက္ေရာက္လုိသူမ်ား စတင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္ည။   သင္တန္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ Tourism Development ပုိင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္၀င္စားသူေတြနဲ႔ Tourism Sector ကုိျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ တက္ေရာက္လုိသူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ သင္တန္းကာလ ၃ ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္သည္။   First Semester နဲ႔ Second Semester ကုိသင္ၾကားၿပီး ျပည္ပသုိ႔ေက်ာင္း Transfer နဲ႔ တတ္ေရာက္လုိသူမ်ားအတြက္လည္း ကမၻာအႏွံ႔မွာရွိတဲ့ AMITY Campus ျဖစ္ေသာ India, Singapore,Dubai, China, USA, UK အစရွိသည္တုိ႔မွာ ဘာသာရပ္ကင္းလြတ္ခြင့္ျဖင့္လည္း တတ္ေရာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။   အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက AMITY ( University- online) Myanmar Center - F.A.M.E ( Education ) အမွတ္ (၁၂၄ ၊၁-ဘီ၊၂၁ လမ္း၊လသာၿမိဳ႕နယ္) ဖုန္း- ၀၉-၇၇၇၉၃၁၄၆၈ ကိုဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။   Source: Internet Journal

Friday, 26 April 2019 15:19

“ဂ်ပန္စာအခမဲ့သင္ယူႏိုင္မယ့္အခြင့္အေရး”

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၆ ရက္တြင္ N5 တန္းခြဲသစ္ (Basic) ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား ေအာက္ပါလင့္သို႔ဝင္၍ အျမန္ဆံုး ေလွ်ာက္ထားၾကပါရန္တိုက္တြင္းအပ္ပါသည္။ https://forms.gle/3eHpHd5GGzBLFwqT6 **သင္တန္းမွေထာက္ပံ့ေပးမည့္အရာမ်ား** -ဂ်ပန္စာႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္ခန္းစာမ်ားကို အခမဲ႔သင္ၾကားေပးျခင္း။ -နယ္မွလာေသာ သင္တန္းသူမ်ားအတြက္ ေရ၊မီး အျပည့္အစံုျဖင့္ အခမဲ့အေဆာင္မ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း။ -သင္တန္းတက္ေနခ်ိန္ကာလအတြင္း တရားဝင္လုိင္စင္ရေအးဂ်င့္သို႔ လမ္းၫႊန္မိတ္ဆက္ေပးျပီး ဂ်ပန္အလုပ္အင္တာဗ်ဴးမ်ား ေျဖခြင့္ရပါမည္။ -အလုပ္အင္တာဗ်ဴးေအာင္သူမ်ားမွာ သင္တန္းျပီးဆံုးသည့္တိုင္ေအာင္ တက္ေရာက္မွသာ ဂ်ပန္သို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ -(၄)လပိုင္း၊ 30 ရက္တြင္ သင္တန္းဝင္ခြင့္အင္တာဗ်ဴးရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ -ဂ်ပန္စာ N5, N4, N3 တက္ျပီးသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ -ဂ်ပန္စာတက္ထားသူမ်ားအတြက္ သင္တန္းကာလကို ညွိႏိႈင္းေပးပါသည္။   **သင္တန္းခ်ိန္** - မနက္ ၈:၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅:၀၀ နာရီ (စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား သင္တန္းပိတ္ပါသည္။)   **သင္တန္းကာလ** - ၁၀ လ မွ ၁ႏွစ္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ကုိက္ညီသူျဖစ္ရပါမည္။ ၁။ သင္တန္းသူ မိန္းကေလးမ်ားသာ ၂။ အသက္ ၁၈ မွ ၂၆ ႏွစ္အတြင္း (ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း လံုးဝ မလိုအပ္ပါ။) ၃။ ပညာအရည္အခ်င္းမွာ အနည္းဆံုး တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူ ၄။ ဂ်ပန္စာ သင္ၾကားရန္ စိတ္အားထက္သန္၍ သင္တန္းကာလျပီးဆံုးသည္႔တိိုင္ေအာင္ တက္ေရာက္ နုိင္သူျဖစ္ရပါမည္။ ၅။ တက္တူးထုိးထားသူမျဖစ္ရ။   **JLPT N3 (or) NAT-Test N3 ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ပါကအသက္ ၂၉ ႏွစ္အထိလက္ခံပါသည္။** စိတ္ဝင္စားသူမ်ား နာမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ပို႔ထားႏိုင္ပါသည္။ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။   အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ ဖုန္း ၀၉-၉၅၂၃၉၈၉၄၃၊ ၀၉-၈၉၅၂၀၁၃၉၀ **ဂ်ပန္စာသင္တန္းအတြက္ေက်ာင္းသူေခၚယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ

Friday, 26 April 2019 13:24

"၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ဒဂုံတကၠသိုလ္ အေဝးသင္ သင္တန္း ယေန႔ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာစာစဥ္မ်ား"

-ပထမႏွစ္ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာ စာစဥ္မ်ား… သခ်ၤာ ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ -ဒုတိယႏွစ္ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာ စာစဥ္မ်ား…. သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ ဥပေဒပညာ ၊ စီးပြားေရးပညာ -တတိယႏွစ္ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာ စာစဥ္မ်ာ... သခ်ၤာ ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ စီးပြားေရး ၊ သခ်ၤာ ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ ဥပေဒပညာ ၊ စီးပြားေရးပညာ -တတိယႏွစ္ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာ စာစဥ္မ်ာ... သခ်ၤာ ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ စီးပြားေရး ၊ စိတ္ပညာ ၊ ဒႆနိက ၊ ပထဝီဝင္ ၊ ဥပေဒပညာ -စတုတၳႏွစ္ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာ စာစဥ္မ်ား... သခ်ၤာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ ပထဝီဝင္ ၊ သမိုင္း ၊ ဒႆနိကေဗဒ၊ ဥပေဒပညာ စသည့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ား ယေန႔(၂၆-၄-၂၀၁၉) မွစ၍ Assignments (စာစဥ္မ်ား) ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။   Assignments ကို ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားျဖစ္ေစ၊ ခ်လန္ပါမွသာ ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး နံနက္ (၉) နာရီခြဲမွ မြန္းလႊဲ (၂) နာရီခြဲ အထိထုတ္ယူနိုင္ပါသည္။ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘာသာရပ္မွလြဲ၍ အျခား မည္သည့္ဘာသာရပ္မွ ထုတ္ယူ၍မရေသးေၾကာင္းသိရပါသည္။   ** စေန တနဂၤေႏြ နဲ႕ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ေတြမွာ အဆိုင္းမန္႔ ထုတ္လို႔မရပါ။**  (ဒဂံုတကၠသိုလ္)

Friday, 26 April 2019 11:17

“အေျခခံသံတမန္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားထပ္မံေရာင္းခ်ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း”

အ​ေျခခံသံတမန္ေရးရာကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၄၂/၂၀၁၉)အတြက္ ​ေရာင္​းခ်ရန္​ သတ္​မွတ္​ထားသည္​့ ​သင္တန္း​ေ​​လ်ွာက္​လႊာအ​ေရအတြက္​ ​ေက်ာ္​လြန္​သြားၿပီ ျဖစ္​ပါ၍ ​ေလ်ွာက္​လႊာမ်ားကို ထပ္​မံ​ေရာင္​းခ်​ေတာ့မည္​ မဟုတ္​ပါ​ေၾကာင္​း အသိ​ေပးအပ္​ပါသည္​။   သင္​တန္​း​ေလ်ွာက္​လႊာ ဝယ္​ယူထားၿပီးသူမ်ားအ​ေနျဖင္​့ ​လိုအပ္​သည္​့ အခ်က္​အလက္၊ စာရြက္​စာတမ္​း အျပည္​့အစံုႏွင္​့တကြ ၃.၅.၂၀၁၉ ရက္​​ေန႔ ​ေနာက္​ဆံုးထား၍ ​လာ​ေရာက္​ ​ေလ်ွာက္​လႊာတင္​​သြင္​းႏိုင္​ပါ​​​သည္​။   မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးနွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန

Friday, 26 April 2019 10:40

“လူငယ္မ်ားအလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ေလ့က်င့္ျပဳစုေမြးထုတ္ေရးစီမံကိန္း (Equipping Youth for Employment-EYE) သင္တန္းသား/သူမ်ားေခၚယူျခင္း “

၁။ (Equipping Youth for Employment-EYE)အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ရြာမ (ရန္ကုန္) ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကြၽမ္းက်င္မႈအေျချပဳ ကာလတို(၃)လ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္အေနျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ပါမည္။   ၂။ သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံရပါမည္။ (က) မူလတန္းေအာင္ျမင္ၿပီးအသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး(၄၀)ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္သူျဖစ္ရပါမည္။ (ခ) က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး သင္တန္းကာလၿပီးဆုံးေအာင္ တက္ေရာက္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။   ၃။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ ေအာက္ပါစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားပါရွိရပါမည္။ (က) သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာ(၁)ေစာင္။ (ခ) ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ မိတၱဴ(၁)ေစာင္။ (ဂ) လိုင္စင္ဓာတ္ပုံ(၃)ပုံ။ (ဃ) အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေက်း႐ြာ/ရပ္ကြက္/ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ။   ၄ ။၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၂၆)ရက္ေန႔မွစ၍ ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားရယူ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ (က) အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ေနျပည္ေတာ္) ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္-၀၉-၄၄၈၅၃၆၂၀၀၊ ၀၆၇-၄၀၁၄၂၅/၆ (ခ) အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(႐ြာမ) ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္-၁၉-၂၅၀၃၇၇၁၊ ၀၁-၆၄၁၆၉၆ (ဂ) အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(မႏၲေလး) ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉-၇၉၁၃၇၁၂၇၄၊ ၀၂-၅၁၅၂၁၉၂   **ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၆-၄-၂၀၁၉ရက္ေန႔မွ ၂၁-၄-၂၀၁၉ရက္ေန႔အထိ နံနက္ ၉ဝဝနာရီမွ ညေန ၄းဝဝနာရီအထိ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအသီးသီးတြင္ ရယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီးေနာက္ဆုံး တင္ရမည့္ရက္မွာ ၂၈-၄-၂၀၁၉ရက္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ **   ၅။သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အပိုဒ္(၄)ပါ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အခမဲ့ရယူႏိုင္သည့္အျပင္ www.mimuu.info နွင့္ https://bit.ly/2A3xiak တြင္လည္း (Download) လြယ္ကူစြာရယူနိုင္ပါသည္။ေလွ်ာက္လႊာအား ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္ၿပီး လိုအပ္ေသာ ပူးတြဲ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) eye.cbmsc@gmail.com သို႔ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါသည္။   ၆။ သင္တန္းကို က်ား/မ မေ႐ြး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး သင္တန္းတစ္ခုလွ်င္ သင္တန္းသား/သူ (၁၂)ဦး လက္ခံသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။   ၇။ သင္တန္းေၾကးမွာ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီးေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ သင္တန္း သား/ သူမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေနထိုင္ရန္ အေဆာင္စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ (နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန) Source: ေၾကးမံုသတင္စာ

Thursday, 25 April 2019 17:07

“ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ နယ္ေျမေက်ာ္ေက်ာင္းအပ္ လက္မခံရန္ညႊန္ၾကားထား”

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ နယ္ေျမေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္မႈ လက္မခံရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာၾကားပါသည္။   ေက်ာင္းနယ္ေျမ (School Catchment Area) အား ေက်ာင္းအလိုက္ သတ္မွတ္ထားၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ School Catchment Area ဧရိယာအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး နယ္ေျမေက်ာ္၍ လာေရာက္အပ္ႏွံေသာ ေက်ာင္းသူ /ေက်ာင္းသားမ်ားအား လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။   “ရန္ကုန္တိုင္းဆိုလည္း နယ္ေက်ာ္ေက်ာင္းအပ္ခြင့္ လုံးဝခြင့္မျပဳဘူး။ ဘယ္လို အဆက္အသြယ္ ရွိတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေလာက္ ပါ၀ါအာဏာ ရွိတဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္မေပးနဲ႔လို႔ ေျပာထားၿပီးသား” ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာၾကားပါသည္။   ထိုသို႔ School Catchment Area မ်ား သတ္မွတ္၍နယ္ေျမေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာအခ်ိဳး မညီမွ်မႈမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ စာသင္ခန္း အခ်ိဳးမွ်တမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ လာဘ္စားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။   “နယ္ေျမေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္လက္မခံနဲ႔လို႔ ေျပာထားၿပီးသား။ နယ္ေျမေက်ာ္ေတြကို လက္ခံတယ္ဆိုရင္ အဲဒါ အဂတိပဲေလ” ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားပါသည္။   နယ္ေျမေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္လက္မခံေစရန္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္းသည္ ယမန္ႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ၫႊန္ၾကားထဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုတင္းၾကပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။   “ပိုၿပီးေတာ့ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ လုပ္တာ ဒီႏွစ္မွစတာ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကလည္း တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းဧရိယာေတြမွာ လုပ္ေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္ကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းအျပင္ တစ္တိုင္းလုံးထဲက School Catchment Area သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း နယ္ေက်ာ္ ေက်ာင္းအပ္ခြင့္မေပးေတာ့ဘူး။ အပ္ထားတဲ့ သူေတြကေတာ့ ဆက္ေနေပါ့” ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာၾကားပါသည္။   ေက်ာင္းသူ /ေက်ာင္းသားမ်ားအား ၎တို႔ေနထိုင္ေသာ ရပ္ကြက္သန္းေခါင္းစာရင္းျဖင့္ တိုက္၍ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။   ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားသည္ ၎တို႔ သားသမီးမ်ားအား ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္မားေသာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ၍ ဝင္ခြင့္ရရွိရန္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။   အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္း အစီအစဥ္အား ေမလ ေနာက္ဆုံးအပတ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ဇြန္လတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။                        Source: Eleven Media Group

Thursday, 25 April 2019 15:11

“ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းသစ္ဖြင့္ခြင့္ရသူမ်ားကုိ ေမလတြင္ ေၾကညာမည္”

လာမည္​့ ပညာသင္​ႏွွစ္​(၂၀၁၉-၂၀) တြင္​ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းသစ္ ဖြင့္ခြင္​့​ေလ်ွာက္​ထားမႈမ်ားအနက္​ ဖြင္​့လွစ္​ခြင့္ရသူမ်ားစာရင္​းကို ​ေမလအတြင္​း ​ေၾကညာ​ေပးရန္​ လ်ာထားသည္​ဟု ရန္​ကုန္​တိုင္​း​ေဒသႀကီးပညာ​ေရးမွဴး႐ံုး တာ၀န္​ရွိသူတစ္​ဦးက ေျပာပါသည္​။   ကိုယ္​ပိုင္​​ေက်ာင္​းသစ္​ ဖြင္​့လွစ္ခြင္​့အျပင္​ သက္တမ္းတိုး ေလွ်ာက္ထားျခင္​းမ်ား၊ အတန္​းအဆင္​့ တိုး​ေလ်ွာက္​ထားျခင္​းမ်ားကိုလည္​း ​ေမလအတြင္​း ​ေၾကညာ​ေပးႏိုင္​ရန္​ ​ေဆာင္​႐ြက္​​ေနသည္​ဟု ၎ကဆိုပါသည္​။ ‘‘​ေက်ာင္​း​ေတြကို လိုက္​စစ္​တာ​ေတြၿပီးၿပီ။ ဒီဘက္​က စစ္​ထားတာ​ေတြကို အ​ေျခခံပညာဦး စီးဌာနဘက္​ကို တင္ျပထားတယ္။ ဦးစီးကစိစစ္​ၿပီး ခြင္​့ျပဳခ်က္​ရရင္ ​ ​​ေၾကညာ​ေပးမွာ’’ဟု ရန္​ကုန္​တိုင္​း​ေဒသႀကီး ပညာ​ေရးမွဴး ႐ံုးတာ၀န္​ရွိသူတစ္​ဦးက ​ေျပာပါသည္​။   ၂၀၁၉ –၂၀ ပညာသင္ႏွစ္   ဇြန္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းအသစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ လိုသူမ်ား၊ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရထားၿပီး သက္တမ္းတိုး၊ အတန္းတိုး၊ ေက်ာင္းအဆင့္တိုး ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၈ ႏုိ၀င္ဘာ၌ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူခဲ့ပါသည္။   ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းသစ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က လုိက္လံစစ္ေဆးၿပီးေထာက္ ခံေၾကာင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္အေျခခံပညာဦးစီးဌာနထံတင္ျပကာ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ခ်ထားမည္​ ျဖစပ္​ပါသည္။   ခြင့္ျပဳခ်က္မက်ေသးမီ ​ေက်ာင္​းသားလက္ခံသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို စိစစ္ၾကပ္မတ္ရန္လည္​း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားသို႔ မတ္လ တတိယပတ္က ၫႊန္ၾကားထားပါသည္။   ပုဂၢလိကကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရန္ ၂၀၁၁ တြင္ ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္း မွတ္ပုံတင္ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းၿပီး  ၂၀၁၂ ဧၿပီအတြင္းကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္နည္း ဥပေဒကုိ ထပ္မံျပ႒ာန္းကာ ယင္းနည္း ဥပေဒအရ စမ္းသပ္တစ္ႏွစ္၊ ယာယီ ၂ ႏွစ္လုိင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးေနပါသည္။   ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ လက္မွတ္မရွိဘဲ တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ပါက သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေစရမည့္အျပင္ က်ပ္သံုးသိန္းထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္ဟု ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။   ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို ၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳၿပီး ၂၀၁၈- ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ ပုဂၢလိကကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း ၈၉၆ ​ေက်ာင္း ရွိ​ေနပါသည္။   Ref: 7Day Daily

Thursday, 25 April 2019 13:06

" စာေတာ္ခဲ့ဘူးတဲ့ ကြၽန္ေတာ္"

ကြၽန္ေတာ္ငယ္ငယ္က စာေတာ္တယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါသည္။ သူငယ္တန္းမွနဝမတန္းအထိ1 to 3အဆင့္အၿမဲဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေက်ာင္းစာေတြကိုအၿမဲ ႀကိဳးစားက်က္မွတ္ေနခဲ့သူပါ။ ဒီေတာ့ အဲ့ဒီကာလက စာေမးပြဲေတြမွာ အလြတ္က်က္နိုင္တဲ့ကြၽန္ေတာ္ကအတန္းတိုင္းမွာအဆင့္ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ စာေတာ္တဲ့အထဲပါေတာ့ အတန္းထဲမွာကြၽန္ေတာ္မ်က္ႏွာရခဲ့ပါတယ္။ဆရာ/မေတြရဲ႕မ်က္နွာရသလိုအခ်စ္ေတာ္လည္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဆရာ/မနားေနခန္းမွာ စာေတြသြားသြားေမးၿပီး အခ်ိန္ရွိသေရြ႕စာလုပ္ေနတဲ့ကြၽန္ေတာ့္မွာအေပါင္းအသင္းနည္းပါးခဲ့တယ္။ အရင္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ အဆင့္၁/၂/၃ရရင္စာေတာ္မယ္ဆိုရင္ အသက္ႀကီးလာရင္ ပညာတတ္ျကီးေတြျဖစ္လာလိမ့္မယ္ ေငြေတြခ်မ္းသာၾကလိမ့္မယ္ ဘဝမွာအၿမဲေအာင္ျမင္ၾကမယ္လို႔ ထင္ခဲ့မိတယ္... ဆရာဆရာမေတြကလည္းစာေတာ္သူသည္သာ စံျပ၊ စာေတာ္သူသည္သာ ဆရာဝန္ /အင္ဂ်င္နီယာေတြျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္ စာေတာ္တဲ့သူေတြသည္သာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနရလိမ့္မယ္ ဆိုၿပီးအၿမဲေျပာခဲ့ၾကတယ္... အဲ့ဒီေတာ့ကြၽန္ေတာ္စိတ္မွာကိုယ္ကိုကိုယ္ေအာင္ျမင္မယ္ထူးခြၽန္မယ္ႀကီးပြားခ်မ္းသာမယ္လို႔အၿမဲအထင္ေရာက္ေနခဲ့တယ္။စြဲစြဲၿမဲၿမဲယုံၾကည္ေနမိခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုဘဲ အမွတ္မေကာင္း အဆင့္မေကာင္းသူေတြဟာလည္း ငါတို႔ႀကီးလာရင္ လူရာဝင္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုၿပီးေတာ့လည္းသူတို႔စိတ္မွာ အေတြးရွိခဲ့ၾကဘူးတယ္.... အဆင့္ေကာင္းတဲ့ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဆရာ/မေတြရဲ႕မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။ေျပာရရင္လူရာဝင္ခဲ့တယ္ေပါ့။စာေတာ္တဲ့သူဆိုေပမဲ့လည္းမည္သည့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားအေပၚမွာမွနွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းလည္းမလုပ္ခဲ့ပါ။ ဒီလိုနဲ႔တစ္ခန္းထဲတက္၊တစ္ခုံထဲထိုင္ခဲ့ၾကတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြဟာဘဝခရီးလမ္းကိုယ္စီမွာကိုယ္လမ္းကိုဆက္ေလ်ာက္ကုန္ၾကဘီေပါ့ေလ။ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲလိုအခ်ိန္အခါသမယမ်ိဳးမွာငယ္ေပါင္းသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ျပန္ဆုံၾကေတာ့မမွတ္မိနိုင္ေလာက္ေအာင္ေျပာင္းလဲကုန္ၾကဘီေလ။ ခုခ်ိန္မွာသတိထားမိတာတခုက ငယ္ငယ္ကအဆင့္၁ဆိုတဲ့သူတိုင္းလည္း မခ်မ္းသာၾကသလို... အမွတ္ေကာင္းခဲ့တဲ့သူတိုင္းလည္း ဆရာဝန္မျဖစ္ခဲ့ၾကပါဘူး ဆရာမေတြရဲ႕မ်က္ႏွာသာေပးတာခံခဲ့ရတဲ့ သူတခ်ိဳ႕လည္း ေလာကဓံရဲ႕မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းကိုမခံရဘဲ အဆင္မေျပျဖစ္ေနၾကတဲ့သူေတြလည္းေတြ႕ေနရတယ္။(ဥပမာ-မူလတန္းျပေက်ာင္းဆရာေလးကြၽန္ေတာ္) ၉တန္းေတာင္မေအာင္တဲ့သူေတြက သိန္းကိုေသာင္းနဲ႔ခ်ီခ်မ္းသာေနၾကၿပီး... ႏွစ္စဥ္ပထမရခဲ့တဲ့သူတခ်ိဳ႕ကေတာ့ ရာထူးတစ္ခု ခံုတစ္လံုး ေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ အသက္ေတြႀကီးသြားတာမ်ိဳးကိုဘဲေတြ႕ျမင္ေနရတယ္(ဥပမာ-ကြၽန္ေတာ္ေပါ့)။ ဆယ္တန္းကိုရိုးရိုးသာေအာင္ခဲ့တဲ့သူေတြက ကားထည္လဲစီးေနၾကၿပီး ဂုဏ္ထူးေတြနဲ႔ေအာင္တဲ့သူေတြက စက္ဘီး/ဆိုင္ကယ္ေလးပဲစီးေနရတုန္းပဲ... စာေတာ္ခဲ့ၿပီး ခုလည္းအဆင္ေျပေနၾကသူေတြရွိသလို စာညံ့တဲ့သူေတြ ခုလည္းဆင္းရဲေနတုန္းပဲဆိုတာလည္း ကြၽန္ေတာ္ေတြ႕ေနရတယ္ ဆိုေတာ့... ကြၽန္ေတာ္တို႔ငယ္ငယ္က စာမရလို႔စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး ငိုခဲ့သူတစ္ခ်ိဳ႕ကိုအခုအခ်ိန္မွာစကားေတာင္ရဲရဲမေျပာရဲေတာ့ဘူး။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေအာင္ျမင္ေနၾကဘီ။ရာထူးႀကီးေနၾကဘီေလ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာအဆင့္၁/၂/၃ရခဲ့ဘူးတဲ့ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ယခုအခ်ိန္မွာဆိုရင္ ေတာေက်ာင္းေလးကမူလတန္းျပဆရာေလးဘဝမွာငယ္ဆရာေတြရဲ႕ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုေအာင့္ေမ့သတိရရင္တပည့္မရွားတျပားမရွိ၊ပီတိကိုစားအားရွိေသာဘဝမွာျဖတ္သန္းေနရဘီေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘဝရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ဟာ Report card ေပၚကအဆင့္သာလၽွင္ျဖစ္တယ္ လို႔ကြၽန္ေတာ္ထင္ေနခဲ့တာေတြ... အားလံုးဟာ ဟာသေတြျဖစ္ကုန္တယ္ "စာမရ႐င္ ခြက္ဆြဲၿပီးေတာင္းစား" တို႔ "ပညာမတတ္ရင္ သူေတာင္းစားျဖစ္မယ္"တို႔ အျမဲၾကားေနၾကစကားလံုးေတြဟာ ခုေတာ့ ျပံဳးစရာေတြျဖစ္ကုန္တယ္ အထူးသျဖင့္ ဘြဲ႕ရအိမ္ေဖာ္ေတြကိုျမင္တဲ့အခါတိုင္းေပါ့... ကံၾကမၼာရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ဟာ အဆင့္သက္မွတ္ခ်က္ေတြထက္ ပိုအေရးႀကီးတယ္ဆိုတာသိလာတဲ့အခါ.. ဘဝေပးအေျခအေနနဲ႔ မိဘရဲ႕ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မႈေတြဟာ အတန္းထဲမွာ ပထမရတာထက္ ပိုအေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ... ပညာေရးမွာမထူးခၽြန္ေပမယ့္ လူတိုင္းဟာ တျခားတစ္ခုခုမွာ ထူးခၽြန္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ... ဘဝမွာ ကိုယ္ယံုၾကည္ရာကိုသာ ေသခ်ာႀကိဳးစားရင္ အဆင့္၁မရလည္းကိစၥမရွိဘူးဆိုတာ သိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ... ကြၽန္ေတာ့္သားသမီးေတြကို အတန္းထဲမွာ ပထမရဖို႔ အသည္းအသန္ႀကိဳးစားၿပီး အပူေလာင္ေနတဲ့မိဘေတြထဲ ကြၽန္ေတာ္ မပါခ်င္ေတာ့ဘူး... ကြၽန္ေတာ့္တပည့္သားသမီးေတြကို စကားတခြန္းပဲအျမဲေျပာျဖစ္တယ္ဆုံးမျဖစ္တယ္။ "အဆင့္ ၁ရဖို႔ထက္ လူေကာင္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ အဆင့္၁ ရဖို႔ထက္ လူရာဝင္ေအာင္ လူဝင္ဆံ့ေအာင္ပိုႀကိဳးစားပါ အတန္းထဲမွာ မ်က္ႏွာရဖို႔ထက္ ျပင္ပေလာကမွာ ေအာင္ျမင္စြာရပ္တည္ဖို႔ အျမဲႀကိဳးစားပါ" Reference : Min Yel Kyaw Swar ၏postစာစုကိုကြၽန္ေတာ္ခံစားရသမ်ွျဖင့္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕သီပါသည္။ Credit:W.Y.M.H ပညာ​ေရးႏွင္​့အ​ေထြ​ေထြဗဟုသုတ

Wednesday, 24 April 2019 17:43

“UMFCCI Training Institute ပံုမွန္သင္တန္းမ်ားစတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္”

UMFCCI Training Institute မွ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံုမွန္သင္တန္းမ်ားကို ၁၆.၆.၂၀၁၉ မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္- 1. Logistic & Supply Chain Management Course (Basic Level) 2. Logistic and Supply Chain Management Course (Advanced Level) 3. Business Management Course 4. Basic Sales & Marketing Course 5. Higher Sales & Marketing Course 6. Business English Course (Beginner) 7. Business English Course (Intermediate) 8. Customer Service Management Course 9. Financial Management Course (Basic Level) 10.Human Resource Management Course (Basic Level) 11.Strategic Management Course (Advanced Level) 12.Business Consulting Service Provider Course 13.International Trade Course (Practical Approach) 14.Leadership and Organizational Management Course (Advanced Level) 15. General Management Course (Basic Level) သင္တန္းအားလုံးအတြက္ သင္တန္းကာလမွာ (၃) လ ျဖစ္ျပီး စေန၊တနဂၤေႏြေန႔ မ်ားတြင္သာ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းေလ်ွာက္လႊာမ်ားကို (၆.၅.၂၀၁၉) တနလၤာေန႔ မွ စတင္၍ (နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ မွ ၃း၀၀ နာရီ အတြင္း) ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ လက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ **အေသးစိတ္ စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက** -အသင္းခ်ဳပ္ HRD ဌာန -အမွတ္ ၂၉၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊လမ္းမေတာ္ျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမို့။ -ဖုန္း ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ မွ ၄၉ (လိုင္းခြဲ - ၁၃၃၊ ၁၃၄)၊ ၀၁-၂၃၁၇၄၇၉၊ ၂၃၀၂၄၈၅ သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း  ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

Wednesday, 24 April 2019 17:19

“ထိုင္း၊ျမန္မာ ပညာေရးျပပြဲႀကီး ျပဳလုပ္က်င္းပမည္”

**AMAUT (Association of Myanmar Alumni from Universities in Thailand) ထိုင္းတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအသင္းအဖြဲ႔ မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပမည္႔ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္၊ ေက်ာင္းေပါင္း (၂၀)ေက်ာ္ ပါ၀င္ျပသမည္႔ ပညာေရး ျပပဲြၾကီးမ်ား ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕ တြင္က်င္းပပါမည္*** ထိုုင္းသံရံုး (Royal Thai Embassy Myanmar) ႏွင့္ TBAM ( Thai Business Association of Myanmar) တ႔ို မွလည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။ ပညာေရး ျပပဲြၾကီးမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးျမိဳ႕မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Yangon 27 April, 2019 (Saturday) Exhibition- 9:00 a.m. – 3:00 p.m. Grand Ballroom (Level 2), Sule Shangri-La Hotel Yangon တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုထားသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ေနသူမ်ား၊ မဟာဘြဲ႕တက္ေရာက္လိုသူမ်ား၊ ပါရဂူဘြဲ႕တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး Scholarship ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပညာသင္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအား "အခမဲ့" လာေရာက္ေလ့လာၾကပါရန္ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါအီးေမးလ္၊ ဖုန္းနံပါတ္တို႔သို႔ ဆက္သြယ္စံုုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုင္းတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအသင္း အီးေမးလ္။ amautsecretariat@gmail.com ဖုန္း။ 09 441320909

Wednesday, 24 April 2019 15:19

“ပညာေရးနွင့္ အလုပ္အကိုင္ ဒြန္တြဲလုပ္ကိုင္နိုင္လွ်င္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္နိုင္”

ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ ေခတ္၊ စနစ္၊ နည္းပညာ၊ လူမႈအဆင့္အတန္း၊ ေနထိုင္မႈပံုစံ စသျဖင့္အားလံုးၿခံဳငံုသံုးသပ္ရမည္ ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ေတြလူငယ္ေတြမွာ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ပညာအရည္အခ်င္းျပည့္ဝမႈ၊