News

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရခိုင္ျပည္နယ္)(2)

 

ရခိုျပည္နယ္အတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

၁၈ (ဒရ) ရေသ့ေတာင္ ၁၉ (ဒရစ) ​ေစတီျပင္(ရေသ့ေတာင္) ၂၀ (ဒရဋ) ​ေလာင္းေခ်ာင္း(ရေသ့ေတာင္) ၂၁ (ဒရတ) ကူေတာင္(ရေသ့ေတာင္) ၂၂ (ဒရဂ) ဦးဂါ (ရေသ့ေတာင္) ၂၃ (ဒရဇ) ဇီးကိုင္း(ရေသ့ေတာင္) ၂၄ (ဒဟ) ​ေျမာက္ဦး ၂၅ (ဒဟမ) ​ေျမာင္းေဘြ(ေျမာက္ဦး) ၂၆ (ဒဟတ) တိန္ညိဳ(ေျမာက္ဦး) ၂၇ (ဒဟပ) က်ီရာျပင္(ေျမာက္ဦး) ၂၈ (ဒခ) ​ေက်ာက္ေတာ္ ၂၉ (ဒခည) ​ေညာင္ပင္လွ(ေက်ာက္ေတာ္) ၃၀ (ဒခရ) ​ေ႐ႊျပည္(ေက်ာက္ေတာ္) ၃၁ (ဒခဥ) အေပါက္ဝ(ေက်ာက္ေတာ္) ၃၂ (ဒခဒ) ဒုကၠန္ေခ်ာင္း(ေက်ာက္ေတာ္) ၃၃ (ဒခက) ကန္ေစာက္(ေက်ာက္ေတာ္) ၃၄ (ဒခသ) သရက္တပင္(ေက်ာက္ေတာ္) ၃၅ (ဒခန) က်ားနင္းကန္(ေက်ာက္ေတာ္) ၃၆ (ဒပ) မင္းျပား ၃၇ (ဒပက) ကမ္းနီ(မင္းျပား) ၃၈ (ဒပမ) ပန္းေျမာင္း(မင္းျပား) ၃၉ (ဒပရ) မင္း႐ြာ(မင္းျပား) ၄၀ (ဒဖ) ​ေျမပုံ ၄၁ (ဒဖအ) ၾကာအင္းေတာင္(ေျမပုံ) ၄၂ (ဒဖည) ကမ္းေထာင္းႀကီး(ေျမပုံ) ၄၃ (ဒဖသ) သရက္ေတာင္(ေျမပုံ) 

စာစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ 

 ၁၈ (ဒရ) ရေသ့ေတာင္

Loading...


၁၉ (ဒရစ) ​ေစတီျပင္(ရေသ့ေတာင္)

Loading...


၂၀ (ဒရဋ) ​ေလာင္းေခ်ာင္း(ရေသ့ေတာင္)

Loading...


၂၁ (ဒရတ) ကူေတာင္(ရေသ့ေတာင္)

Loading...


၂၂ (ဒရဂ) ဦးဂါ (ရေသ့ေတာင္)

Loading...


၂၃ (ဒရဇ) ဇီးကိုင္း(ရေသ့ေတာင္)

Loading...

 

၂၄ (ဒဟ) ​ေျမာက္ဦး

Loading...


၂၅ (ဒဟမ) ​ေျမာင္းေဘြ(ေျမာက္ဦး)

Loading...


၂၆ (ဒဟတ) တိန္ညိဳ(ေျမာက္ဦး)

Loading...


၂၇ (ဒဟပ) က်ီရာျပင္(ေျမာက္ဦး)

Loading...


၂၈ (ဒခ) ​ေက်ာက္ေတာ္

Loading...


၂၉ (ဒခည) ​ေညာင္ပင္လွ(ေက်ာက္ေတာ္)

Loading...


၃၀ (ဒခရ) ​ေ႐ႊျပည္(ေက်ာက္ေတာ္)

Loading...


၃၁ (ဒခဥ) အေပါက္ဝ(ေက်ာက္ေတာ္)

Loading...


၃၂ (ဒခဒ) ဒုကၠန္ေခ်ာင္း(ေက်ာက္ေတာ္)

Loading...


၃၃ (ဒခက) ကန္ေစာက္(ေက်ာက္ေတာ္)

Loading...


၃၄ (ဒခသ) သရက္တပင္(ေက်ာက္ေတာ္)

Loading...


၃၅ (ဒခန) က်ားနင္းကန္(ေက်ာက္ေတာ္)

Loading...


၃၆ (ဒပ) မင္းျပား

Loading...


၃၇ (ဒပက) ကမ္းနီ(မင္းျပား)

Loading...


၃၈ (ဒပမ) ပန္းေျမာင္း(မင္းျပား)

Loading...


၃၉ (ဒပရ) မင္း႐ြာ(မင္းျပား)

Loading...


၄၀ (ဒဖ) ​ေျမပုံ

Loading...


၄၁ (ဒဖအ) ၾကာအင္းေတာင္(ေျမပုံ)

Loading...


၄၂ (ဒဖည) ကမ္းေထာင္းႀကီး(ေျမပုံ)

Loading...


၄၃ (ဒဖသ) သရက္ေတာင္(ေျမပုံ)

Loading...

 

ၾကည့္လုိေသာ အပုိင္းခြဲကိ ႏွိပ္ပါ

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရခိုင္ျပည္နယ္)(1) (ႏွိပ္ပါ)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရခိုင္ျပည္နယ္)(2) (ႏွိပ္ပါ)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရခိုင္ျပည္နယ္)(3) (ႏွိပ္ပါ)

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ရခိုင္ျပည္နယ္)(4) (ႏွိပ္ပါ)

၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္းသုိ႔ ျပန္သြားရန္ (ႏွိပ္ပါ)

Read times
Rate this item
(0 votes)