News

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(6)

 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲ

၁၅၂ (အလ) က်ိဳက္လတ္ ၁၅၃ (အလခ) သျဗဳဆိပ္ေညာင္ေခ်ာင္း(က်ိဳက္လတ္) ၁၅၄ (အလတ) လႈိင္းတာ(က်ိဳက္လတ္) ၁၅၅ (အလဒ) ႐ုံးေဒါင့္(က်ိဳက္လတ္) ၁၅၆ (အလယ) အိမ္ယာႀကီး(က်ိဳက္လတ္) ၁၅၇ (အလသ) ထေရာ္႐ြာသစ္(က်ိဳက္လတ္) ၁၅၈ (အမ) ​ေျမာင္းျမ ၁၅၉ (အမက) အထကက(၂)ေရတြင္းေရကန္(ေျမာင္းျမ) ၁၆၀ (အမခ) ျပင္႐ြာ(ေျမာင္းျမ) ၁၆၁ (အမဃ) ကံႀကီး(ေျမာင္းျမ) ၁၆၂ (အမင) ငါးျမင္းေခ်ာင္း(တူး)(ေျမာင္းျမ) ၁၆၃ (အမစ) စကျမား(ေျမာင္းျမ) ၁၆၄ (အမဆ) ေတာင္ေပၚစု(ေျမာင္းျမ) ၁၆၅ (အမန) ဂုန္နီ(ေျမာင္းျမ) ၁၆၆ (အမမ) အထက(၇)ကြယ္လြယ္(ေျမာင္းျမ) ၁၆၇ (အမရ) ေရေက်ာ္(ေျမာင္းျမ) ၁၆၈ (အမလ) သိလႅာ(ေျမာင္းျမ) ၁၆၉ (အခ) ဝါးခယ္မ ၁၇၀ (အခခ) ကြၽန္းကုန္း(ဝါးခယ္မ) ၁၇၁ (အခင) ငွက္ေပ်ာေခ်ာင္း(ဝါးခယ္မ) ၁၇၂ (အခည) ေညာင္ငူ(ဝါးခယ္မ) ၁၇၃ (အခဌ) က်ဳံမေငး(ဝါးခယ္မ) ၁၇၄ (အခဍ) ေ႐ႊေလာင္း(ဝါးခယ္မ) ၁၇၅ (အခတ) က်ဳံတိုင္(ဝါးခယ္မ) ၁၇၆ (အခထ) အထက္ေပကုန္း(ဝါးခယ္မ) ၁၇၇ (အခဒ) ေမာင္းဒီး(ဝါးခယ္မ) ၁၇၈ (အခန) ကနစိုကုန္း(ဝါးခယ္မ) ၁၇၉ (အခပ) ပိတၱာေလး(ဝါးခယ္မ)

စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္

 ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 

၁၅၂ (အလ) က်ိဳက္လတ္

Loading...


၁၅၃ (အလခ) သျဗဳဆိပ္ေညာင္ေခ်ာင္း(က်ိဳက္လတ္)

Loading...


၁၅၄ (အလတ) လႈိင္းတာ(က်ိဳက္လတ္)

Loading...


၁၅၅ (အလဒ) ႐ုံးေဒါင့္(က်ိဳက္လတ္)

Loading...


၁၅၆ (အလယ) အိမ္ယာႀကီး(က်ိဳက္လတ္)

Loading...


၁၅၇ (အလသ) ထေရာ္႐ြာသစ္(က်ိဳက္လတ္)

Loading...


၁၅၈ (အမ) ​ေျမာင္းျမ

Loading...


၁၅၉ (အမက) အထကက(၂)ေရတြင္းေရကန္(ေျမာင္းျမ)

Loading...


၁၆၀ (အမခ) ျပင္႐ြာ(ေျမာင္းျမ)

Loading...

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(2) 

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(3)

 (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(4)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(5)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(6)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(7)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(8)


၁၆၁ (အမဃ) ကံႀကီး(ေျမာင္းျမ)

Loading...


၁၆၂ (အမင) ငါးျမင္းေခ်ာင္း(တူး)(ေျမာင္းျမ)

Loading...


၁၆၃ (အမစ) စကျမား(ေျမာင္းျမ)

Loading...


၁၆၄ (အမဆ) ေတာင္ေပၚစု(ေျမာင္းျမ)

Loading...


၁၆၅ (အမန) ဂုန္နီ(ေျမာင္းျမ)

Loading...


၁၆၆ (အမမ) အထက(၇)ကြယ္လြယ္(ေျမာင္းျမ)

Loading...


၁၆၇ (အမရ) ေရေက်ာ္(ေျမာင္းျမ)

Loading...


၁၆၈ (အမလ) သိလႅာ(ေျမာင္းျမ)

Loading...


၁၆၉ (အခ) ဝါးခယ္မ

Loading...


၁၇၀ (အခခ) ကြၽန္းကုန္း(ဝါးခယ္မ)

Loading...


၁၇၁ (အခင) ငွက္ေပ်ာေခ်ာင္း(ဝါးခယ္မ)

Loading...


၁၇၂ (အခည) ေညာင္ငူ(ဝါးခယ္မ)

Loading...


၁၇၃ (အခဌ) က်ဳံမေငး(ဝါးခယ္မ)

Loading...


၁၇၄ (အခဍ) ေ႐ႊေလာင္း(ဝါးခယ္မ)

Loading...


၁၇၅ (အခတ) က်ဳံတိုင္(ဝါးခယ္မ)

Loading...


၁၇၆ (အခထ) အထက္ေပကုန္း(ဝါးခယ္မ)

Loading...


၁၇၇ (အခဒ) ေမာင္းဒီး(ဝါးခယ္မ)

Loading...


၁၇၈ (အခန) ကနစိုကုန္း(ဝါးခယ္မ)

Loading...


၁၇၉ (အခပ) ပိတၱာေလး(ဝါးခယ္မ)

Loading...

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(2) 

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(3)

 (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(4)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(5)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(6)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(7)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(8)

 

 ၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ

Read times
Rate this item
(0 votes)