News

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(4)

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္း 

စာေမးပြဲ စာစစစ္ဌာနမ်ား၏ ေအာင္စာရင္းကုိ ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္

၉၀ (အတ) အထက(၁)ပန္းတေနာ္ ၉၁ (အတက) အထက(၂)ပန္းတေနာ္ ၉၁ (အတခ) မအူေခ်ာင္း(ပန္းတေနာ္) ၉၃ (အတဇ) ဇရပ္လွႀကီး(ပန္းတေနာ္) ၉၄ (အတတ) ရင္းတိုက္ကုန္း(ပန္းတေနာ္) ၉၅ (အတဒ) ေဒါင့္ႀကီး(ပန္းတေနာ္) ၉၆ (အတဓ) ဓေနာ္(ပန္းတေနာ္) ၉၇ (အတန) ကြၽန္းၾကား(ပန္းတေနာ္) ၉၈ (အတပ) ျပလင္းမိမၼေျပး(ပန္းတေနာ္) ၉၉ (အတမ) ေခ်ာင္းကေလး(ပန္းတေနာ္) ၁၀၀ (အတရ) မရမ္း(ပန္းတေနာ္) ၁၀၁ (အတလ) ေ႐ႊေလွ(ပန္းတေနာ္) ၁၀၂ (အတအ) အင္းမ(ပန္းတေနာ္) ၁၀၃ (အန) ဓႏုျဖဴ ၁၀၄ (အနခ) ႐ုံးေခ်ာင္း(ဓႏုျဖဴ) ၁၀၅ (အနစ) စံကင္း(ဓႏုျဖဴ) ၁၀၆ (အနဆ) ဆကာႀကီး(ဓႏုျဖဴ) ၁၀၇ (အနတ) က်ဳံတနီး(ဓႏုျဖဴ) ၁၀၈ (အနရ) ေရလဲ(ဓႏုျဖဴ) ၁၀၉ (အနလ) အလမ်ိဳး(ဓႏုျဖဴ) ၁၁၀ (အနဝ) ေတာ္ဝ(ဓႏုျဖဴ) ၁၁၁ (အနသ) ျပင္ကသာ(ဓႏုျဖဴ) ၁၁၂ (အဆ) လပြတၱာ ၁၁၃ (အဆက) ကန္ဘက္(လပြတၱာ) ၁၁၄ (အဆဆ) ၾကာကန္(လပြတၱာ) ၁၁၅ (အဆတ) တူးေျမာင္း(လပြတၱာ) ၁၁၆ (အဆပ) ပိုးေလာင္း(လပြတၱာ) ၁၁၇ (အဆဘ) ဘီတြတ္(လပြတၱာ) ၁၁၈ (အဆမ) (၃)မိုင္ၿမိဳ႕သစ္(လပြတၱာ) ၁၁၉ (အဆလ) ျပင္စလူ(လပြတၱာ) ၁၂၀ (အဆအ) ဂန္႔အိတ္(လပြတၱာ)

 ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 

၉၀ (အတ) အထက(၁)ပန္းတေနာ္

Loading...


၉၁ (အတက) အထက(၂)ပန္းတေနာ္

Loading...


၉၁ (အတခ) မအူေခ်ာင္း(ပန္းတေနာ္)

Loading...


၉၃ (အတဇ) ဇရပ္လွႀကီး(ပန္းတေနာ္)

Loading...

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(2) 

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(3)

 (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(4)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(5)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(6)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(7)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(8)


၉၄ (အတတ) ရင္းတိုက္ကုန္း(ပန္းတေနာ္)

Loading...


၉၅ (အတဒ) ေဒါင့္ႀကီး(ပန္းတေနာ္)

Loading...


၉၆ (အတဓ) ဓေနာ္(ပန္းတေနာ္)

Loading...


၉၇ (အတန) ကြၽန္းၾကား(ပန္းတေနာ္)

Loading...


၉၈ (အတပ) ျပလင္းမိမၼေျပး(ပန္းတေနာ္)

Loading...


၉၉ (အတမ) ေခ်ာင္းကေလး(ပန္းတေနာ္)

Loading...


၁၀၀ (အတရ) မရမ္း(ပန္းတေနာ္)

Loading...


၁၀၁ (အတလ) ေ႐ႊေလွ(ပန္းတေနာ္)

Loading...


၁၀၂ (အတအ) အင္းမ(ပန္းတေနာ္)

Loading...


၁၀၃ (အန) ဓႏုျဖဴ

Loading...


၁၀၄ (အနခ) ႐ုံးေခ်ာင္း(ဓႏုျဖဴ)

Loading...


၁၀၅ (အနစ) စံကင္း(ဓႏုျဖဴ)

Loading...


၁၀၆ (အနဆ) ဆကာႀကီး(ဓႏုျဖဴ)

Loading...


၁၀၇ (အနတ) က်ဳံတနီး(ဓႏုျဖဴ)

Loading...


၁၀၈ (အနရ) ေရလဲ(ဓႏုျဖဴ)

Loading...


၁၀၉ (အနလ) အလမ်ိဳး(ဓႏုျဖဴ)

Loading...


၁၁၀ (အနဝ) ေတာ္ဝ(ဓႏုျဖဴ)

Loading...


၁၁၁ (အနသ) ျပင္ကသာ(ဓႏုျဖဴ)

Loading...


၁၁၂ (အဆ) လပြတၱာ

Loading...


၁၁၃ (အဆက) ကန္ဘက္(လပြတၱာ)

Loading...


၁၁၄ (အဆဆ) ၾကာကန္(လပြတၱာ)

Loading...


၁၁၅ (အဆတ) တူးေျမာင္း(လပြတၱာ)

Loading...


၁၁၆ (အဆပ) ပိုးေလာင္း(လပြတၱာ)

Loading...


၁၁၇ (အဆဘ) ဘီတြတ္(လပြတၱာ)

Loading...


၁၁၈ (အဆမ) (၃)မိုင္ၿမိဳ႕သစ္(လပြတၱာ)

Loading...


၁၁၉ (အဆလ) ျပင္စလူ(လပြတၱာ)

Loading...


၁၂၀ (အဆအ) ဂန္႔အိတ္(လပြတၱာ)

Loading...

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္စာရင္း

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(1)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(2) 

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(3)

 (ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(4)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(5)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(6)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(7)

(ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး)(8)

  ၁၀ တန္း ေအာင္စာရင္း သု႔ိ ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ

Read times
Rate this item
(0 votes)